English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 234 (3088 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
voucher U شهادت دادن
vouchers U شهادت دادن
evidence U شهادت دادن
attest U شهادت دادن
attested U شهادت دادن
attesting U شهادت دادن
attests U شهادت دادن
affirm U شهادت دادن
affirmed U شهادت دادن
affirming U شهادت دادن
affirms U شهادت دادن
witness U شهادت دادن
witnessed U شهادت دادن
witnesses U شهادت دادن
witnessing U شهادت دادن
bear testimony U شهادت دادن
bear witness U شهادت دادن
to bear testimony U شهادت دادن
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Search result with all words
testified U شهادت دادن تصدیق کردن
testifies U شهادت دادن تصدیق کردن
testify U شهادت دادن تصدیق کردن
testifying U شهادت دادن تصدیق کردن
perjure U شهادت دروغ دادن
perjures U شهادت دروغ دادن
perjuring U شهادت دروغ دادن
certifies U صحت وسقم چیزی را معلوم کردن شهادت کتبی دادن
certify U صحت وسقم چیزی را معلوم کردن شهادت کتبی دادن
certifying U صحت وسقم چیزی را معلوم کردن شهادت کتبی دادن
witness U گواه شاهد شهادت دادن
witnessed U گواه شاهد شهادت دادن
witnesses U گواه شاهد شهادت دادن
witnessing U گواه شاهد شهادت دادن
testate U وصیت کردن شهادت دادن
to bear witness to U شهادت دادن نسبت به
Other Matches
witness U شهادت
testimony U شهادت
witnessed U شهادت
testimonials U شهادت
testimonies U شهادت
testimonial U شهادت
oral evidence U شهادت
attestation U شهادت
certification U شهادت
hearsay evidence U شهادت بر شهادت
martyrdom U شهادت
martyry U شهادت
witnessing U شهادت
witnesses U شهادت
testis U شهادت
evidence U شهادت
certificates U شهادت نامه
martyr U به شهادت رساندن
call to witness U به شهادت طلبیدن
deponont U شهادت دهنده
forefinger U انگشت شهادت
forefingers U انگشت شهادت
the first or index finger U انگشت شهادت
perjury U شهادت کذب
affidavit شهادت نامه
certificate U شهادت نامه
parol evidence U شهادت شفاهی
perpetuting testtimony U حفظ شهادت
giving evidence U اداء شهادت
testable U شهادت پذیر
martyrs U به شهادت رساندن
false testimony U شهادت کذب
acknowledgment U شهادت نامه
passionary U شهادت نامه
oral evidence U شهادت شفاهی
hearsay evidence U شهادت سماعی
affidavy U شهادت نامه استشهاد
affidavits U شهادت نامه استشهاد
warrantable U دارای ارزش برای شهادت
test U شهادت گواهی بازرسی کردن
Two witnesses should testify. U دو شاهد باید شهادت بدهند
tested U شهادت گواهی بازرسی کردن
tests U شهادت گواهی بازرسی کردن
witness stand U محلی که شاهد درانجا ایستاده و شهادت میدهد
voir dire U سوالاتی که پیش از پرس ازمایی اصلی از شاهد میشود و هدف از ان احرازصلاحیتش برای ادای شهادت است
reduces U تحویل دادن کاهش دادن تنزل دادن تقلیل دادن
reducing U تحویل دادن کاهش دادن تنزل دادن تقلیل دادن
reduce U تحویل دادن کاهش دادن تنزل دادن تقلیل دادن
perjurer U کسی که سوگند دروغ می خورد یا شهادت دروغ میدهد
purgation U روش باستانی دادرسی در CL که به موجب ان متهم بایستی دوازده تن ازهمسایگان را به بیگناهی خود به شهادت می گرفت ویااز طریق رفتن در اب جوش یا اب یخ یا اتش بیگناهی خودرا ثابت می کرد
certificates U رضایت نامه شهادت نامه
certificate U رضایت نامه شهادت نامه
affidavits U شهادت نامه قسم نامه
consents U اجازه دادن رضایت دادن و پذیرفتن در مورد کارانجام شده و یا رضایت دادن به اینکه کاری انجام بشود
consent U اجازه دادن رضایت دادن و پذیرفتن در مورد کارانجام شده و یا رضایت دادن به اینکه کاری انجام بشود
consenting U اجازه دادن رضایت دادن و پذیرفتن در مورد کارانجام شده و یا رضایت دادن به اینکه کاری انجام بشود
consented U اجازه دادن رضایت دادن و پذیرفتن در مورد کارانجام شده و یا رضایت دادن به اینکه کاری انجام بشود
ferry U گذر دادن ازیک طرف رودخانه بطرف دیگر عبور دادن
ferrying U گذر دادن ازیک طرف رودخانه بطرف دیگر عبور دادن
ferries U گذر دادن ازیک طرف رودخانه بطرف دیگر عبور دادن
ferried U گذر دادن ازیک طرف رودخانه بطرف دیگر عبور دادن
to put any one up to something U کسیرا از چیزی اگاهی دادن کسیرادر کاری دستور دادن
to sue for damages U عرضحال خسارت دادن دادخواست برای جبران زیان دادن
example is better than precept U نمونه اخلاق از خود نشان دادن بهترازدستوراخلاقی دادن است
defining U 1-ثبت دادن یک مقدار به متغیر. 2-نسبت دادن خصوصیات پردازنده یا داده به چیزی
define U 1-ثبت دادن یک مقدار به متغیر. 2-نسبت دادن خصوصیات پردازنده یا داده به چیزی
defined U 1-ثبت دادن یک مقدار به متغیر. 2-نسبت دادن خصوصیات پردازنده یا داده به چیزی
defines U 1-ثبت دادن یک مقدار به متغیر. 2-نسبت دادن خصوصیات پردازنده یا داده به چیزی
conducts U هدایت کردن انتقال دادن انجام دادن رفتار
televises U درتلویزیون نشان دادن برنامه تلویزیونی ترتیب دادن
televising U درتلویزیون نشان دادن برنامه تلویزیونی ترتیب دادن
televise U درتلویزیون نشان دادن برنامه تلویزیونی ترتیب دادن
conducted U هدایت کردن انتقال دادن انجام دادن رفتار
televised U درتلویزیون نشان دادن برنامه تلویزیونی ترتیب دادن
formation U سازمان دادن نیرو تشکیل دادن صورت بندی
conducting U هدایت کردن انتقال دادن انجام دادن رفتار
shift U انتقال دادن اتش تغییرمکان دادن اتشها و یایکانها
expanding U توسعه دادن و افزایش دادن حجم یا مقدار چیزی
expand U توسعه دادن و افزایش دادن حجم یا مقدار چیزی
expands U توسعه دادن و افزایش دادن حجم یا مقدار چیزی
shifts U انتقال دادن اتش تغییرمکان دادن اتشها و یایکانها
conduct U هدایت کردن انتقال دادن انجام دادن رفتار
shifted U انتقال دادن اتش تغییرمکان دادن اتشها و یایکانها
developments U گسترش دادن یکانها توسعه دادن نمو
development U گسترش دادن یکانها توسعه دادن نمو
shifting U حرکت دادن تغییر سمت دادن لوله
to picture U شرح دادن [نمایش دادن] [وصف کردن]
outdo U بهتر از دیگری انجام دادن شکست دادن
adjudged U با حکم قضایی فیصل دادن فتوی دادن
adjudges U با حکم قضایی فیصل دادن فتوی دادن
outdoing U بهتر از دیگری انجام دادن شکست دادن
outdoes U بهتر از دیگری انجام دادن شکست دادن
adjudging U با حکم قضایی فیصل دادن فتوی دادن
promulge U انتشار دادن بعموم اگهی دادن
indemnify U غرامت دادن به تامین مالی دادن به
organization U سازمان دادن ارایش دادن موضع
organization of the ground U سازمان دادن یا ارایش دادن زمین
greaten U درشت نشان دادن اهمیت دادن
organisations U سازمان دادن ارایش دادن موضع
organizations U سازمان دادن ارایش دادن موضع
advances U ترقی دادن ترفیع رتبه دادن
square away U سروسامان دادن به دردسترس قرار دادن
allowances U جیره دادن فوق العاده دادن
allowance U جیره دادن فوق العاده دادن
drag U حرکت دادن mouse هنگام پایین نگهداشتن دکمه برای حرکت دادن یک تصویر یا نشانه روی صفحه
dragged U حرکت دادن mouse هنگام پایین نگهداشتن دکمه برای حرکت دادن یک تصویر یا نشانه روی صفحه
drags U حرکت دادن mouse هنگام پایین نگهداشتن دکمه برای حرکت دادن یک تصویر یا نشانه روی صفحه
dynamically U اختصاص دادن حافظه به یک برنامه در صورت نیاز به جای اختصاص دادن بلاکهایی پیش از اجرا
mouse U وسیله نشانه گر که با حرکت دادن آنرا روی سطح مسط ح کار میکند. و با حرکت دادن آن
dynamic U اختصاص دادن حافظه به یک برنامه در صورت نیاز به جای اختصاص دادن بلاکهایی پیش از اجرا
mouses U وسیله نشانه گر که با حرکت دادن آنرا روی سطح مسط ح کار میکند. و با حرکت دادن آن
triple option U بازی تهاجمی با3 اختیار دادن توپ به مدافع پرتاب بازیگرمیانی حفظ توپ و دویدن باان یا پاس دادن
slashed U چاک دادن شکاف دادن
slashes U چاک دادن شکاف دادن
lends U عاریه دادن اجاره دادن
relate U گزارش دادن شرح دادن
instructs U دستور دادن اموزش دادن
circulated U انتشار دادن رواج دادن
purging U غرامت دادن جریمه دادن
incise U چاک دادن شکاف دادن
incised U چاک دادن شکاف دادن
incises U چاک دادن شکاف دادن
pronounces U حکم دادن فتوی دادن
prefers U ترجیح دادن برتری دادن
garnishing U زینت دادن لعاب دادن
slash U چاک دادن شکاف دادن
judges U حکم دادن تشخیص دادن
embellish U ارایش دادن زینت دادن
embellished U ارایش دادن زینت دادن
embellishes U ارایش دادن زینت دادن
instructed U دستور دادن اموزش دادن
embellishing U ارایش دادن زینت دادن
mitigates U تخفیف دادن تسکین دادن
relates U گزارش دادن شرح دادن
order U سفارش دادن دستور دادن
cure U شفا دادن بهبودی دادن
cured U شفا دادن بهبودی دادن
cures U شفا دادن بهبودی دادن
expands U توسعه دادن بسط دادن
instructing U دستور دادن اموزش دادن
judging U حکم دادن تشخیص دادن
assign U نسبت دادن تخصیص دادن
preferring U ترجیح دادن برتری دادن
informs U اطلاع دادن گزارش دادن
mitigate U تخفیف دادن تسکین دادن
to switch on U اتصال دادن جریان دادن
directs U دستور دادن دستورالعمل دادن
massaged U ماساژ دادن تغییر دادن
directed U دستور دادن دستورالعمل دادن
organize U سازمان دادن ارایش دادن
direct U دستور دادن دستورالعمل دادن
inform U اطلاع دادن گزارش دادن
massages U ماساژ دادن تغییر دادن
massaging U ماساژ دادن تغییر دادن
informing U اطلاع دادن گزارش دادن
judge U حکم دادن تشخیص دادن
judged U حکم دادن تشخیص دادن
circulate U انتشار دادن رواج دادن
massage U ماساژ دادن تغییر دادن
irritates U خراش دادن سوزش دادن
individualizing U تمیز دادن تشخیص دادن
individualizes U تمیز دادن تشخیص دادن
lend U عاریه دادن اجاره دادن
individualized U تمیز دادن تشخیص دادن
pottion U بهره دادن از جهاز دادن به
individualize U تمیز دادن تشخیص دادن
individualising U تمیز دادن تشخیص دادن
organising U سازمان دادن ارایش دادن
individualises U تمیز دادن تشخیص دادن
irritate U خراش دادن سوزش دادن
individualised U تمیز دادن تشخیص دادن
insulted U فحش دادن دشنام دادن
insult U فحش دادن دشنام دادن
to set forth U شرح دادن بیرون دادن
irritated U خراش دادن سوزش دادن
prefer U ترجیح دادن برتری دادن
houses U منزل دادن پناه دادن
plating U اب دادن روکش فلز دادن
compensate U پاداش دادن عوض دادن
promoted U ترفیع دادن ترویج دادن
promoted U ترفیع دادن درجه دادن
house U منزل دادن پناه دادن
organizes U سازمان دادن ارایش دادن
housed U منزل دادن پناه دادن
pronounce U حکم دادن فتوی دادن
develop U بسط دادن پرورش دادن
promote U ترفیع دادن ترویج دادن
promote U ترفیع دادن درجه دادن
expanding U توسعه دادن بسط دادن
decern U تشخیص دادن تمیز دادن
compensated U پاداش دادن عوض دادن
empowers U اختیار دادن وکالت دادن
promotes U ترفیع دادن ترویج دادن
promoting U ترفیع دادن درجه دادن
empowering U اختیار دادن وکالت دادن
empowered U اختیار دادن وکالت دادن
effectuate U انجام دادن صورت دادن
empower U اختیار دادن وکالت دادن
compensates U پاداش دادن عوض دادن
promotes U ترفیع دادن درجه دادن
Recent search history Forum search
1To be capable of quoting
2دلیل قرار دادن no1 بجای number 1
2دلیل قرار دادن no1 بجای number 1
2من نمیتونم از دیکشنری فارسی به انگلیسی استفاده کنم چرا
1Profiles are unique pages where one can ‘‘type oneself into being’’
1to take a spell at whell
1Poked back
4express, overexpression
2and had to spend a good hour tidying it up!!
2and had to spend a good hour tidying it up!!
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com