English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 202 (24068 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
shell game U گردو بازی
shell game U قمار با گردو
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
shell U پوکه
shell U کالبد
out of one's shell <idiom> U گفتگو دوستانه
shell U جلد
shell U عامل محافظ حفاظ
shell U صدف حلزون کاسه یا لاک محافظ جانور
shell U قشر
shell U ساچمه وچاشنی
shell U بدنه ساختمان
shell U جعبه حاوی باروت
shell U قایق دراز و باریک مخصوص مسابقه با پارو ژاکت سبک ضد باران
shell U لایه
shell U توده
shell U پوسته
shell U بدنه پوکه فشنگ گلوله باران کردن پوسته پوست کندن
shell U فشنگ
shell U پوست کندن از مغز میوه را دراوردن
shell U سبوس گیری کردن
shell U قشر زمین
shell U پوکه فشنگ
shell U پوست
to shell off U ورقه ورقه شدن ورامدن
shell U نرم افزار واسط بین کاربر و سیستم عامل , معمولاگ برای اینکه سیستم عامل دوستانه تر وساده تر شود
shell U برنامه واسطه
in one's shell <idiom> U صرف نظر کردن،بی صدا
shell U پوست فندق وغیره
shell U برنامه خروج موقت
shell U پوست تخم مرغ
shell U صدف
shell U زرهی پوشش
shell off U با نارنجک مورد حمله قراردادن
shell off U گلوله باران کردن
shell out U پرداختن
shell U گلوله توپ
shell out U هزینه چیزی را قبول کردن
shell out U خارج شدن به سیستم عامل وقتی که برنامه اصلی هنوز در حافظه است , پس کاربر به برنامه برمی گردد
valence shell U پوسته والانس
pearl shell U صدف
piercing shell U گلوله ثاقب
the shell of an egg U پوست تخم مرغ
shell back U دریانوردی که از خط استواگذشته باشد
the shell of a mollusk U صدف
ventus's shell U کس گربه
hard shell U کاسه دار
hard shell U سخت پوست
gas shell U گلوله دودانگیز
shell mould U قالب گرفتن پوستهای
soft shell U حلزون دارای صدف نرم
head shell U حافظسر
inner door shell U پوستداخلیدر
lower shell U قشرتحتانی
shell membrane U پوستغشا
hard shell U سخت
hard shell U متعصب
valence shell U لایه والانس
outer shell U پوسته والانس
outer shell U لایه والانس
magnetic shell U زرورق مغناطیسی
tortoise shell U پوست ابرهای لاک پشت دریایی
tracer shell U گلوله رسام
inner shell electron U الکترون درونی
illuminating shell U گلوله روشن کننده
illuminating shell U گلوله منور
furnace shell U جدارکوره
shell bean U لوبیایی که مغز ان خوراکی است
shell roof U بام پوستهای
shell room U انبار مهمات ناو
shell room U انبار گلوله
shell sort U الگوریتم ذخیره داده که داده ها در هر عمل مرتب سازی بیشتر از یک جابجایی می توانند داشته باشند
shell structure U ساختار لایهای
shell structure U ساختارپوستهای
shell transformer U مبدل جوشن دار
shell wave U صدای زوزه گلوله
shrapnel shell U گلوله انفجاری
star shell U گلوله منور
star shell U گلوله نورافشان
soft shell U نرم پوسته
soft shell U دارای پوسته ترد وشکننده
shell proof U ضد نفوذ گلوله
shell proof U مقاوم در مقابل گلوله
shell proof U ضد گلوله
shell bean U دانه مغذی لوبیا
shell bit U مته گلویی
shell bit U مته قاشقی
shell casting U ریخته گری پوستهای
shell fish U ماهی صدف
shell fish U جانور صدف
shell formwork U قالب بندی غلافی
shell fragments U بسک گلوله
shell fragments U قطعات گلوله
shell jacket U بالاتنه کوتاه دکمه دار نظامی
shell lime U سنگ اهک صدفی
shell limestone U اهک صدفدار
shell pink U رنگ قرمز مایل به زرد
soft shell U دارای عقیده معتدل
furnace shell U قشر یا پوسته کوره
egg shell U مانندپوست تخم مرغ
To come out of oness shell. U از جلد ( لاک ) خود در آمدن
cooling shell U قشر سرد کننده
shell-shock U اختلال روحی در اثر صدای افنجار نارنجک وامثال ان وحشت واضطراب حاصله ازصدای انفجار
shell shock U روان رنجوری جنگ
cooling shell U پوسته سردکننده
shell-shocked U موجی- مبتلا بهاختلالاتناشیازجنگ
cupola shell U پوسته کوپل
band shell U جایگاه دستهء موزیک که عقب ان بشکل صدف مقعر بزرگی است
downstream shell U پشته پایاب
downstream shell U توده پایاب خاکریز پایاب
downstream shell U خاک پایین دست
electron shell U پوسته الکترون
egg shell U نازک
ear shell U گوشک ماهی
egg shell U پوست تخم
shell-shock U روان رنجوری جنگ
cockle shell U یکجورصدف
energy shell U پوسته انرژی
shell suit U نوعیکتوشلوارغیرمعمولی-شلوولباجنسدرخشندهوبراقوسبک
fixed shell U گلوله متصل
upper shell U قشررویه
cartridge shell U بدنه پوکه فشنگ
The shell does not always contain a pearl. <proverb> U همیشه در صدف گوهر نباشد .
energy shell U لایه انرژی
shell shock U اختلال روحی در اثر صدای افنجار نارنجک وامثال ان وحشت واضطراب حاصله ازصدای انفجار
cockle shell U کرجی کوچک
cartridge shell U بدنه پوکه
the game is up U بازی تمام شد
the game is on U بازی دایر است
game U وسیلهای که در دست قرار می گیرد تا نشانگر یا تصویر گرافیکی را در بازی کامپیوتری حرکت دهد
name of the game <idiom> U قسمت اصلی یک موضوع
game U بازی
game U اتصالی که joystick را به کامپیوتر وصل میکند
game U بازی کامپبیوتری با نرم افزار مخصوص
game U آنچه برای لذت و آرامش بازی شود
game U جانور شکاری
the game is up U بازی باخت
game U سرحال
game keep U پاسبان شکار
game keep U قرق چی
game keep U شکاربان
game U اهل حال
game U تفریح کردن
game U دست انداختن
game U شوخی
game U مسابقههای ورزشی
game U یک دوربازی
game U سرگرمی شکار
game and game U یکدست ویکدست
game and game U یک بیک
game U مسابقه
game U شکار
game U سرگرمی دوربازی بازی کردن
the best game out U بهترین بازیکه تاکنون پیداشده است
i was very u. at that game U خیلی در ان بازی بد اوردم
game U وسیله ROM که حاوی کد برنامه برای بازی کامپیوتری است و در کنسول بازی نصب میشود
game U joystick و آداپتور نمایش فقط برای بازی کردن
game U کامپیوتر مخصوص
game U معیوب
game U چلاق
game U شکار گرفته شده
game U هرنوع ورزش بامقررات
hard shell clam U پوستسختصدف
shell molding machine U دستگاه قالب گیری پوستهای
shell moulded casting U قطعه ریختگی قالب گیری پوستهای
double shell constraction U ساختمان دو جداره ساختمان دو غلافی
shell molding process U فرایند قالب گیری پوستهای
high explosive shell U گلوله محترقه شدید
outer shell electron U الکترون بیرونی
outer shell electron U الکترون رسانایی
half shell mold U قالب نیم پوسته
outer shell electron U الکترون لایه بیرونی
soft shell clam U صدفپوستنازک
ball game U مسابقه
board game U بازی روی تخته
fair game U شکار قانونی
zero sum game U بازی با جمع صفر در تئوری بازیها
ball game U ورزش یا بازی با توپ
ball game U شرایط وضعیت
ball game U گوبازی
ball game U هماورد
team game U بازی گروهی
fair game U شکار مجاز
fair game U آماج روا
parlour game U بازیخانوادگیمثلبازیباکلمات
game cartridge U محلورودیبازی
spanish game U بازی شطرنج اسپانیایی روی لوپس
waiting game U صبور و گوش به زنگ بودن برای یافتن فرصت خوب
fair game U مسخره کردنی
stoppage of the game U توقف بازی
fair game U دست انداختنی
suspension of the game U تعویق و تاخیر بازی
fair game U طعمهی حاضر و آماده
war game U بازی جنگ
war game U بازی جنگ کردن
fair game <idiom> U موضوع تهاجم
a game of chess U یک مسابقه شطرنج
Now that you're here, it's a whole new ball game. U حالا که اینجایی قضیه خیلی فرق می کند.
a whole new ball game <idiom> U یک ماجرای کاملا متفاوت
football game U بازی فوتبال
to kill game U شکارزدن
to game away one's money U درقمارپول ازدست دادن
to die game U مردانه جان دادن
Recent search history Forum search
2off-season
2off-season
1شركت در مسابقه
1playing the game در مورد انجام ورزش چه معنی میدهد
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com