English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 201 (9188 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
bread and point U سیب زمینی و نانش برای خوردن و بقیه اش برای نگاه کردن است
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
bread U قوت
bread alone U نان خالی
bread alone U فقط نان
bread alone U تنها نان
bread U نان زدن به
we have no more bread U دیگر نان نداریم
bread U نان
bread-board U لوحهای که مدارهای آزمایشی الکترونی راروی آن میآرایند
light bread U نان سفید
bread guide U محلقرارگرفتنناندرتستر
black bread U نانسیاه
leavened bread U نان ور امده
bread-boards U تختهی نان بری
swine bread U پنجه مریم
bread-board U تختهای که روی آن خمیر را ورز میدهند و نان را با چاقو میبرند
bread-boards U تختهی آمادهی مدار سازی
bread-boards U لوحهای که مدارهای آزمایشی الکترونی راروی آن میآرایند
bread-board U تختهی نان بری
wholemeal bread U نانحجیم
bread-boards U تختهای که روی آن خمیر را ورز میدهند و نان را با چاقو میبرند
bread-board U تختهی آمادهی مدار سازی
light bread U نان سهل الهضم
Greek bread U نانیونانی
To lend each other bread. <proverb> U نان به هم قرض دادن .
If it has not water for me it certainly has bread . <proverb> U آب براى من ندارد براى تو که دارد .
aerated bread U نانیکه مصنوعابوسیله گازدرامده باشد
aerated bread U نان گازدار
To butter the bread . U روی نان کره مالیدن
To bake bread. U نان پختن
barley bread U نان جو
barley bread U نان جوین
bread-bin U ناندانی-جانانی
whole wheat bread U انواعنانسفید
unleavened bread U نانتخت
bread knife U کارد نان بری
pumpernickel bread U نانتکه
pitta bread U ناننازک
milk bread U نانشیرنی
daily bread U روزی
bread and butter U نان وپنیر
bread and butter U وسیله معاش
duily bread U روزی
duily bread U نان روزانه
dry bread U نان بی کره
pull bread U مغز نان تازه که دوبار به پزندتا سرخ شود
wheat bread U نان گندم
wheat bread U نان سفید
here is bread in plenty U نان فراوان داریم
here is bread in plenty U نان بقدر کفایت هست
duily bread U رزق
oat bread U نان جو
wheaten bread U نان گندم
daily bread U نان یارزق روزانه
st john's bread U خرنوب
to bake bread or bricks U پخش اجریانان
lrish soda bread U نانسوادیایرلندی
break bread with a person U با کسی نان و نمک خوردن
best thing since sliced bread <idiom> U [یک نوآوری یا اختراع خوب]
best thing since sliced bread <idiom> U [یک ایده یا نقشه خوب]
to break bread with a person U پیش کسی نان ونمک خوردن
Russian black bread U نانسیاهروسی
I am the bread winner of the family . U نان آور خانه ( خانواده ) هستم
lndian chapati bread U نانچپتیهند
His bread is buuttered on both side . <proverb> U نانش از هر دو طرف کره مالى شده است .
American white bread U نانسفیدآمریکایی
small pieces of bread U خرده یاریزه نان
know which side one's bread is buttered on <idiom> U راه وچاه را بلد بودن
lndian naan bread U نانهندی
German rye bread U نانشیاردارآلمانی
Half a loaf is better than no bread . <proverb> U نیم قرص نانى بهتر از بى نانى است.
American corn bread U نانذرتآمریکایی
to dine off bread and cheese U ناهار خود را با نان و پنیربرگذار کردن
Danish rye bread U نانتکهجویدوسردار
caraway seeded rye bread U نانگندم سیاهباتخمزیره
He eats bread at the ruling market price. <proverb> U نان را به نرخ روز مى خورد .
He is on easy street . He is in clover. His bread is buttered on both sides . U نانش توی روغن است
point to point network U شبکه نقطه به نقطه
point to point line U خط نقطه به نقطه
point-to-point connection U اتصال نقطه به نقطه
0.42 [zero point four two] [zero point forty-two] [forty-two hundreths] U صفر ممیز چهار دو [ریاضی]
come to the point <idiom> U به نکتهاصلی رسیدن
point out <idiom> U توضیح دادن
near point U نقطه نزدیک
way point U ایستگاههای هوایی ایستگاههای اصلی عملیات هوانوردی
try for point U تلاش برای کسب امتیاز
zero point U نقطه مرکزی گلوله اتشین اتمی در لحظه انفجار
off the point U بطور بی ربط
zero point U نقطه صفر
off the point U بدون اینکه وابستگی داشته باشد
the point is U اصل مطلب این است
off the point U بطور نامربوط
beside the point <idiom> U مسائل حاشیهای
three point U فن 3 امتیازی کشتی
in point U مناسب
to come to a point U باریک شدن
let point U امتیازی که بخاطر مداخله حریف به رقیب او داده میشود
point to point U نقطه به نقطه
to the point U مربوط بموضوع
point to point U پروتکلی که اتصال شبکه آسنکرون
point to point U را پشتیبانی میکند و برای تامین ارسال داده بین کامپیوتر کاربر و سرور راه دور روی اینترنت با استفاده از پروتکل شبکه ICPIFP به کار می رود
far point U برد بینایی
to the point U بجا
in point U بجا
point four U رهبری این گونه ممالک را به دست گیرد
point four U چهارمین ماده از مواد اصلی نطق افتتاحیه ترومن رئیس جمهور امریکادر ژانویه 9491 در کنگره که در ان پیشنهاد شده بود که ایالات متحده امریکا به وسیله تامین کمکها و مساعدتهای فنی در کشورهای توسعه نیافته جهان
point four U اصل چهار
in point U در خور
point to point U 1-اتصال مستقیم بین دو وسیله . 2-شبکه ارتباطی که در آن هر گره مستقیما به سایر گره ها وصل هستند
The point is that… U چیزی که هست
to come to a point U بنوک رسیدن
point U قطبهای باطری یاپلاتین
point U نقطه گذاری کردن ممیز
point U متوجه ساختن
point U نشان دادن
point U خاطر نشان کردن
point U نوک گذاشتن
point U نوکدار کردن
point U گوشه دارکردن
point U تیزکردن
point U پایان
on the point of going U در شرف رفتن
point U اشاره کردن
point U به سمت متوجه کردن
point U نشانه روی کردن
point U هدف گیری کردن
point U رسد نوک
point U راس
point U امتیاز
Now he gets the point! <idiom> U دوزاریش حالا افتاد! [اصطلاح]
point U نوک
to let it get to that point U اجازه دادن که به آنجا [موقعیتی] برسد
not to the point U خارج از موضوع
to point to something U به چیزی اشاره کردن
One point for you. U یک درجه امتیاز [ بازی] برای تو.
to point to something U به چیزی متوجه کردن
not to point U پرت بیجا
point U سر
point U نقطه
point U ممیز [در کسر اعشاری] [ریاضی]
point U مرحله قله
point U مسیر
point U هدف
point U نمره درس پوان
point U درجه امتیاز بازی
point U جهت
point U موضوع
point U ماده اصل
off to a point U باریک شده نوک پیدامیکند
point U نکته
not to point U بیرون از موضوع
point U که تقسیم بین واحد کامل و بخش کسری آنها
point U نقطه نوک
point U محل یا موقعیت
point U مرکز راس حد
point U نقطه گذاری کردن
point U حد
point U جهت مرحله
point U محل مرکز
point U دماغه
point U محل
point U نقط های در تخته مدار یا در نرم افزار که به مهندس امکان بررسی سیگنال یا داده را میدهد
point U نشان میدهد
point U نقط های در برنامه یا تابع که مجددا وارد میشود
point U محل شروع چیزی
point U درصد
point U نقط های که تقسیم بین بیتهای عدد کامل و بخش کسری آنرا از عدد دودویی نشان میدهد
point U نقط ه
point U اشاره کردن دلالت کردن متوجه کردن نکته
point U اصل
point U پوینت
point U سب زدن به دایرههای مختلف هدف از 01 به پایین
point U باریک کردن
point U مقصود
pivot point U لولائی
pin point U تعیین دقیق نقاط
pin point U تعیین محل کردن
point scale U مقیاس امتیازی
rivet point U نقطه پرچ
point race U مسابقه دوچرخه سواری طولانی چند مرحلهای
pin point U پیدا کردن
rotation about a point U دوران دور یک نقطه
point size U اینچ
pin point U نقطهای
restart point U نقطه باز اغازی
roll in point U نقطه ورود به شاخه تک به وسیله هواپیما نقطه شروع حرکت تک هواپیما
reporting point U نقطه مبدای موقعیت ناو یاهواپیما
reorder point U نقطه سفارش مجدد
point system U شرط بندی براساس امتیاز
point style U شیوه معماری که نشان برجسته ان طاقهای نوک تیزاست
point spread U امتیاز قابل انتظار
point target U هدف کوچک
point size U برای اندازه گیری نوع یا متن
point target U اماج نقطهای
reorder point U نقطه تجدید سازمان یا تجدیدگسترش
pivot point U نقطه مفصلی
pivot point U نقطه چرخش ناو
pin point U اتی
release point U نقطه رهایی ستون راهپیمایی
penetration point U درجه نفوذ
radix point U نقطه ممیز
Recent search history Forum search
1how much garlic bread did he have?
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com