English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 100 (1 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
com U پیشوند بمعانی با و باهم
com U پسوندی که به معنای این است که نام میدان اینترنت یک شرکت است و معمولاگ پایه آن در آمریکاست
com U Output Computer
com U فیلم تولید شده با سیگنالهای کامپیوتری ذخیره اطلاعات خروجی روی میکروفیلم icrofilm
com file U در سیستم عاملهای PC مشخصه سه حرفی نام فایل که بیان کننده این است که فایل حاوی کد ماشین است به صورت دودویی وتوسط سیستم عامل قابل اجراست
com file U COفایل
com recorder U recorder microfilm computeroutput
coma U اغماء
coma U بیهشی
coma U پوشش گازی که هسته یک ستاره دنباله دار یا کومت رادر بر میگیرد
coma U گیسو
coma U کما
coma berenices U گیسو
coma berenices U ذوائب برنیس
coma vigil U اغماء با چشمان باز
comae berenices U گیسو
comae berenices U ذوائب برنیس
COMAL U LANGUAGE ALGORITHMIC COMMON
COMAL U زبان برنامه نویسی ساخت نیافته مشابه با BASIC
comas U اغماء
comas U بیهشی
comas U پوشش گازی که هسته یک ستاره دنباله دار یا کومت رادر بر میگیرد
comas U گیسو
comas U کما
comatant U جنگجو
comatant U مایل بجنگ
comatant U مبارز محارب
comate U رفیق
comate U همدم
comate U ریشهای
comate U مه گرفته
comatose U اغماء
comatose U بیهش
comatose U بیهوش
comb U شانه
comb U شانهای
comb U شانه کردن جستجو کردن
Comb ( brush ) your hair . U موهایت را شانه کن
comb case U شانه دان
comb lightning arrester U برقگیر شانهای
comb type burner U مشعل نوع شانهای
combat U پیکار
combat U نبرد
combat U زد وخورد
combat U ستیز حرب
combat U مبارزه کردن
combat U رزم جنگیدن با
combat U رزمی
combat U رزم
combat U جنگ
combat U نبرد رزم کردن جنگ کردن درگیری تن به تن
combat , echelon U رده رزمی
combat , echelon U یکان رزمی
combat , elements U عناصر رزمی
combat , elements U یکانهای رزمی
combat , elements U عناصر درگیر در رزم
combat air patrol U گشتی هوایی
combat air patrol U هواپیمای گشتی رزمی گشتی رزمی هوایی
combat airlift support U پشتیبانی رزمی حمل و نقل هوایی پشتیبانی رزمی ترابری هوایی
combat area U منطقه رزم
combat arms U رسته رزمی
combat arms U یکان رزمی یکان درگیر در رزم
combat available U اماده به رزم
combat available U اماده به پرواز
combat cargo officer U افسر مسئول ترابری رزمی افسر مسئول بارگیری کالاهای رزمی
combat commander's insignia U علامت فرماندهی بر یکان رزمی
combat control team U تیم کنترل رزمی
combat crew U خدمه رزمی هواپیما یاخودرو
combat crew U خدمه رزمی
combat developer U وسیله اموزش دهنده رزمی مربی رزمی
combat development U توسعه رزمی
combat development U پیشرفت اموزش رزمی
combat duty U ماموریت رزمی
combat duty U امور رزمی
combat efficiency U کارایی رزمی
combat engineer U مهندسی رزمی
combat essential U مورد نیاز حتمی رزمی
combat essential U اقلام رزمی حیاتی حیاتی در رزم
combat exercise U مانور جنگی
combat exercise U تمرین رزمی
combat fatigue U روان رنجوری جنگ
combat firing U تیراندازی جنگی
combat firing U تمرین تیراندازی رزمی
combat forces U نیروهای رزمی
combat formation U ارایش رزمی
combat helmet U کلاه ایمنی جنگی [ارتش]
combat hysteria U هیستری جنگ
combat information center U مرکز اطلاعات رزمی
combat information center U اطاق عملیات
combat intelligence U اطلاعات رزمی
combat jump U پرش رزمی
combat jump U پرش با چتر درمنطقه دشمن
combat liaison U ربط و ارتباط رزمی
combat liaison U حفظ ارتباط بین هواپیماها درحین پرواز
combat load U بار رزمی هواپیما
combat load U بارجنگی کامل هواپیما
combat loading U بارگیری رزمی هواپیما بارگیری جنگی
combat neurosis U روان رنجوری جنگ
combat operations U مرکز عملیات رزمی
combat orders U دستورات رزمی دستورالعملهای رزمی
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Recent search history Forum search
برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com