English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 202 (6063 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
pocket rule U خط کش جیبی [ابزار]
pocket rule U خط کش تاشو [ابزار]
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
pocket U فرورفتگی
pocket U پیش رفتگی خط جبهه
pocket U درجیب پنهان کردن
pocket U محاصره شدن
pocket U کیسه یاجیبهای 6 گانه میز بیلیارد انداختن گوی به کیسه دربازی بیلیارد فاصله بین میلههای 1 و 3 برای بازیگرراست دست و 1 و 2 برای بازیگر چپ دست بولینگ
pocket U حباب
pocket U بجیب زدن
pocket U جیب دار درجیب گذاردن
she had him in her pocket U کاملابراواختیارمیکرد
she had him in her pocket U خوب جلوش را گرفته بود
pocket U پولی
pocket U جیب
pocket U کیسه هوایی
pocket U پاکت تشکیل کیسه در بدن
pocket U کوچک جیبی
pocket U نقدی
vest pocket U جیب جلیقه
centre pocket U مرکزی
called pocket U کیسه تعیین شده از طرف بازیگر
door pocket U جیبدر
exterior pocket U کیفبازشو
flap pocket U جیبلبهدار
foot pocket قالب پا
fork pocket U محفظهانشعابی
front pocket U جیبجلو
the furniture of ones pocket U دارایی جیب
chip pocket U شیار دندانههای اره
vest pocket U جیبی
empty pocket U ادم بی پول یا تهی کیسه
watch pocket U جیب ساعتی
watch pocket U جا ساعتی که به رختخواب اویزان کنند
back pocket U جیبپشتی
batten pocket U بادبان
bottom pocket U سوراخمیزبیلیاردبرایتوپ
centre pocket U گودال
vest pocket U مخصوص
slash pocket U جیب عمودی درجهت درزلباس
pocket expenses U هزینه مختصر شخصی
pocket edition U چاپ جیبی کتاب
pocket computer U کامپیوتر جیبی
pocket borough U حوزه انتخاباتی تحت نفوذ یک نفر یا یک خانواده
lime pocket U پوشش اهک
pocket book U دفتر بغلی
pocket book U کیف بغلی
pocket billiards U بیلیارد امریکایی با 51 گوی رنگی و 6 کیسه از شماره 1تا 51 بین 2 بازیگر
pocket battleship U رزمناو تندرو و سبک
out of pocket expenses U هزینه واقعی
out of pocket expenses U هزینهای که از جیب شخص درامده باشد
pocket judgment U سند قطعی لازم الاجرا
pocket judgment U سنددینی که بلافاصله پس ازسررسید بدون هیچ تشریفاتی قابل وصول و اجرا است
i am 0 rials out of pocket U کرده ام
pocket veto U رد لایحه قانونی بوسیله معوق گذاردن ان
pocket split U باقی ماندن میلههای 5 و 7یا 5 و 9 بولینگ
pocket pistol U بغلی عرق
pocket pistol U طپانچه جیبی
pocket piece U سکه ازدواج افتاده یا چیزی مانندان که درجیب نگاه دارندتابرکت جیب باشد
pocket picking U جیب بری
pocket meter U سنجه جیبی
pocket lamp U چراغ قوه
pocket lamp U لامپ کوچک
i am rials in pocket U سه ریال در جیب دارم
i am rials in pocket U سه ریال سود بردم
i am 0 rials out of pocket U 05 ریال زیان
one pocket billiard U بیلیارد با 51 گوی هدف که هر بازیگر سعی دارد 8 گوی را در کیسه انتخابی خوداندازد
armature pocket U شیار ارمیچر
Take your money out of your pocket. U پولت را از جیب دربیاور
pocket money . U پول تو جیبی ( مقرری روزانه ؟ هفتگه یا غیره )
pocket-sized U جیبی
welt pocket U جیبنواری
vertical pocket U جیبعمودی
top pocket U حفرهفوقانی
stake pocket U جیبتودهای
seam pocket U جیبرویدرز
They picked my pocket. U جیبم رازدند
pocket watch U ساعت جیبی
pocket rules U خط کش های جیبی [ابزار]
air pocket U دست انداز هوایی
pocket rules U خط کش های تاشو [ابزار]
trouser pocket U جیب شلوار
pocket calculator U ماشین حساب جیبی
pocket money U پول جیب
patch pocket U جیبرویسینه
outside ticket pocket U جیبکوچکبیرونی
pocket calculators U حسابگر جیبی
pocket handkerchief U دستمال جیبی
pocket handkerchiefs U دستمال جیبی
pocket knife U چاقوی جیبی
gusset pocket U جیبپاکتی
pocket knives U چاقوی جیبی
air pocket U منفذ
pocket calculator U حسابگر جیبی
mock pocket U جیبساختگی
air pocket U بادگیر
interior pocket U جیبداخلی
hidden pocket U جیبمخفی
inset pocket U جیبمخفی
air pocket U چاه هوایی
trousers pocket [American E] U جیب شلوار
bottle pocket billiard U بیلیارد کیسه دار با 2 گوی ومهره بطری مانند
front top pocket U جیببالایجلویشلوار
to pocket a tidy sum <idiom> U پول خوبی به جیب زدن
poker pocket billiards U بیلیارد کیسهای دونفره یابیشتر با گوی اصلی و 61گوی شماره دار
ast welt pocket U جیبپیشسینهای
hand-warmer pocket U جیبگرم کنندهیدست
To pick somebodys pocket. U جیب کسی را زدن
hand warmer pocket U جیببقل
To put ones hand in ones pocket. U دست توی جیب کردن ( پول خرج کردن )
burn a hole in one's pocket <idiom> U پولی که تومیخواهی سریعا خرج کنی
pants pocket [American E] U جیب شلوار
I was a thoussand tomans out of pocket in that transaction. U د رآن معامله هزارتومان هم از جیب دادم ( ضرر کردم )
Money burnes a hole in his pocket. U پول تو جیب اش بند نمی شود
broad welt side pocket U جیبپهنپهلو
He has feathered his nest. He has lined his pocket. U اودیگر بارش را بسته است ( ازنظر مالی تأمین است )
money burns a hole in his pocket <idiom> U پول تو دستش بند نمی شود
to rule out U خارج کردن
rule U گونیا
rule U حکم کردن
rule over U حکمرانی کردن
rule out U خط زدن
rule out U ردکردن
rule out U جلوگیری کردن
rule out U ممنوع ساختن
rule U حکومت کردن
rule off U ته دفتر را بستن
rule off U بستن حساب
rule U فرمانروایی
rule U بربست قانون
rule U حکم
rule U دستور
rule U قاعده
rule U خط کش
rule U قانون
to rule out U رد کردن بی ربط دانستن
to rule out U غیر قابل دانستن
to rule off U موازنه کردن
to go by a rule U ازقانونی پیروی کردن
three second rule U قانون 3 ثانیه در بسکتبال
there is a rule that... U که باید.....
there is a rule that... U قانونی هست
to rule on something U حکم کردن در موضوعی [قانون]
five second rule U قانون 5 ثانیه
rule of three U قاعده اربعه متناسبه
else rule U قانون منط ق برنامه دریک دستور -IF Then برای اعمال IF دیگر اگر شرط -IF Then برقرار نبود
rule U حکومت سلطه
rule [on something] U دستور [در] [مورد] [برای] موضوعی
It's a rule that ... U قانون است که ...
to rule something out U چیزی را غیر محتمل شمردن
to rule something out U چیزی را غیر قابل دانستن
to rule something out U چیزی را بی ربط دانستن
rule U اداره کردن
rule U موقعیتهایی که یک تابع را شرح می دهند
rule U نرم افزاری که قوانین و دانش خبره را در یک موضوع مشخص برای داده کاربر برای حل مشکل اعمال میکند
over rule U مسلط شدن
rule [on something] U حکم [در] [مورد] [برای] موضوعی
rule out U غیر محتمل شمردن
rule out <idiom> U حذف کردن
as a rule <idiom> U معمولا ،طبق عادت
as a rule U معمولا
by rule U رسما
by rule U طبق مقررات
rule U نشان راه
rule U نظامات حکمرانی یاحکومت کردن
over rule U باطل کردن
commutative rule U خاصیت جابجایی [ریاضی]
golden rule U قاعده زرین
inference rule U قواعد استنتاج [منطق]
direct rule U حکومتایالتیومحلی
rule book U کتابقانون
work-to-rule U کارفقطدرحدقانوننهبیشتربهنشانهاعتراض
distributive rule U خاصیت توزیع پذیری [ریاضی]
distributive rule U قانون پخش پذیری [ریاضی]
rule the roost <idiom> U عزیز خانواده بودن ،سوگلی خانواده
divisibility rule U قانون بخش پذیری [ریاضی]
associative rule U شرکت پذیری [ریاضی]
transformation rule U قواعد استنتاج [منطق] [ریاضی]
There's an exception to every rule. U برای هر قانونی استثنائی وجود دارد.
L'Hôpital's rule U قاعده هوپیتال [ریاضی]
L'Hôpital's rule U قاعده لوپیتال [ریاضی]
cosine rule U قانون کسینوس [ریاضی]
cosine rule U قانون کاشانی [ریاضی]
sine rule U قانون سینوس ها [ریاضی]
rule of inference, U قواعد استنتاج [منطق] [ریاضی]
chain rule U قاعده زنجیری [ریاضی]
rule of thumb U حساب انگشت
majority rule U شیوه رای گیری بر مبنای اکثریت ازاد
majority rule U قانون اکثریت
carpenter's rule U خط کش [ابزار]
folding rule U خط کش [ابزار]
carpenter's rule U خط کش تاشو [ابزار]
folding rule U خط کش تاشو [ابزار]
carpenter's rule U متر [وسیله اندازه گیری] [ابزار]
folding rule U متر [وسیله اندازه گیری] [ابزار]
gag rule U قانون منع مباحثه و منافره
rule of reason U تفسیر قانونی توام با سوء نیت
rule governed U قاعده مند
right hand rule U قاعده راست گرد
production rule U تولید
production rule U قاعده
ground rule U دستورالعمل
ground rule U وفیفه اساسی قاعده و طرز عمل
Recent search history Forum search
1ICR
0Objectivity is our golden rule
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com