English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 201 (4532 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
pocket meter U سنجه جیبی
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
pocket U درجیب پنهان کردن
pocket U کوچک جیبی
she had him in her pocket U خوب جلوش را گرفته بود
pocket U جیب دار درجیب گذاردن
pocket U محاصره شدن
pocket U پولی
pocket U نقدی
pocket U جیب
pocket U کیسه هوایی
pocket U بجیب زدن
pocket U فرورفتگی
pocket U پاکت تشکیل کیسه در بدن
she had him in her pocket U کاملابراواختیارمیکرد
pocket U کیسه یاجیبهای 6 گانه میز بیلیارد انداختن گوی به کیسه دربازی بیلیارد فاصله بین میلههای 1 و 3 برای بازیگرراست دست و 1 و 2 برای بازیگر چپ دست بولینگ
pocket U حباب
pocket U پیش رفتگی خط جبهه
flap pocket U جیبلبهدار
slash pocket U جیب عمودی درجهت درزلباس
vest pocket U جیبی
one pocket billiard U بیلیارد با 51 گوی هدف که هر بازیگر سعی دارد 8 گوی را در کیسه انتخابی خوداندازد
i am rials in pocket U سه ریال در جیب دارم
i am rials in pocket U سه ریال سود بردم
the furniture of ones pocket U دارایی جیب
watch pocket U جا ساعتی که به رختخواب اویزان کنند
vest pocket U مخصوص
front pocket U جیبجلو
fork pocket U محفظهانشعابی
foot pocket قالب پا
exterior pocket U کیفبازشو
empty pocket U ادم بی پول یا تهی کیسه
door pocket U جیبدر
centre pocket U مرکزی
centre pocket U گودال
bottom pocket U سوراخمیزبیلیاردبرایتوپ
batten pocket U بادبان
back pocket U جیبپشتی
watch pocket U جیب ساعتی
vest pocket U جیب جلیقه
gusset pocket U جیبپاکتی
i am 0 rials out of pocket U 05 ریال زیان
pocket expenses U هزینه مختصر شخصی
pocket edition U چاپ جیبی کتاب
pocket computer U کامپیوتر جیبی
pocket book U دفتر بغلی
pocket book U کیف بغلی
pocket billiards U بیلیارد امریکایی با 51 گوی رنگی و 6 کیسه از شماره 1تا 51 بین 2 بازیگر
pocket battleship U رزمناو تندرو و سبک
lime pocket U پوشش اهک
out of pocket expenses U هزینه واقعی
pocket judgment U سند قطعی لازم الاجرا
pocket judgment U سنددینی که بلافاصله پس ازسررسید بدون هیچ تشریفاتی قابل وصول و اجرا است
i am 0 rials out of pocket U کرده ام
pocket veto U رد لایحه قانونی بوسیله معوق گذاردن ان
pocket split U باقی ماندن میلههای 5 و 7یا 5 و 9 بولینگ
pocket pistol U بغلی عرق
pocket borough U حوزه انتخاباتی تحت نفوذ یک نفر یا یک خانواده
pocket pistol U طپانچه جیبی
pocket piece U سکه ازدواج افتاده یا چیزی مانندان که درجیب نگاه دارندتابرکت جیب باشد
pocket picking U جیب بری
pocket lamp U چراغ قوه
pocket lamp U لامپ کوچک
out of pocket expenses U هزینهای که از جیب شخص درامده باشد
hidden pocket U جیبمخفی
pocket rules U خط کش های تاشو [ابزار]
pocket calculator U ماشین حساب جیبی
pocket money U پول جیب
pocket calculator U حسابگر جیبی
pocket calculators U حسابگر جیبی
pocket handkerchief U دستمال جیبی
pocket rule U خط کش جیبی [ابزار]
pocket knife U چاقوی جیبی
pocket knives U چاقوی جیبی
air pocket U منفذ
They picked my pocket. U جیبم رازدند
pocket watch U ساعت جیبی
pocket rules U خط کش های جیبی [ابزار]
pocket rule U خط کش تاشو [ابزار]
air pocket U دست انداز هوایی
trouser pocket U جیب شلوار
air pocket U بادگیر
air pocket U چاه هوایی
Take your money out of your pocket. U پولت را از جیب دربیاور
chip pocket U شیار دندانههای اره
stake pocket U جیبتودهای
seam pocket U جیبرویدرز
patch pocket U جیبرویسینه
outside ticket pocket U جیبکوچکبیرونی
mock pocket U جیبساختگی
interior pocket U جیبداخلی
inset pocket U جیبمخفی
welt pocket U جیبنواری
top pocket U حفرهفوقانی
pocket money . U پول تو جیبی ( مقرری روزانه ؟ هفتگه یا غیره )
pocket handkerchiefs U دستمال جیبی
called pocket U کیسه تعیین شده از طرف بازیگر
vertical pocket U جیبعمودی
armature pocket U شیار ارمیچر
pocket-sized U جیبی
To put ones hand in ones pocket. U دست توی جیب کردن ( پول خرج کردن )
front top pocket U جیببالایجلویشلوار
burn a hole in one's pocket <idiom> U پولی که تومیخواهی سریعا خرج کنی
hand warmer pocket U جیببقل
To pick somebodys pocket. U جیب کسی را زدن
trousers pocket [American E] U جیب شلوار
pants pocket [American E] U جیب شلوار
ast welt pocket U جیبپیشسینهای
bottle pocket billiard U بیلیارد کیسه دار با 2 گوی ومهره بطری مانند
hand-warmer pocket U جیبگرم کنندهیدست
to pocket a tidy sum <idiom> U پول خوبی به جیب زدن
poker pocket billiards U بیلیارد کیسهای دونفره یابیشتر با گوی اصلی و 61گوی شماره دار
ph meter U پی .اچ سنج
meter U کنتور نشاندهنده
meter U کنتور مصرف سنج
meter U مقیاس میزان
meter U کنتور
meter U سنجنده
meter U میزان
meter U سنج
meter U وسیله اندازه گیری
meter U اندازه
meter U بامتر اندازه گیری کردن سنجیدن
meter U متر
meter U سجع وقافیه
meter U اندازه گیری کردن بصورت مسجع ومقفی دراوردن
meter U وسیله سنجش
meter U اندازه گیر
meter U وزن شعر نظم
meter U مقیاس
I was a thoussand tomans out of pocket in that transaction. U د رآن معامله هزارتومان هم از جیب دادم ( ضرر کردم )
broad welt side pocket U جیبپهنپهلو
Money burnes a hole in his pocket. U پول تو جیب اش بند نمی شود
He has feathered his nest. He has lined his pocket. U اودیگر بارش را بسته است ( ازنظر مالی تأمین است )
money burns a hole in his pocket <idiom> U پول تو دستش بند نمی شود
water meter U اب سنج
two phase meter U کنتور دو فاز
gravity meter U گرانی سنج
gas meter U دستگاه اندازه گیری گاز
gas meter U گاز سنج
water meter U کنتور اب
gas meter U گاز متر
fuel meter U سوخت سنج
watt meter U وات سنج
parking meter U پارکومتر
parking meter U مانش سنج
call meter U کنتور مکالمات تلفنی
demand meter U تقاضاسنج
astatic meter U سنجه نامتوجه
current meter U اسیابک
current meter U جریان سنج
cosine meter U کسینوس متر
cosine meter U توان سنج
cadmium meter U ولت سنج کادمیمی
cosine meter U دستگاه اندازه گیری ضریب توان
conductivity meter U دستگاه اندازه گیری قابلیت هدایت
distance meter U بعد سنج
distance meter U فاصله سنج
frequency meter U بسامد سنج
flow meter U فلومتر
flow meter U جریان سنج
amperehour meter U کنتور
exposure meter U دستگاه سنجش نوردهی نورسنج
excess meter U کنتور مصرف اضافی
electricity meter U کنتور برق
electric meter U کنتور
electric meter U برق سنج
drift meter U انحراف سنج مسیر
capacitance meter U فرفیت سنج
illumination meter U نورسنج فتومتر
integrating meter U سنجه کل
interference meter U ولتمتر انترفرنس
light meter U اسباب کوچک نور سنجی
light meter U نورسنج
light meter U روشنایی سنج
frequency meter U دستگاه اندازه گیری فرکانس
phase meter U فازسنج
light meter U نور سنج
output meter U سنجه انرژی خروجی
lux meter U روشنایی سنج
lux meter U لوکس متر
orifice meter U روش اندازه گیری جریان سیال با گرفتن اندازه دقیق فشار قبل و بعد از یک صفحه عرضی با یک سوراخ
orifice meter U روزنهای که مقدار جریان اب بوسیله ان اندازه گرفته میشود
multi meter U سنجه چند کاره
meter rule U مقررات مربوط به ساختن قایقهای بادی
meter rectifier U یکسوساز دستگاه اندازه گیری
meter kilogram second U مربوط به سیستمی که در ان واحد طول متر وواحد وزن کیلو وواحدزمان ثانیه است
induction meter U کنتور القائی
induction meter U سنجه القا
impluse meter U ضربان سنج
current meter U امپر متر
thermocouple meter U سنجه با زوج گرمایی
survey meter U دستگاه دوزسنج تشعشع اتمی دستگاه تشعشع سنج اتمی
prepayment meter U کنتور پیش پرداخت
hour meter U زمان شمار
inductance meter U اندوکتانس متر
rectifier meter U سنجه با یکسوکننده
range meter U فاصله سنج
tuning meter U میزان سنج
impluse meter U شمارشگر ایمپولز
impedance meter U دستگاه اندازه گیری امپدانس
impedance meter U امپدانس متر
Recent search history Forum search
1کلمه معادل آن به انگلیس
0connected directly on the customer site of the meter.
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com