English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 205 (9750 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
drive U راندن
drive U بردن
drive U عقب نشاندن بیرون کردن
drive U تحریک کردن
drive U سواری کردن کوبیدن
drive U ولت محرک
drive U سائق
drive U رانندگی کردن
drive U راندن گرداندن گرداننده
drive U شفت
drive U دنده
drive U گریز پا به توپ
drive U فرار گل زن
drive U ضربه از پایین
drive U ضربه درایو
drive U سوارشدن و کنترل اتومبیل
drive U رانندگی ارابه مسابقهای
drive U راندن اسب باشلاق راندن قایق موتوری ترساندن شکار و راندن ان بسوی شکارچی
drive U جلو بردن
drive U محرکه گیربکس
drive U فرمان
drive U رانش سواری دوندگی
drive U چنیدن درایو دیسک متصل بهم با یک کنترولی هوشمند که ازدرایوها برای ذخیره چندین کپی ازدادههای هر درایو برای اطمینان بیشتر تهیه می کنند یا بخش از هر داده روی هر درایو برای سرعت بیشتر
drive U مکانیزمی که نوار مغناطیسی را روی نوکهای درایو منتقل میکند
drive U حرفی که نشان دهنده درایو دیسکی است که در حال حاضر استفاده میشود.A , B برای فلاپی دیسک و C برای دیسک سخت در کامپیوتر شخصی
drive U وسیلهای که دیسک مغناطیسی را می چرخاند و محل نوک خواندن / نوشتن را کنترل میکند
drive U بخشی ازکامپیوتر که نوار یا دیسک را راه می اندازد
drive U باعث کار کردن یک نوار یا دیسک شدن
drive U گرداننده
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
drive way U جاده خیابان
self-drive U اتومبیلیبارانندهخودکار
off drive U ضربه به سمت راست
on drive U ضربه بسمت توپزن
drive way U مسیر اتومبیل رانی
d.c. drive U محرکه جریان دائم
d.c. drive U ماشین جریان دائم
to drive at U قصد داشتن از
to drive at U توجه داشتن به
to drive away U دفع کردن
to drive out U بیرون کردن
to take a drive U سواری کردن
drive-in U درایواین
to drive away U دورکردن
drive! U برون! [با ماشین]
drive at <idiom> U سعی درگفتن چیزی
hypertape drive U وسیله خواندن یا ثبت اطلاعات توسط کارتریجهای نوارمغناطیسی
lineshaft drive U محرکه انتقال
loop drive U ضربه باپیچش زیاد نزدیک تور حریف
roller drive U مکانیزم چرخ دنده کاهنده یاافزاینده
maternal drive U سائق مادری
to drive a bus U اتوبوسی را راندن
motor drive U محرکه موتوری
drive current U جریان تحریک
primary drive U سائق نخستین
rim drive U لبه گردانی
hunger drive U سائق گرسنگی
hard drive U گرداننده سخت
group drive U محرکه گروهی
drive's cab U اطاق راننده
drive's seat U صندلی راننده
electric drive U محرکه الکتریکی
exploratory drive U سائق کاوش
drive winding U سیم پیچ تحریک
final drive U گرداننده نهایی
final drive U چرخ گرداننده نهایی شنی
final drive U محرکه محور عقب
four gear drive U گیربکس چهار دنده
full drive U باشتاب هرچه بیشتر
full drive U بسرعت هرچه تمامتر
physical drive U دیسک گردان فیزیکی
secondary drive U سائق ثانوی
social drive U سائق اجتماعی
drive someone up a wall <idiom> U از کوره در رفتن ،عصبانی شدن
visceral drive U سائق احشایی
winchester drive U دیسک گردان وینچستر
drive-ins U درایواین
belt drive U بدنهعقب
cartridge drive U درایوفشنگی
chain drive U زنجیرهکششی
disc drive U درایودیسک
drive chain U زنجیرهراندن
drive wheel U چرخدنده
right-hand drive U اتومبیلهاییکهفرمانآنهادرسمتراستاست
To drive someone up the wall. U کسی رابتنگ آوردن (تحت فشار مالی )
To drive all with the same stick . <proverb> U همه را با یک چوب راندن .
to drive mad U بدیوانگی انداختن
st0 drive U گرداننده 605ST
tandem drive U حرکت قطاری
hard drive U دستگاه دیسک سخت [رایانه شناسی]
to drive a wedding into U شکافتن
to drive a wedding into U رخنه کردن در
to drive a car U رانندگی کردن خودرویی
Could you drive more slowly, please? U ممکن است لطفا کمی آهسته تر برانید؟
cassette drive U درایوکاست
to drive into a corner U درتنگنا انداختن
to drive mad U دیوانه کردن
tape drive U نوار ران
crawl drive U محرک وسیله نقلیه خزنده
current drive U گرداننده کنونی
default drive U گرداننده پیش فرض
to drive wild U دیوانه کردن
differential drive U دیفرانسیل
tape drive U نوارچرخان
drive a benefit U سود بردن
activity drive U سائق فعالیت
drive arousal U برانگیختگی سائق
drive bay U فضایی درون پوشش کامپیوتر که درایو دیسک نصب شده است
drive belt U تسمه محرک
drive shafts U محور رانش
drive shafts U محور محرکه
drive capstan U چرخ تسمه محرک
crank drive U گرداننده میل لنگ
crank drive U محرک میل لنگ
disk drive U دیسک ران دیسک چرخان
tape drive U نوار گردان
tape drive U نوار چرخان نوار ران
tape drive U دستگاه نوارخوان
disk drive U گرداننده دیسک دیسک گردان
publicity drive U فعالیت تبلیغاتی
all wheel drive U محرک تمام چرخها
area drive U شکار دواندن
Bernoulli drive U سیستم بافرفیت ذخیره سازی بالا که ازکارتریج قابل تعویض MBاستفاده میکند
carriage drive U خیابان پارک
disk drive U دیسکخوان
disk drive U گرده چرخان
disk drive U گرده ران
cover drive U ضربه در سمت نیمه معینی اززمین
drive channelling U راه گزینی سائق
drive to maturity U جهش بسوی کمال چهارمین مرحله رشد در نظریه روستو
drive number U شماره گرداننده
drive pulse U تپش تحریک
drive shaft U میله محرک محور محرک
drive reduction U کاهش سائق
drive shaft U میل لنگ
drive screw U ژیگلور
drive screw U پیچ سوزنی
drive volley U ضربههای پی درپی کوتاه ومستقیم
drive state U حالت سائقی
four-wheel drive U محرک چهار چرخ
drive stimulus U محرک سائق
four wheel drive U محرک چهار چرخ
drive the green U با یک ضربه گوی را از نقطه اغاز به چمن نرم رساندن
drive to maturity U حرکت بسوی بلوغ
drive motor U موتور محرک
drive fit U محل رانش
drive shaft U محور محرکه
drive shaft U محور رانش
drive mad U دیوانه کردن
drive mechanism U جعبه دنده
drive shafts U میل لنگ
drive mechanism U مکانیزم رانش
drive designator U پارامتر دیسک گردان
drive screw U پیچ خودرو
drive shafts U میله محرک محور محرک
drive displacement U جابه جایی سائق
left-hand drive U فرمان به سمت چپ
Can I drive to the centre of town? U آیا می توانم تا مرکز شهر با ماشین بروم؟
floppy disc drive U محلورودفلاپیدیسک
drive a hard bargain <idiom> U انعقاد معامله بودن هیچ سودی
optical disc drive U درایودیسکنوری
To drive (send) somebody mad. U کسی را دیوانه کردن
He has plenty of drive . he is a go- getter . U آدم کار بری است
To spell something out for some one .To drive it home to someone . U مطلبی را به کسی شیر فهم کردن
disc [disk] drive U دستگاه دیسک سخت [رایانه شناسی]
drive someone round the bend <idiom> U جان کسی را به لب آوردن
print head drive U درایوسرپرینت
To drive a hard bargain. U درداد وستد سخت گیر بودن
hard disc drive U محلقرارگیریهارد
disc drive port U قسمتوروددیسک
dual disk drive U گرداننده دیسک دوگانه
oil drive unit U گیربکس روغنی
microfloppy disk drive U وسیله ذخیره اطلاعات بااستفاده از میکرودیسکهای لغزان
main drive motor U موتور محرکه اصلی
magnetic tape drive U نوارخوان مغناطیسی
magnetic tape drive U گرداننده نوار مغناطیسی
magnetic tape drive U نوارچرخان مغناطیسی
kelly drive bushing U اتصال کلی که بصورت استوانه بوده و مابین کلی وسوزن حفاری وجود دارد
half height drive U نیم گردان دیسک
front wheel drive U محرک چرخهای جلو
front axle drive U محرک اکسل جلو
flexible drive tool U ابزار گردان
eight speed gear drive U گیربکس هشت دنده
oil drive unit U گیربکس هیدرولیکی
rear axle drive U محرکه چرخ عقب
rear engine drive U موتور عقب
variable speed drive U محرکه پلهای
cd rom disk drive U دیسک گردان سی دی- رام
winchester disk drive U گرداننده دیسک وینچستر
cone pulley drive U محرکه صفحه پلهای
left hand drive U فرمان به سمت چپ
disk drive controller U سیستم عامل دیسک
constant speed drive U چرخدندهای با ضریبهای متغیر که برای ثابت نگه داشتن دور قسمت گردنده بین دو سیستم گرداننده و گردنده قرار میگیرد
to drive a pen or quill U قلم زدن
to drive a pen or quill U نوشتن
streaming tape drive U دستگاهی که یک کارتریج نوارپیوسته را نگهداری کردن واساسا" به عنوان پشتیبان گردانندههای دیسک سخت بکار می رود
disk drive head U نوک دیسک خوان
bevel gear drive U جعبه دنده مخروطی
eraseble optical disk drive U دیسک گردان نوری پاک شدنی
variable speed gear drive U گیربکس قابل تنظیم
You are a back seat drive.You are on the sidelines. U کنا رگود نشسته یی ومی گی لنگش کن
hard disc drive [British E] U دستگاه دیسک سخت [رایانه شناسی]
to drive on dimmed [dipped] headlights U با نور پایین رانندگی کردن
hard disk drive [American E] [HDD] U دستگاه دیسک سخت [رایانه شناسی]
Drive on dimmed headlights ! [Warning to drivers] U با نور پایین حرکت کنید! [هشدار به رانندگان]
Unimog [a range of multi-purpose auto four-wheel drive medium trucks] U یونیماک [حمل و نقل]
Recent search history Forum search
1whatever vehicle you drive all its handling characteristics are affected by the load you carry including passengers
0piezo drive
0Keep working hard on your appearance 'Cause you know when you're in, you're in The drive flickers like a candle Accessing lines stored within Old man berates the congregation Instill a fear he'll soo
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com