English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 201 (5551 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
shell moulded casting U قطعه ریختگی قالب گیری پوستهای
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
shell casting U ریخته گری پوستهای
moulded U قالب گرفتن
moulded U شابلون
moulded U شکل دادن گچبری
moulded U قالب گیری
moulded U قالب ریخته گری
moulded U کالبد
moulded U قالب
moulded U فطرت
moulded U الگو
moulded U کپک کپک زدن
moulded U قالب ریزی کردن
moulded insulation U عایققالبی
moulded mica U میکای قالبی
moulded formpiece U تکه ریختگی
moulded insulations U عایقهای قالبی
casting U ریخته گری
casting U قطعه ریخته گی
casting U روش قلاب اندازی
casting U ریختن فلز مذاب به داخل قالب
casting U چدن ریزی
casting U ریخته گی
fly casting U استفاده از حشره مصنوعی درماهی گیری
fly casting U مسابقه پرتاب طعمه مصنوعی بدون قلاب برای سنجش دقت
fusion casting U ریخته گری ذوبی
ingot casting U ریخته گری شمش
group casting U ریخته گری گروهی
casting rod U چوب ماهیگیری
composite casting U ریخته گری مرکب
die casting U روشی که در ان فلز مذاب بافشار هیدرولیکی به داخل قالبهایی رانده میشود
die casting U ریختن فلزات تحت فشار ریخته گری حدیدهای
centrifugal casting U ریخته گری گریز از مرکز سانتریفوژ
casting out nines U مقابله نه نهی
direct casting U ریخته گری مستقیم
down hill casting U ریخته گری مستقیم
bottom casting U قطعات ریخته گی بسته
bait casting U پرتاب نخ ماهیگیری با طعمه
art casting U ریخته گری صنعتی
composite casting U ترکیبی
sand casting U ریخته گری قطعات فلزی باقابهای ماسهای
precision casting U ریخته گری دقیق
press casting U ریخته گری فشاری
pressure casting U قطعه ریخته گری فشاری
pump casting U بدنه پمپ
casting votes U رای قاطع
sand casting U ریخته گری ماسهای
spin casting U پرتاب قلاب ماهیگیری باوسایل چرخان
slip casting U روش ریخته گری لغزشی
tournament casting U مسابقه قلاب اندازی
non ferrous casting U قطعه ریخته گی غیراهنی
group casting U ریخته گری
casting vote U رای قاطع
metal casting U ریخته گری فلز
iron casting U ریخته گری اهن
mallable casting U ریخته گری چکش خوار
steel casting U پروفیل فولادی ریخته گری
steel casting foundry U ریخته گری پروفیل فولاد
spin casting reel U قرقره چرخان ماهیگیری
spin casting rod U چوب ماهیگیری با قرقره چرخان
die casting process U فرایند ریخته گری حدیدهای
die casting alloy U الیاژ ریخته گری حدیدهای
die casting machine U دستگاه ریخته گری حدیدهای
direct chill casting U ریخته گری مستقیم تبریدی
permanent mold casting U ریجه
rate of die casting U سرعت ریخته گری حدیدهای
gravity die casting U ریخته گری حدیدهای ثقلی
mis run casting U ریخته گری غلط
mis run casting U ریخته گری ناقص ریخته گری نادرست
pig casting machine U دستگاه ریخته گری شمش
pressure die casting U ریخته گری حدیدهای فشاری
ingot casting car U واگن ریخته گری شمش
dry sand casting U ریخته گری ماسهای خشک
continous casting plant U تاسیسات ریخته گری دائمی
continous casting method U روش ریخته گری دائمی
brass pressure casting U برنج ریختگی فشاری
centrifugal casting machine U دستگاه ریخته گری گریز ازمرکز
centrifugal casting process U فرایند ریخته گری گریز ازمرکز
centrifugal casting process U طریقه ریخته گری گریز از مرکز
pressure die casting machine U دستگاه ریخته گری حدیدهای فشاری
pressure die casting process U فرایند ریخته گری حدیدهای فشاری
hot mold centrifugal casting process U فرایند ریخته گی گریز از مرکزگرم
shell U قشر
shell U صدف حلزون کاسه یا لاک محافظ جانور
shell U توده
shell U لایه
shell U قایق دراز و باریک مخصوص مسابقه با پارو ژاکت سبک ضد باران
shell U پوکه
shell U جعبه حاوی باروت
shell U ساچمه وچاشنی
shell U زرهی پوشش
shell U پوسته
shell U بدنه پوکه فشنگ گلوله باران کردن پوسته پوست کندن
shell U جلد
shell U عامل محافظ حفاظ
shell off U با نارنجک مورد حمله قراردادن
shell off U گلوله باران کردن
shell out U پرداختن
shell U پوست فندق وغیره
shell out U هزینه چیزی را قبول کردن
shell out U خارج شدن به سیستم عامل وقتی که برنامه اصلی هنوز در حافظه است , پس کاربر به برنامه برمی گردد
shell U کالبد
shell U پوکه فشنگ
shell U قشر زمین
shell U سبوس گیری کردن
shell U پوست کندن از مغز میوه را دراوردن
shell U فشنگ
shell U پوست
to shell off U ورقه ورقه شدن ورامدن
out of one's shell <idiom> U گفتگو دوستانه
shell U گلوله توپ
shell U برنامه خروج موقت
in one's shell <idiom> U صرف نظر کردن،بی صدا
shell U پوست تخم مرغ
shell U نرم افزار واسط بین کاربر و سیستم عامل , معمولاگ برای اینکه سیستم عامل دوستانه تر وساده تر شود
shell U صدف
shell U برنامه واسطه
shell U بدنه ساختمان
shell suit U نوعیکتوشلوارغیرمعمولی-شلوولباجنسدرخشندهوبراقوسبک
shell proof U ضد نفوذ گلوله
upper shell U قشررویه
shell membrane U پوستغشا
shell shock U اختلال روحی در اثر صدای افنجار نارنجک وامثال ان وحشت واضطراب حاصله ازصدای انفجار
lower shell U قشرتحتانی
inner door shell U پوستداخلیدر
shell proof U مقاوم در مقابل گلوله
shell proof U ضد گلوله
shell pink U رنگ قرمز مایل به زرد
shell-shocked U موجی- مبتلا بهاختلالاتناشیازجنگ
To come out of oness shell. U از جلد ( لاک ) خود در آمدن
shell lime U سنگ اهک صدفی
shell limestone U اهک صدفدار
The shell does not always contain a pearl. <proverb> U همیشه در صدف گوهر نباشد .
shell mould U قالب گرفتن پوستهای
head shell U حافظسر
ventus's shell U کس گربه
shell-shock U روان رنجوری جنگ
the shell of an egg U پوست تخم مرغ
shell shock U روان رنجوری جنگ
shell-shock U اختلال روحی در اثر صدای افنجار نارنجک وامثال ان وحشت واضطراب حاصله ازصدای انفجار
star shell U گلوله نورافشان
star shell U گلوله منور
soft shell U دارای پوسته ترد وشکننده
soft shell U دارای عقیده معتدل
soft shell U حلزون دارای صدف نرم
shrapnel shell U گلوله انفجاری
shell wave U صدای زوزه گلوله
tracer shell U گلوله رسام
tortoise shell U پوست ابرهای لاک پشت دریایی
shell roof U بام پوستهای
shell room U انبار مهمات ناو
shell room U انبار گلوله
shell sort U الگوریتم ذخیره داده که داده ها در هر عمل مرتب سازی بیشتر از یک جابجایی می توانند داشته باشند
shell structure U ساختار لایهای
shell structure U ساختارپوستهای
shell transformer U مبدل جوشن دار
soft shell U نرم پوسته
cooling shell U قشر سرد کننده
electron shell U پوسته الکترون
energy shell U لایه انرژی
energy shell U پوسته انرژی
fixed shell U گلوله متصل
furnace shell U جدارکوره
gas shell U گلوله دودانگیز
hard shell U سخت پوست
hard shell U سخت
hard shell U متعصب
furnace shell U قشر یا پوسته کوره
illuminating shell U گلوله منور
egg shell U نازک
egg shell U مانندپوست تخم مرغ
egg shell U پوست تخم
cooling shell U پوسته سردکننده
cupola shell U پوسته کوپل
cockle shell U یکجورصدف
cockle shell U کرجی کوچک
cartridge shell U بدنه پوکه
cartridge shell U بدنه پوکه فشنگ
downstream shell U پشته پایاب
downstream shell U توده پایاب خاکریز پایاب
downstream shell U خاک پایین دست
band shell U جایگاه دستهء موزیک که عقب ان بشکل صدف مقعر بزرگی است
ear shell U گوشک ماهی
illuminating shell U گلوله روشن کننده
inner shell electron U الکترون درونی
magnetic shell U زرورق مغناطیسی
shell bean U لوبیایی که مغز ان خوراکی است
shell bean U دانه مغذی لوبیا
shell bit U مته گلویی
shell bit U مته قاشقی
shell fish U ماهی صدف
shell fish U جانور صدف
shell formwork U قالب بندی غلافی
shell fragments U بسک گلوله
shell fragments U قطعات گلوله
shell game U گردو بازی
shell game U قمار با گردو
shell jacket U بالاتنه کوتاه دکمه دار نظامی
shell back U دریانوردی که از خط استواگذشته باشد
outer shell U پوسته والانس
valence shell U پوسته والانس
Recent search history Forum search
There is no search result on forum.
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com