English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 202 (6727 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
tree farm U محوطه درخت کاری جنگل
tree farm U خزانه درخت
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
tree bench [bench encircling a tree trunk] U نیمکت [دور تنه ] درخت
farm out U اجاره دادن زمین مزروعی
farm U کشتزار
farm out <idiom> U شخص دیگری برای انجام کار
farm U اجاره یا مقاطعه کردن اجاره دادن
farm U باشگاه جوانان زیرنظر باشگاه اصلی
farm U مزرعه
farm U زمین مزروعی
farm U پرورشگاه حیوانات اهلی
farm U اجاره دادن به
farm U کاشتن زراعت کردن در
farm U کشت زار
dry farm U مزرعه دیم
baby farm U محل نگهداری کودکان
farm-yard U حیاط مزرعه
farm-house U خانه رعیتی
poor farm U مزرعه اردوی کار
dairy farm U مزرعه یا کارخانه لبنیات سازی
tank farm U محوطه مخازن نفت وغیره
collective farm U کلخوز
collective farm U مزرعه اشتراکی
ostrich farm U پرورشگاه شتر مرغ
dry farm U دیم کاری
work farm U اردوی کار اجباری زندانیان
farm yields U بازده کشاورزی
fish farm U پرورشگاه ماهی
farm hands U پالیزگر
farm hands U کشتیار
farm hands U کارگر مزرعه
farm hand U پالیزگر
farm hand U کشتیار
farm hand U کارگر مزرعه
farm yields U بازده مزرعه
farm yard U حیاط مزرعه
family farm U مزرعه خانوادگی
farm house U خانه رعیتی
farm labors U کارگران مزارع
farm labors U کارگران کشاورزی
oyster farm U پرورشگاه صدف
farm surplus U مازاد کشاورزی
farm technology U روش فنی کشاورزی تکنولوژی کشاورزی
farm yard U حیاط کشت زار
farm price supports U حمایت از قیمت کالاهای کشاورزی
tree U فرمان TREE
before the tree U جلو درخت
tree U درتنگنا قرا ردادن
tree U شاخسار
tree U مین میکند
tree U روش سریع انتخاب که اطلاع اولین مرتب کردن در مرحله دوم استفاده میشود تا سرعت انتخاب بالا رود
tree U سیستم ساختار داده که هر داده به دادههای دیگر بوسیله انشعابها وصل است .
tree U مشاهده پروندههای ذخیره شده روی دیسک ه برای نشان دادن پرونده ها و زیرپرونده ها مرتب شده اند
tree U سیستم داده که هرداده یا گره آن فقط دو انشعاب دارند
tree U قالب کفش چوبه دار
tree U درخت
tree U بشکل درخت شدن
tree U بدرخت پناه بردن
the f. of a tree U برگهای درخت
tree U شجر
tree U شجره النسب درخت کاشتن
tree of heaven U درخت عرعر
sorrel tree U ترشک درختی
tree structure U ساختاردرختی
tree structure U ساختار درخت
tree structure U ساخت درختی
tree planting U درختکاری
tree sort U مرتب کردن درختی
tree surgeon U ویژه گر برش و قطع بخشهای بیماری زده یا پوسیده درختان
sorrel tree U درخت ترشک
to truncate a tree U شاخههای درختی را زدن
summer tree U تیرسردر
the pith of a tree U مغز درخت
to spray a tree U داروی ویژه بردرختی افشاندن تا انکه میکربهای ان کشته شود
to shin up a tree U از درختی بالارفتن
to girt a tree U دوردرختی راپیمودن
to girdle a tree U پوست درخت راحلقهای بریدن
threaded tree U درخت پیچ دار
tree diagram U نمودار درخت
summer tree U حمال
summer tree U شاه تیر
spanning tree U درخت پوشا
spanning tree U روش ایجاد توپولوژی شبکه که حلقهای ندارد و در صورت شکل یا خطای شبکه باعث افزونگی میشود
spanning tree U زیرگرافی از یک گراف
spindle tree U اونموس
strawberry tree U توت فرنگی درختی
tree network U شبکه درختی
tree house U خانه بالای درخت
stunted tree U درخت رشد نکرده وکوتاه
the root of a tree U ریشه درخت
tree surgery U تشریح علمی درخت
tree traversal U تقاطع درختی
oak tree U درخت بلوط
the foot of the tree U پای درخت
tree of life U درخت زندگی [این نگاره بگونه های مختلف در فرش های مناطق مختلف بکار رفته و جلوه ای از حیات انسان را تداعی می کند.]
walnut tree U درخت گردو
cross-tree U [رابط عرضی دکلها]
pulm tree U درخت نارگیل
to lop a tree U سرشاخه درختی را زدن
to prune a tree U سرشاخه درختی را زدن
to lop a tree U درختی را آراستن
to prune a tree U درختی را آراستن
Deciduous tree U درخت برگریز
Coniferous tree U درخت جوزدار [ از فامیل کاج ]
unordered tree U درخت نامرتب
gum tree U درخت صمغ
ornamental tree U درختتزئینی
tree frog U قورباغهدرختی
tree pruner U درختآرا
tree trunk U ساقهاصلیدرخت
tree-lined U درختکارینشده
The tree wI'll die . U درخت خشک خواهد شد
He uprooted the tree . U درخت را از ریشه ( جا ) ؟کند
A tree is known by its fruit . <proverb> U درخت با میوه هایش شناخته مى شود .
A tree is known by its fruit. <proverb> U درخت از میوه اش شناخته مى شود.
date tree U درخت خرما
lemon tree U درخت لیمو
grass tree U نوعی زنبق استرالیایی
decision tree U مسیر تصمیم گیری
ebony tree U خرماندو
crown tree U شمع
cross tree U رابط عرضی دکلها
cornel tree U درخت زغال اخته
clothes tree U چنگک لباس
clothes tree U چوب لباسی
christmass tree U ضربهای در بولینگ که میلههای 3 و 7 و 01 را برای راست دست و میلههای 2 و7 و 01 را برای چپ دست باقی می گذارد
decision tree U اقدامات لازم جهت تصمیم گیری
decision tree U درخت تصمیم
dragon tree U درخت خون سیاووشان
genealogical tree U نسب نامه
genealogical tree U شجره نامه
gender tree U سلسه دودمان نسب نامه
gender tree U شجره نامه
gallows tree U چوبه دار
flame tree U درختان وبوته هاییکه دارای گلهای درخشان اتشی یا زرد رنگ هستند
fir tree U درخت صنوبر
fig tree U درخت انجیر
chocolate tree U درخت کاکائو
cherry tree U درخت گیلاس
chaste tree U فلفل بری
apple tree U درخت سیب
almond tree U درخت بادام
agriot tree U چوب چپق
abel tree U درخت سپیدار که نام لاتین ان alba populus است
Christmas tree U جعبه کنترل حاوی چراغهای رنگی
family tree U شجره نامه
family tree U نسب نامه
family tree U شجره
axle tree U میله میان دو چرخ
china tree U شالسنجان
china tree U زیتون تلخ
chaste tree U دل اشوب
box tree U درخت شمشاد
boot tree U قالب چکمه یا پوتین
binary tree U درخت دودوئی
binary tree U درخت دودویی
bean tree U درخت خرنوب
barren tree U درخت بی میوه
balsam tree U درخت بلسان
plane tree U درخت چنار
margosa tree U ازاد درخت شالسنجان
peach tree U درخت هلو
parse tree U درخت تجزیه
ordered tree U درخت مرتب شده
roof tree U کش بالای شیروانی
mulberry tree U درخت توت
minimal tree U درختی که گرههای ترمینالی ان مرتب شده تا باعث عملکردبهینه ان درخت شوند
minimal tree U درfکه گرههای آن به روش بهینه سازماندهی شده اند تا بیشترین کارایی را داشته باشند
mastic tree U درخت چاتلنغوش
pear tree U درخت گلابی
planer tree U درخت ازاد
smoke tree U بوته سماق
shoe tree U قالب کفش
saddle tree U یکجورگل لاله درامریکای شمالی
saddle tree U قلتاق
roof tree U کش دیرک افقی چادر
ridge tree U کش بالای شیروانی
plum tree U درخت گوجه
plum tree U درخت الو
mastic tree U درخت بنه
margosa tree U تلخ
judas tree U درخت ارغوان
in the green tree U سرسبز
huffman tree U درختی با کمترین مقادیر
in the green tree U بخت سبز
i saw one climbing the tree U یکی را دیدم که از درخت بالامی رفت
locus tree U درخت اقاقیا
locus tree U درخت خرنوب
coffee tree U درخت قهوه
joshua tree U درخت خنجری یا ابره ادم جنوب شرقی امریکا
he is up a gum tree U کاردبه استخوانش رسیده است
locust tree U درخت اقاقیا
margosa tree U زیتون
hat tree U کلاه اویز
in the green tree U خوشبخت
backing up the wrong tree <idiom> U [دنبال چیزی در جای اشتباهی گشتن]
to lop off a branch [from a tree] U شاخه ای را [از درختی] بریدن
Tilia [lime tree] U درخت نمدار [زیرفون]
wild oriental a tree U ارژن
bald animal or tree U درخت یا حیوان برهنه
money does not grow on tree <idiom> U پول که علف خرس نیست
bark up the wrong tree <idiom> [درمورد چیزی گمان اشتباه کردن]
Recent search history Forum search
1Open the "Wind Farm" subsystem and in the Timer blocks labeled "Wind1" and "Wind2", Wind3" temporarily disable the changes of wind speed by multiplying the "Time(s)" vector by 100.
0device tree blob
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com