English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 187 (7917 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
gold oak leaf U برگ خرما
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Search result with all words
gold leaf U ورقه طلای نازک
gold leaf U زرورق نازک
gold leaf electroscope U الکتروسکپ با برگههای طلا
Other Matches
d. leaf U برگ سه گوش
leaf U گره آخر در ساختار درختی
leaf U ورق زدن
leaf U جوانه زدن
leaf U برگی شکل برگ دادن
leaf U دندانه
leaf برگ
leaf U ورق
leaf U لایه
leaf U صفحه
leaf U لنگه ورقه
leaf margin U مهرهشکلتدافعیچپ
nose leaf U لایهبینی
scale leaf U برگقطعهای
vine leaf برگ مو
leaf axil U رگبرگ
leaf vegetables U سبزیجاتبرگی
tea leaf U تفالهچای
floral leaf U کاسبرگ
fly leaf U برگ سفید دراول واخرکتاب
foliage leaf U برگ درخت
foliage leaf U برگ سبز
gate leaf U بدنه دریچه سد
leaf node U گوشوارک
golden leaf U زرورق
turn over a new leaf <idiom> U شروعی تازه
fleshy leaf U لایهگوشتی
drop-leaf U لایهلولاییمیز
leaf brake U خم کن
leaf brass U برنج ورقه
leaf brass U فوفه
leaf bud U غنچه برگ
leaf fat U لایه پیه دور گرده خوک
leaf mould U خاک برگ دار
grape leaf U برگ مو
leaf spring U فنر تیغهای
opening leaf U لنگه واشو
rose leaf U برگ گل
seed leaf U لپه
seed leaf U برگچه
sighting leaf U ستون درجه تفنگ یا دستگاه نشانه روی شاخص درجه تفنگ
to turn over a new leaf U راه ورفتار خود را عوض کردن
window leaf U لنگه پنجره
acanthus leaf معماری بصورت دندانه برگ کنگری
leaf brass U تنکه برنج
fall of the leaf U پائیز
tea leaf U برگ چای [از این گیاه جهت تهیه رنگینه قهوه ای یا بژ استفاده می شود و خصوصا در رفوگری جهت تیره تر کردن رنگ های دیگر بکار می رود.]
angle-leaf U [یکی از چهارشاخه، گوشه ستون ها یا برگ های بیرون زده کنده کاری شده در ته ستون های معماری قرون وسطی]
bay leaf U برگ خشک برگبو که دراشپزی بکار میرود
an acute leaf U برگ نوک تیز
fig leaf U لاپوش مخفی کننده
fig leaf U برگ درخت انجیر
loose-leaf U دارای برگهایا اوراق ول و جداشدنی
loose leaf U دارای برگهایا اوراق ول و جداشدنی
sickle leaf U برگ های داسی شکل [این طرح در فرش های لچک ترنج شاه عباسی بکار می رود و به آن برگ های شاه عباسی نیز می گویند.]
door leaf U لنگه در
bay-leaf U [تزئینات کلاسیک بر طبق برگ خشک کرده ی برگ بو]
fall of the leaf U برگ ریزان
entire leaf U برگ درست
drop leaf U رومیزی اویخته از اطراف میز
leaf of door U لنگه در
bramble leaf fender U دفرای لاستیکی
curled leaf border U حاشیه با برگ های مجعد که در فرش های ترکمن بکار می رود.
crumpled rose leaf U چیزی که خوشی انسان رامنغض میکند
clover-leaf design U طرح برگ شبدر
bramble leaf fender U دفرای تایری
A green leaf is the gift of a dervish . <proverb> U برگ سبزى است تیفه درویش .
single-leaf bascule bridge U اهرم پلمتحرک
double-leaf bascule bridge U اهرم دولایهپل
gold U Au :symb
gold U دایره مرکزی هدف
gold U چشم گاومیش
gold U جامه زری
gold U اندود زرد نخ زری
gold U ثروت رنگ زرد طلایی
gold U پول
gold U سکه زر
gold U زر
Gold <adv.> <noun> U رنگ طلائی
best gold U تیری که نزدیک به نشان اصابت کرده تیری که نزدیک به مرکزهدف اصابت کرده باشد
gold U طلا
heart of gold <idiom> U شخصیت بخشنده داشتن
All that glitters is not gold . <proverb> U هر چیزى که مى درخشد طلا نیست.
as good as gold <idiom> U مثل یک تکه جواهر
gold washing U شستن طلائی [نوعی سفیدگری مرسوم در افغانستان که با رنگزدائی فرش های قرمز، آنرا بصورت ترکیبی اتفاقی از رنگ های زرد و نارنجی در می آورد. این نوع زمینه رنگی، مورد علاقه بعضی از خریداران اروپایی می باشد.]
inlaid with gold U طلا کوب
inlaid with gold U زرکوب
ingot of gold U شمش طلا
ingot gold U شمش طلا
gold thread U گلابتون زر
gold standards U حالتی که پشتوانه اسکناس یا پول کشوری طلا باشد
gold-rimmed U آنچهلبهوقالبطلاداشتهباشد
gold-plated U آبطلا دادهشده - طلااندودشده
to dig gold U زرکندن
the name of the unit of gold U دینار
to dig gold U زردراوردن
white gold U الیاژی از طلا شبیه به پلاتین که از ترکیب نیکل یا سایرفلزات و طلا بدست می اید
to prospect for gold U جستجوی زردر محلی کردن برای جستجوی زر در جایی پی کردن
red gold U پول
red gold U زر
paper gold U منظور حق برداشت مخصوص است
paper gold U طلای کاغذی
gold dust U گرد طلا
gold dust U خاک طلادار
All is not gold that glitters. <proverb> U هر آنچه میدرخشد طلا نیست(هر گردى گردو نیست).
gold standards U سیستم پشتوانه طلا
gold fish U ماهی قرمز
gold beating U زرورق سازی
gold beetle U سوسک طلایی
gold bug U سوسک طلایی
gold cloth U زربفت
gold cloth U زری
gold contacts U اتصالات الکتریکی
gold contacts U که با طلا پوشیده شده اند تا مقاومت الکتریکی را افزایش دهند
gold crisis U بحران طلا
gold digger U جوینده طلا
gold digger U زنی که با افسونهای زنانه مردان را تیغ میزند
gold embroidery U زردوزی
gold fever U حرص زرجویی
gold fever U اتش حرص که درجویندگان زرافروخته میشود
gold beating U زرکوبی
gold beater U زرورق ساز
gold medal U مدال طلا
gold medals U مدال طلا
fool's gold U پیریت
fool's gold U سولفور اهن
dutch gold U زرورق بدل
gold fish U ماهی طلایی
gold tisane U زر بافت
gold tisane U زربفت
gold washer U خاکشو
gold washer U کسیکه خاک زرداررابرای زرجویی میشوید لاوک خاکشویی
gold carats f. U زرهیجده عیار
gold amalgam U جیوه امیخته بازر
gold bar U شمش طلا
gold field U ناحیه زرخیز
gold flow U جریان طلا
gold refinery U واحد تصفیه طلا
inlaid with gold U زرنشان
gold market U بازار طلا
gold mining U استخراج طلا
gold or silver U گلابتون
gold palm U نوعی نشان جنگی
gold palm U نشان شرکت در جنگهای ازادی امریکا
gold solder U لحیم طلا
gold parity U برابری طلا
gold parting U تصفیه طلا
gold reserve U اندوخته طلا
gold refining U تصفیه طلا
gold standard U نظام پایه طلا
gold filled U دارای روکش طلا
gold standard U نظام پولی طلا
gold standard U پایه طلا
gold standard U واحد طلا
gold pool U صندوق مشترک طلا
gold flow U انتقال طلا
gold foil U ورقه زر
gold foil U زرورق کلفت
The gold market is booming . U بازار طلااینروزها گرم است
gold bullion standard U پایه طلای غیر مسکوک
international gold standard U پایه طلای بین المللی
rolled gold bracelet U دست بند طلایی [غلتیده ]
the streets are paved with gold <idiom> U از در و دیوار شهر پول می بارد
to alloy gold with copper U امیختن
gold lace [braids] U گلابتون [نخ های تزئینی از طلا یا نقره برای جلوه های ویژه در زمینه قالیچه]
gold worked steel U فولاد اصلاح شده
to alloy gold with copper U بارزدن
gold export point U قیمت کالای خارجی با ارزخریداری شده خودداری میکند
gold exchange standard U پایه ارز طلا
silver inwrought with gold U سیمینهای که زردر ان کارکرده باشند
gold currency system U نظام پولی طلا
gold import point U نقطه ورود طلا
gold import point U حالتی است که کشور خریداری کننده کالابه جای ارز یا پول
gold import point U طلای خالص به فروشنده میدهد
to alloy gold with copper U عیارزدن
gold bullion standard U پایه شمش طلا
gold backing system U نظام پایه طلا
gold backing system U نظام پشتوانه طلا
gold and silver plant U حشیشه القمر
My gold ring is in pawn. U انگشتر طلایم درگرو است
full bodied gold coin U سکه طلای تمام عیار
the morning hour has gold in its mouth <proverb> U سحرخیز باش تا کامروا باشی
Anyone can count the seeds in an apple, but only Gold can count the number of apples in a seed. U هر کسی نمی تواند تعداد دانه های داخل یک سیب را بشمارد اما فقط خدا می تواند تعداد سیب های نهفته در یک دانه را بشمارد
Recent search history Forum search
1جداسازی سلول‌های‌سرطانی‌گردشی با افزایش حجم ناشی از پرتو تابیده‌شده به سلول‌های سرطانی جاذب نانوذرات طلا
1جداسازی سلول‌های‌سرطانی‌گردشی به کمک افزایش حجم ناشی از تابش لیزر به سلول های حاوی نانوذرات طلا
1مگر انگوشترت
0turn over a new leaf
0LET ME BEHOLD
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com