English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 202 (17550 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
table linen U دستمال سفره
table linen U رومیزی
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
linen U رخت شویی
linen U کتان
linen U پارچه کتانی
linen U جامه زبر
He banged the table with his fist . He thumped the table . U با مشت کوبیدن روی میز
baby linen U قنداق
wash linen U کهنه فرفشویی
we sent the linen to the wash U رختهای شستنی رابرختشویخانه فرستادیم
linen draper U کتان فروش
linen tape U نوار کتان
linen draper U بزاز
linen chest U جامهدان
air one's dirty laundry (linen) in public <idiom> U مسئلهای که فاش شدنش باعث ناراحتی شود
table U طرح کردن
table U لیست داده ها در ستون و سط ر صفحه چاپ شده یا صفحه نمایش
table look up U جستجوی جدول
table U سفره
inner table U میزداخلی
the f. of a table U بطوریکه
table look up U مراجعه به جدول
table saw U تابلونمایشگر
look up table U جدول مراجعهای
under the table <idiom> U زیرمیزی
two way table U جدول دو سویی
the f. of a table U باید
Could we have a table outside? U آیا ممکن است میز ما بیرون باشد؟
table U ساختاری که نحوه اتصال رکوردها و داده ها را به صورت رابط ه بین سط رها و ستونهای جدول نشان میدهد
table U جدول
table U مطرح کردن
table U کوهمیز
table U در فهرست نوشتن
table U روی میز گذاشتن
table U معوق گذاردن
table U از دستور خارج کردن
table U فهرست
table U لیست
table U لوح جدول
table U خوان
table U میز
get table U بدست اوردنی
get table U دست یافتنی
table U لیست تمام نشانه ها که در یک زبان یا کامپایر پذیرفته می شوند به همراه ترجمه کد هدف آنها
table U لیست تمام رویدادها و وضعیتهای ممکن که می توانند رخ دهند.
table U مجموعه نتایج ذخیره شده که به سرعت قابل دستیابی هستند
table U به جدولی انتقال دادن
table U به صورت جدول دراوردن
table U استفاده از یک مقدار مشخص برای انتخاب یک ورودی در جدول که حاوی مقدار ثانوی است
table U لیست تولید شده توسط کامپایلر یا سیستم محل اندازه و نوع متغییرها , توابع و ماکروها در یک برنامه
table U میزبازی
table U تو گذاردن
time table U جدول زمانی
table spoonful U قاشق سوپخوری
tier table U میز کوچک
table of authorities U جدول اولیا امور
time table U جدول زمان بندی
tide table U جدول کشند
tide table U جگول جزر و مد
tide table U نمودار جزر ومد یاکشند
table of distribution U جدول توزیع
table of precedence U صورتی که ترتیب الویت قوانین و مقررات مختلفه راتعیین میکند
table of organization U جدول سازمان
table talk U صحبتهای خصوصی و غیررسمی در سر میز غذا مفاوضه
table set U وسیله رومیزی
table set U دستگاه میزی
table spoon U قاشق سوپ خوری
table of equipment U جدول ساز و برگ
table of distribution U جدول تقسیم اماد
table point U جدول امتیازها
table of allowance U جدول سهمیه مجاز
table money U فوق العادهای که بابت هزینه مهمان داری به افسران ارشد داده میشود
symbol table U جدول نمادها جدول نمادی
symbol table U جدول علامت
symbol table U جدول نمادها
tilting table U میز نوسان دار
swivel table U میز نوسان دار
state table U جدول حالات
spelling table U جدول کلمات تهجی رمزی جدول تهجی رمز
to serve at table U پیشخدمتی کردن
serve at table U پیشخدمتی کردن
sand table U میز مخصوص شن بازی بچه ها
round table U کنفرانس میز گرد
symbolic table U جدول علائم
table telephone U تلفن رومیزی
table land U زمین هموار
table lamp U لامپ استاندارد
table instrument U وسیله رومیزی
table flap U قسمتی از میزکه خوابانیده یابلند میشود
table d'hote U خوراک رسمی و روزانه مهمانخانه
table comparator U مقایسه کننده نوارها
table waters U ابهای معدنی سر سفره
table water U سفره اب زیر زمینی
table ware U لوازم میز یا سفره
table utility U برنامه کمکی جدولی
table tomb U گورصندوقی وتخت
rotary table U میز گردان
Could we have a table in the corner? U آیا ممکن است میز ما در گوشه باشد؟
Could we have a table by the window? U آیا ممکن است میز ما کنار پنجره باشد؟
Could we have a table on the terrace? U آیا ممکن است میز ما روی تراس باشد؟
wait table <idiom> U سرو کردن غذا
Lift up the table. U سرمیز رابلند کن
trestle table U میز سهپایه
pin-table U صفحهمخصوصبازیpillowcasePinball
negotiating table U جلسهایکهمخالفانتلاشدارندبهتوافقیدستیابند
league table U جدوللیگ
dinner table U میزغذاخوری
dining table U میزغذاخوری
bargaining table U جلسهمشترکبرایرفعاختلافاتکهها در بریتانیا استفادهمیشد
I'd like to reserve a table for 5. میخواهم برای 5 نفر یک میز رزرو کنم.
truth table U جدول ارزش [منطق] [ریاضی]
table beet U چغندر
earth-table U رج بنا
corbel-table U [ردیف هایی از قوس های پیشکرده]
communion-table U [میز چوبی در کلیساهای پروتستان]
multiplication table U جدول ضرب [ریاضی]
basement-table U [پی را روی زمین ساختن]
altar-table U میز مقدس در کلیسا
table carpet U فرش رومیزی [اینگونه فرش ها بصورت دایره یا بیضی بافته شده. نقوش قدیمی آن بیشتر از طرح مملوک و فرش های جدیدتر از طرح های قفقازی و ترکی بهره گرفته است.]
the leg of the table U پایه میز
lay the table U چیدن میز
table mixer U توپتنیسرویمیز
table extension U صفحهانقراض
truth table U جدول درستی جذول صحت
truth table U روش بیان تابع منط ق به عنوان خروجی یک مجموعه ورودیهای ممکن
truth table U در جبر بولی
truth table U دو مقدار
truth table U جدول صحت
truth table U جدول درستی
trivet table U میز سه پایه
transfer table U میز انتقال
training table U میز ناهارخوری در اردو
to rap on the table U دست یا چیز دیگری روی زمین
to lay on the table U بوقت دیگر موکول کردن
turn table U میز چرخش
turn table U میز سمت
turn table U سینی گردش درسمت
table cut U تراشتختهای
printer table U میزچاپگر
outer table U تختهخارجی
feed table U صفحهعلوفه
extending table U میزبازشو
computer table U میزکامپیوتر
where is my place at the table U جای من در سر میز کجاست
table manners U روشغذاخوردنفردی
virtual table U جدول مجازی
vigenere table U جدول رمز وی گنر
type table U نوع جدول تیر
type table U نوع جدول سازمان
time table U جدول زمانی ورود و عزیمت
firing table U جدول تیراندازی
drawing table U میز نقشه کشی
drain table U میز قطران
deviation table U جدول انحراف
deviation table U جدول انحراف مغناطیسی
delivery table U میز تحویل
decompression table U جدول نشاندهنده زمان و محل لازم برای صعود ارام غواص
decision table U جدول تصمیم گیری
decision table U جدول تصمیم
decision table U جدول تصمیمی
decimal table U جدول تصمیمی
data table U جدول داده ها
convertible table U میزتاشو
drilling table U میز مته کاری
drip table U میز چکانش
firing table U جدول تیر
external table U جدول برونی
expectancy table U جدول انتظار
expansion table U میز کشویی
expansion table U میز کشابی
entrucking table U جدول حرکات و بارگیری خودروهای باری ارتشی
end table U عسلی
end table U میزکوچک دم دستی
embarkation table U جدول قابلیت بارگیری
embarkation table U جدول بارگیری
earth table U رج بنا
earth table U سنگ رگی
convertible table U میز صحرایی تا شونده
conversion table U جدول تبدیل
periodic table U جدول تناوبی
periodic table U جدول دورهای
table cloth U رومیزی
table cloth U سفره
table tennis U پینگ پنگ
table tennis U تنیس روی میز
table tennis U بازی پینگ پنگ
dressing table U میز اینه داروکشودار
dressing table U میز ارایش
multiplication table U جدول ضرب
coffee table U میزپیشدستی
water table U سطح ایستای
contingency table U جدول وابستگی
console table U میزی که پایههای کج داردوبه دیوارتکیه میدهند
collapsible table U میز تاشو
circular table U میز گرد
character table U جدول شناسایی
billiard table U میز بیلیارد
astronomical table U ذیج
astronomical table U زیگ
addition table U جدول افزایشی
water table U ابخوان سفره
water table U سطح ایستایی
Recent search history Forum search
1اصلاح ترجمه
1coffee table conversation piece
1get the right people to the table
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com