English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 201 (3998 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
vertical pocket U جیبعمودی
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
vertical U بخشی از سیستم کنترلی چاپگر که قالب عمودی متن چاپ شده را کنترل میکند
vertical U بررسی پرینتی روی هر حرف از بلاک دریافتی برای تشخیص خطا
vertical U بررسی تشخیص خطا که بیتهای کلمه با کل آن مقایسه و جمع می شوند
vertical U تنظیم فضا بین خط وط متن برای برقرارکردن یک متن در یک صفحه
vertical U در زاویه راست نسبت به افق
near vertical U تقریبا عمودی
vertical U عمودی [ریاضی]
vertical U سیگنال بیان کننده انتهای آخرین شیاردر انتهای صفحه نمایش
vertical U تعداد خط وط که پیش از شروع چاپ مجدد باید رد کرد
vertical U نرم افزار کاربردی که برای استفاده خاص طراحی شده است و نه استفاده عمومی
vertical U تارکی راسی
vertical U شاقولی
vertical U عمودی
vertical U متن نمایش داده شده که بالا وپایین صفحه کامپیوتر حرکت میکند در هر لحظه یک خط
vertical U واقع در نوک
vertical U قائم
vertical U شاغولی
vertical antenna U انتن عمودی
true vertical U قائم واقعی
vertical axis U محور عمودی
vertical adjustment U تنظیم عمودی
vertical photograph U عکس هوایی قائم
vertical application U برنامه کاربردی عمودی
vertical angles U گوشههای روبروی تارک زوایای مقابل به راس
vertical growth U رشد عمودی
vertical replenishment U تجدید تدارکات از راه هوا صعود و فرود عمودی
vertical recording U ضبق عمودی
vertical photograph U عکس قائم
vertical mobility U تحرک عمودی
vertical justification U تنظیم عمودی
vertical justification U تطابق عمودی
vertical interval U فاصله عمودی
vertical interval U اختلاف ارتفاع
vertical merger U ادغام عمودی
vertical integration U ادغام عمودی
vertical stabilizer U تیغه یا باله عمودی
vertical axis U محور قائم
vertical curve U خم طولی
vertical cut U برش قائم
vertical deformation U تغییر شکل قائم
vertical diagraph U شکلی از سیستم رمز دو حرفی است که یک حرف بالا و یکی پایین نوشته میشود
vertical envelopement U احاطه قائم
vertical envelopement U حرکت دورانی قائم
vertical equity U عدالت عمودی
vertical equity U برابرسازی عمودی
vertical force U نیروی عمودی
vertical curve U منحنی در نیمرخ طولی
vertical curve U قوس
vertical bulking U کمانش قائم
vertical force U نیروی شاغولی
vertical circle U دایره عظیمه ماربر راس القدم و سمت القدم نافر
vertical drop U ابشار قائم
vertical circle U دایره قائم
vertical combines U ترکیب عمودی
vertical control U کنترل ارتفاع نقاط اندازه گیری تراز وارتفاع نقاط
vertical force U نیروی قائم
vertical creep U وارفتگی قائم
vertical expansion U گسترش عمودی
plain vertical U خط افق
vertical synchronizing U همزمانساز عمودی
vertical tab U جدول بندی عمودی
vertical tail U دم قائم
vertical take off and landing U هواپیمایی که بدون داشتن سرعت نسبی قادر به برخاستن از سطح زمین معلق ماندن در هوا و فرودمجدد باشد
vertical beam U چوب [میله] طولی دار [قالی]
vertical loom U دار روستایی [قالی]
vertical takeoff U سرعت صعود اولیه هواپیما
vertical union U اتحادیه صنعتی
vertical frame U قالبعمودی
vertical beam U راست رو
vertical pupil U مردمکعمودیچشم
plain vertical U سطح افق
vertical loom U دار افقی [قالی]
local vertical U قائم محلی
vertical scale U عقربه نشان دهنده میزان صعود هواپیما عقربه صعود مقیاس ارتفاع
vertical scrolling U چرخش عمودی
vertical cliffs U صخره های عمودی
vertical shaft U میلهعمودی
vertical loom U دار عشایری [قالی]
vertical speed U سرعت صعود عمودی هواپیما
vertical speed U سرعت صعود
vertical speed U سرعت قائم
deflection of vertical U اختلاف زاویهای در هر نقطه بین راستای شاقولی وراستای عمود بر کره مرجع
pocket U پیش رفتگی خط جبهه
pocket U فرورفتگی
pocket U بجیب زدن
pocket U جیب
pocket U کیسه هوایی
pocket U پاکت تشکیل کیسه در بدن
pocket U کوچک جیبی
pocket U نقدی
pocket U جیب دار درجیب گذاردن
pocket U درجیب پنهان کردن
pocket U محاصره شدن
pocket U کیسه یاجیبهای 6 گانه میز بیلیارد انداختن گوی به کیسه دربازی بیلیارد فاصله بین میلههای 1 و 3 برای بازیگرراست دست و 1 و 2 برای بازیگر چپ دست بولینگ
pocket U حباب
she had him in her pocket U خوب جلوش را گرفته بود
pocket U پولی
she had him in her pocket U کاملابراواختیارمیکرد
vertical redundancy check U بررسی عمودی اشتباهات بررسی افزونگی عمودی
vertical probable error U خطای اصابت قائم گلوله
vertical pressure gradient U تغییر فشار اتمسفری در واحدتغییر ارتفاع
vertical parity check U مقابله توان عمدی
vertical sand drainage U زهکشهای قائم ماسهای چاه زهکش ماسهای زهکشهای ایستاده ماسهای
vertical probable error U اشتباه احتمالی قائم
vertical pivoting window U پنجرهگردانعمودی
vertical side band U میلهعمودیطرفین
vertical retort tar U قطران کورههای ایستاده قطران قرعهای ایستاده
vertical events numbering U شماره گذاری عمودی وقایع
vertical control operator U متصدی اندازه گیری تراز وارتفاع
serrated vertical pulse U ضربه عمودی دندانهای
prime vertical circle U دایره قائم اصلی
vertical lift bridge U پل بالارو
i am rials in pocket U سه ریال سود بردم
i am rials in pocket U سه ریال در جیب دارم
empty pocket U ادم بی پول یا تهی کیسه
chip pocket U شیار دندانههای اره
welt pocket U جیبنواری
pocket-sized U جیبی
pocket money . U پول تو جیبی ( مقرری روزانه ؟ هفتگه یا غیره )
Take your money out of your pocket. U پولت را از جیب دربیاور
They picked my pocket. U جیبم رازدند
i am 0 rials out of pocket U 05 ریال زیان
top pocket U حفرهفوقانی
front pocket U جیبجلو
gusset pocket U جیبپاکتی
hidden pocket U جیبمخفی
air pocket U دست انداز هوایی
interior pocket U جیبداخلی
mock pocket U جیبساختگی
outside ticket pocket U جیبکوچکبیرونی
patch pocket U جیبرویسینه
seam pocket U جیبرویدرز
stake pocket U جیبتودهای
pocket watch U ساعت جیبی
pocket rules U خط کش های تاشو [ابزار]
air pocket U منفذ
pocket knives U چاقوی جیبی
pocket knife U چاقوی جیبی
pocket handkerchiefs U دستمال جیبی
pocket handkerchief U دستمال جیبی
pocket calculators U حسابگر جیبی
pocket calculator U حسابگر جیبی
pocket rules U خط کش های جیبی [ابزار]
pocket rule U خط کش تاشو [ابزار]
called pocket U کیسه تعیین شده از طرف بازیگر
armature pocket U شیار ارمیچر
air pocket U چاه هوایی
air pocket U بادگیر
pocket calculator U ماشین حساب جیبی
trouser pocket U جیب شلوار
pocket rule U خط کش جیبی [ابزار]
inset pocket U جیبمخفی
fork pocket U محفظهانشعابی
pocket computer U کامپیوتر جیبی
one pocket billiard U بیلیارد با 51 گوی هدف که هر بازیگر سعی دارد 8 گوی را در کیسه انتخابی خوداندازد
pocket judgment U سند قطعی لازم الاجرا
pocket judgment U سنددینی که بلافاصله پس ازسررسید بدون هیچ تشریفاتی قابل وصول و اجرا است
pocket money U پول جیب
pocket lamp U لامپ کوچک
pocket book U دفتر بغلی
pocket lamp U چراغ قوه
lime pocket U پوشش اهک
out of pocket expenses U هزینهای که از جیب شخص درامده باشد
pocket picking U جیب بری
pocket expenses U هزینه مختصر شخصی
pocket borough U حوزه انتخاباتی تحت نفوذ یک نفر یا یک خانواده
pocket book U کیف بغلی
pocket edition U چاپ جیبی کتاب
pocket billiards U بیلیارد امریکایی با 51 گوی رنگی و 6 کیسه از شماره 1تا 51 بین 2 بازیگر
pocket battleship U رزمناو تندرو و سبک
slash pocket U جیب عمودی درجهت درزلباس
out of pocket expenses U هزینه واقعی
vest pocket U جیبی
pocket meter U سنجه جیبی
i am 0 rials out of pocket U کرده ام
centre pocket U گودال
centre pocket U مرکزی
door pocket U جیبدر
exterior pocket U کیفبازشو
pocket split U باقی ماندن میلههای 5 و 7یا 5 و 9 بولینگ
pocket veto U رد لایحه قانونی بوسیله معوق گذاردن ان
flap pocket U جیبلبهدار
the furniture of ones pocket U دارایی جیب
bottom pocket U سوراخمیزبیلیاردبرایتوپ
foot pocket قالب پا
vest pocket U مخصوص
pocket piece U سکه ازدواج افتاده یا چیزی مانندان که درجیب نگاه دارندتابرکت جیب باشد
vest pocket U جیب جلیقه
watch pocket U جیب ساعتی
watch pocket U جا ساعتی که به رختخواب اویزان کنند
pocket pistol U طپانچه جیبی
pocket pistol U بغلی عرق
back pocket U جیبپشتی
batten pocket U بادبان
vertical-axis wind turbine U توربینبادیمحورعمودی
adjustment for vertical-circle image تنظیم عمودی مرکز تصویر
vertical center line illusion U خطای خط قائم مرکزی
trousers pocket [American E] U جیب شلوار
hand-warmer pocket U جیبگرم کنندهیدست
hand warmer pocket U جیببقل
Recent search history Forum search
There is no search result on forum.
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com