English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 201 (6410 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
shell molding type foundry U ریخته گری نوع قالب گیری پوستهای
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
shell molding machine U دستگاه قالب گیری پوستهای
shell molding process U فرایند قالب گیری پوستهای
foundry U کارخانه ذوب فلز
foundry U ریخته گری
foundry U کارخانه گداز فلز
foundry U چدن ریزی
iron foundry U ریخته گی اهن
foundry proof U نمونه غلط گیری شده برای تهیه کلیشه یاگراور
steel foundry U ریخته گری فولاد
metal foundry U ریخته گری فلزات
iron foundry U کارخانه ذوب اهن
iron foundry U اهن ریزی
foundry man U ریخته گر
foundry furnace U بوته یا کوره ریخته گری
foundry cupola U کوپول ریخته گری
foundry pit U جهنم ریخته گری
foundry practice U تکنیک ریخته گری
foundry ladle U پاتیل ریخته گری
foundry sand U ماسه ی ریخته گری
investment foundry U ریخته گی بسته
foundry pit U چاله ریخته گری
foundry pig iron U اهن خام ریخته گری
brass and bronze foundry U ریخته گری برنج و برنز
steel casting foundry U ریخته گری پروفیل فولاد
grey iron foundry U ریخته گری خاکستری
mallable iron foundry U ریخته گری اهن چکش خوار
molding U قالبگیری
compression molding U ریخته گری فشاری
molding pressure U فشار پرس
hand molding U قالبریزی دستی
injection molding U قالبگیری تزریقی
injection molding U ریخته گری تزریقی
loam molding U قالبریزی شنی
loam molding U قالب گیری ماسهای
bed molding U گچ بری و تزئینات نزدیک سقف
belt molding U زه روکوب اتومبیل
molding box U جعبه قالب گیری
molding machine U دستگاه قالب گیری
molding sand U ماسه قالب گیری
molding operation U قالب کاری
boxless molding U تکنیک فرم دهی بدون جعبه
molding shop U کارگاه قالب گیری
cast molding U قالبگیری ریخته گری
sell molding U قالب گیری پوستهای
compression molding U قالبگیری فشاری
molding operation U فرم کاری
molding pressure U فشار قالب
transfer molding U قالب ریزی انتقالی
template molding U قالب گیری شابلونی
transfer molding U ریخته گری انتقالی
croning molding process U فرایند قالب گیری کرونینگ
hand molding shop U قالبریزی دستی
green sand molding U قالب ریزی تر
dry sand molding U قالبریزی ماسهای خشک
plate molding shop U مدلسازی
comppression molding compound U قالب گیری تراکمی
compression molding compound U قالب گیری تراکمی
core molding machine U دستگاه ریخته گری هسته
loam molding shop U قالب گیری ماسهای
compression molding process U فرایند قالب گیری تراکمی طریقه قالب گیری تراکمی
hand operated molding machine U دستگاه قالبریزی دستی
jar ram molding machine U دستگاه قالبریزی حرفهای
molding sand preparation plant U واحد تهیه ماسه قالب گیری
shell U گلوله توپ
shell off U با نارنجک مورد حمله قراردادن
shell U پوست
shell off U گلوله باران کردن
shell out U پرداختن
shell out U هزینه چیزی را قبول کردن
shell out U خارج شدن به سیستم عامل وقتی که برنامه اصلی هنوز در حافظه است , پس کاربر به برنامه برمی گردد
shell U بدنه ساختمان
shell U پوست فندق وغیره
shell U جلد
shell U عامل محافظ حفاظ
shell U صدف حلزون کاسه یا لاک محافظ جانور
to shell off U ورقه ورقه شدن ورامدن
shell U سبوس گیری کردن
shell U قشر
shell U کالبد
shell U فشنگ
shell U بدنه پوکه فشنگ گلوله باران کردن پوسته پوست کندن
shell U پوکه
shell U پوسته
shell U برنامه خروج موقت
shell U برنامه واسطه
shell U نرم افزار واسط بین کاربر و سیستم عامل , معمولاگ برای اینکه سیستم عامل دوستانه تر وساده تر شود
shell U صدف
shell U ساچمه وچاشنی
shell U پوست کندن از مغز میوه را دراوردن
shell U زرهی پوشش
shell U توده
in one's shell <idiom> U صرف نظر کردن،بی صدا
shell U لایه
out of one's shell <idiom> U گفتگو دوستانه
shell U پوکه فشنگ
shell U قشر زمین
shell U قایق دراز و باریک مخصوص مسابقه با پارو ژاکت سبک ضد باران
shell U جعبه حاوی باروت
shell U پوست تخم مرغ
head shell U حافظسر
energy shell U لایه انرژی
ventus's shell U کس گربه
gas shell U گلوله دودانگیز
illuminating shell U گلوله منور
magnetic shell U زرورق مغناطیسی
tracer shell U گلوله رسام
tortoise shell U پوست ابرهای لاک پشت دریایی
inner door shell U پوستداخلیدر
The shell does not always contain a pearl. <proverb> U همیشه در صدف گوهر نباشد .
furnace shell U جدارکوره
To come out of oness shell. U از جلد ( لاک ) خود در آمدن
shell-shocked U موجی- مبتلا بهاختلالاتناشیازجنگ
shell suit U نوعیکتوشلوارغیرمعمولی-شلوولباجنسدرخشندهوبراقوسبک
hard shell U سخت پوست
hard shell U کاسه دار
hard shell U سخت
hard shell U متعصب
illuminating shell U گلوله روشن کننده
upper shell U قشررویه
shell membrane U پوستغشا
inner shell electron U الکترون درونی
lower shell U قشرتحتانی
furnace shell U قشر یا پوسته کوره
shell wave U صدای زوزه گلوله
shell pink U رنگ قرمز مایل به زرد
shell mould U قالب گرفتن پوستهای
shell limestone U اهک صدفدار
shell lime U سنگ اهک صدفی
shell jacket U بالاتنه کوتاه دکمه دار نظامی
shell game U گردو بازی
shell fragments U قطعات گلوله
shell fragments U بسک گلوله
shell formwork U قالب بندی غلافی
shell proof U ضد گلوله
shell proof U مقاوم در مقابل گلوله
the shell of an egg U پوست تخم مرغ
shell transformer U مبدل جوشن دار
shell structure U ساختارپوستهای
shell structure U ساختار لایهای
shell sort U الگوریتم ذخیره داده که داده ها در هر عمل مرتب سازی بیشتر از یک جابجایی می توانند داشته باشند
shell room U انبار گلوله
shell room U انبار مهمات ناو
shell roof U بام پوستهای
shell proof U ضد نفوذ گلوله
shell fish U جانور صدف
shell fish U ماهی صدف
pearl shell U صدف
valence shell U پوسته والانس
valence shell U لایه والانس
outer shell U پوسته والانس
outer shell U لایه والانس
soft shell U حلزون دارای صدف نرم
shell game U قمار با گردو
soft shell U نرم پوسته
star shell U گلوله نورافشان
the shell of a mollusk U صدف
soft shell U دارای عقیده معتدل
shell casting U ریخته گری پوستهای
shell bit U مته قاشقی
shell bit U مته گلویی
shell bean U دانه مغذی لوبیا
shell bean U لوبیایی که مغز ان خوراکی است
shell back U دریانوردی که از خط استواگذشته باشد
shrapnel shell U گلوله انفجاری
piercing shell U گلوله ثاقب
soft shell U دارای پوسته ترد وشکننده
star shell U گلوله منور
downstream shell U پشته پایاب
cartridge shell U بدنه پوکه فشنگ
electron shell U پوسته الکترون
egg shell U نازک
egg shell U مانندپوست تخم مرغ
egg shell U پوست تخم
cartridge shell U بدنه پوکه
cockle shell U کرجی کوچک
cockle shell U یکجورصدف
ear shell U گوشک ماهی
cupola shell U پوسته کوپل
cooling shell U پوسته سردکننده
downstream shell U خاک پایین دست
downstream shell U توده پایاب خاکریز پایاب
energy shell U پوسته انرژی
shell shock U اختلال روحی در اثر صدای افنجار نارنجک وامثال ان وحشت واضطراب حاصله ازصدای انفجار
shell-shock U اختلال روحی در اثر صدای افنجار نارنجک وامثال ان وحشت واضطراب حاصله ازصدای انفجار
cooling shell U قشر سرد کننده
shell shock U روان رنجوری جنگ
fixed shell U گلوله متصل
shell-shock U روان رنجوری جنگ
band shell U جایگاه دستهء موزیک که عقب ان بشکل صدف مقعر بزرگی است
soft shell clam U صدفپوستنازک
outer shell electron U الکترون رسانایی
double shell constraction U ساختمان دو جداره ساختمان دو غلافی
high explosive shell U گلوله محترقه شدید
shell moulded casting U قطعه ریختگی قالب گیری پوستهای
outer shell electron U الکترون لایه بیرونی
outer shell electron U الکترون بیرونی
half shell mold U قالب نیم پوسته
hard shell clam U پوستسختصدف
type U متغیری که هر نوع داده مثل عددی , متن و... را می پذیرد
type U نوع خون
Recent search history Forum search
1Profiles are unique pages where one can ‘‘type oneself into being’’
1I want to add a meaning, but it doesn't fuction!
0Also, at the latest 17. April we would need vehicle details (brand, type, colour, license plate and driver) in order for your to pass the MoI checkpoints on the way to the EU Compound.# Please let me
0Type mismatch_Day of week
0A Swift Message Type 199 Is A Interbank Message Used Between Two Banks To Transmit The Value Of A Bond
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com