English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 202 (9722 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
pocket lamp U لامپ کوچک
pocket lamp U چراغ قوه
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
pocket U بجیب زدن
pocket U محاصره شدن
pocket U کیسه یاجیبهای 6 گانه میز بیلیارد انداختن گوی به کیسه دربازی بیلیارد فاصله بین میلههای 1 و 3 برای بازیگرراست دست و 1 و 2 برای بازیگر چپ دست بولینگ
pocket U حباب
she had him in her pocket U خوب جلوش را گرفته بود
she had him in her pocket U کاملابراواختیارمیکرد
pocket U پیش رفتگی خط جبهه
pocket U فرورفتگی
pocket U کوچک جیبی
pocket U کیسه هوایی
pocket U پاکت تشکیل کیسه در بدن
pocket U جیب
pocket U نقدی
pocket U پولی
pocket U جیب دار درجیب گذاردن
pocket U درجیب پنهان کردن
i am rials in pocket U سه ریال در جیب دارم
i am rials in pocket U سه ریال سود بردم
i am 0 rials out of pocket U 05 ریال زیان
door pocket U جیبدر
i am 0 rials out of pocket U کرده ام
watch pocket U جیب ساعتی
centre pocket U گودال
bottom pocket U سوراخمیزبیلیاردبرایتوپ
batten pocket U بادبان
back pocket U جیبپشتی
watch pocket U جا ساعتی که به رختخواب اویزان کنند
exterior pocket U کیفبازشو
flap pocket U جیبلبهدار
seam pocket U جیبرویدرز
patch pocket U جیبرویسینه
outside ticket pocket U جیبکوچکبیرونی
empty pocket U ادم بی پول یا تهی کیسه
mock pocket U جیبساختگی
interior pocket U جیبداخلی
inset pocket U جیبمخفی
hidden pocket U جیبمخفی
gusset pocket U جیبپاکتی
front pocket U جیبجلو
fork pocket U محفظهانشعابی
foot pocket قالب پا
stake pocket U جیبتودهای
vest pocket U جیب جلیقه
vest pocket U مخصوص
out of pocket expenses U هزینهای که از جیب شخص درامده باشد
out of pocket expenses U هزینه واقعی
pocket judgment U سنددینی که بلافاصله پس ازسررسید بدون هیچ تشریفاتی قابل وصول و اجرا است
pocket judgment U سند قطعی لازم الاجرا
pocket battleship U رزمناو تندرو و سبک
pocket billiards U بیلیارد امریکایی با 51 گوی رنگی و 6 کیسه از شماره 1تا 51 بین 2 بازیگر
pocket book U کیف بغلی
pocket book U دفتر بغلی
pocket borough U حوزه انتخاباتی تحت نفوذ یک نفر یا یک خانواده
pocket computer U کامپیوتر جیبی
one pocket billiard U بیلیارد با 51 گوی هدف که هر بازیگر سعی دارد 8 گوی را در کیسه انتخابی خوداندازد
pocket meter U سنجه جیبی
vest pocket U جیبی
the furniture of ones pocket U دارایی جیب
pocket expenses U هزینه مختصر شخصی
slash pocket U جیب عمودی درجهت درزلباس
lime pocket U پوشش اهک
pocket veto U رد لایحه قانونی بوسیله معوق گذاردن ان
pocket split U باقی ماندن میلههای 5 و 7یا 5 و 9 بولینگ
pocket pistol U بغلی عرق
pocket pistol U طپانچه جیبی
pocket piece U سکه ازدواج افتاده یا چیزی مانندان که درجیب نگاه دارندتابرکت جیب باشد
pocket picking U جیب بری
pocket edition U چاپ جیبی کتاب
pocket handkerchiefs U دستمال جیبی
air pocket U بادگیر
pocket handkerchief U دستمال جیبی
called pocket U کیسه تعیین شده از طرف بازیگر
pocket calculator U حسابگر جیبی
pocket calculators U حسابگر جیبی
air pocket U دست انداز هوایی
chip pocket U شیار دندانههای اره
pocket watch U ساعت جیبی
pocket knife U چاقوی جیبی
pocket knives U چاقوی جیبی
air pocket U منفذ
trouser pocket U جیب شلوار
pocket rule U خط کش جیبی [ابزار]
pocket calculator U ماشین حساب جیبی
armature pocket U شیار ارمیچر
pocket rule U خط کش تاشو [ابزار]
Take your money out of your pocket. U پولت را از جیب دربیاور
pocket money . U پول تو جیبی ( مقرری روزانه ؟ هفتگه یا غیره )
pocket rules U خط کش های تاشو [ابزار]
air pocket U چاه هوایی
pocket money U پول جیب
pocket-sized U جیبی
centre pocket U مرکزی
welt pocket U جیبنواری
vertical pocket U جیبعمودی
top pocket U حفرهفوقانی
They picked my pocket. U جیبم رازدند
pocket rules U خط کش های جیبی [ابزار]
poker pocket billiards U بیلیارد کیسهای دونفره یابیشتر با گوی اصلی و 61گوی شماره دار
pants pocket [American E] U جیب شلوار
ast welt pocket U جیبپیشسینهای
To pick somebodys pocket. U جیب کسی را زدن
burn a hole in one's pocket <idiom> U پولی که تومیخواهی سریعا خرج کنی
To put ones hand in ones pocket. U دست توی جیب کردن ( پول خرج کردن )
trousers pocket [American E] U جیب شلوار
to pocket a tidy sum <idiom> U پول خوبی به جیب زدن
front top pocket U جیببالایجلویشلوار
bottle pocket billiard U بیلیارد کیسه دار با 2 گوی ومهره بطری مانند
hand warmer pocket U جیببقل
hand-warmer pocket U جیبگرم کنندهیدست
lamp لامپ
lamp چراغ
lamp لامپ چراغ
lamp قندیل [این نماد در اکثر فرش های محرابی از سقف محراب آویزان بوده و یا در متن فرش جلوه گر می باشد. عده ای استفاده از آن را نشانه اشائه نور خداومد می دانند.]
h lamp لامپ هیدروژنی
d.c. lamp لامپ آنالوگ
money burns a hole in his pocket <idiom> U پول تو دستش بند نمی شود
broad welt side pocket U جیبپهنپهلو
He has feathered his nest. He has lined his pocket. U اودیگر بارش را بسته است ( ازنظر مالی تأمین است )
I was a thoussand tomans out of pocket in that transaction. U د رآن معامله هزارتومان هم از جیب دادم ( ضرر کردم )
Money burnes a hole in his pocket. U پول تو جیب اش بند نمی شود
The lamp is broken. لامپ خراب است.
Would you change the lamp please? U آیا ممکن است لطفا لامپ را عوض کنید؟
spot lamp U لامپ موضعی
desk lamp U چراغمطالعهرومیزی
helmet lamp U لامپرویکلاه
test-lamp U لامپآزمایشی
front lamp لامپ جلو
hand lamp U لامپدستی
hurricane lamp U چراغ بادی
lamp base U پایهلامپ
reading lamp U چراغمطالعه
bed lamp U چراغخواب
barrier lamp U لامپاحتیاطرویمانع
spot lamp U لامپ با نورمتمرکز
signal lamp U لامپ خبر دهنده
signal lamp U لامپ سیگنال
the reservoir of a lamp U انبار لامپا
table lamp U لامپ استاندارد
tail lamp U چراغ عقب اتومبیل
safety lamp U چراغ ایمنی
safety lamp U چراغ اطمینان
safety lamp U فانوس
projector lamp U لامپ پروژکتور
pressure lamp U چراغ تلمبهای
portable lamp U چراغ قابل حمل
portable lamp U چراغ سیار
portable lamp U چراغ گردان
sun lamp U لامپ حمام آفتاب
adjustable lamp چراغ مطالعه قابل تنظیم
stop lamp U چراغ ترمز
safety lamp U چراغ بی خطر معدن ذغال سنگ
fluorescent lamp U لامپ فلورسنت
fluorescent lamp U لامپ فلوئورسان
floor lamp U چراغ پایه دار
floor lamp U اباژور زمینی
flash lamp U لامپ پر نور عکاسی
filament lamp U لامپ رشتهای
emergency lamp U لامپ اضطراری
electric lamp U لامپ
door lamp U لامپ در اتومبیل
dome lamp U لامپ سقفی
globe lamp U چراغ حباب دار
electric lamp U چراغ برق
inspection lamp U لامپ کنترل
indication lamp U لامپ مشخص کننده
indicating lamp U چراغ راهنما
incandescent lamp U لامپ رشتهای
incandescent lamp U لامپ روشنایی
incandescent lamp U لامپ برقی دارای نور سیمابی لامپ نئون
helium lamp U لامپ هلیومی
head lamp U چراغ پیشانی
glow lamp U لامپ کنتاکتی
glow lamp U لامپ نئون
diode lamp U دیود دورانی
lamp dimmer U تیره کننده لامپ
lamp deflector U نورافکن لامپ
alcohol lamp U چراغ الکلی
hurricane lamp U چراغ دریایی
lamp-posts U تیر لامپا
lamp-posts U تیر چراغ
lamp-post U تیر چراغ برق
lamp-post U تیر لامپا
lamp-post U تیر چراغ
lamp post U تیر چراغ برق
lamp post U تیر لامپا
lamp post U تیر چراغ
spirit lamp U چراغ الکلی
arc lamp U لامپ قوسی
deflector of lamp U نورافکن لامپ
decorative lamp U لامپ تزیینی
gauge lamp U لامپ داشبورد
cowl lamp U لامپ داشبورد
lamp-posts U تیر چراغ برق
roof lamp U لامپ سقفی
ceiling lamp U لامپ سقفی
carboning a lamp U کربن گذاری لامپ
battery lamp U چراغ قوه
ballast lamp U ولتپای لامپی
fog lamp U لامپ مه شکن
mantle lamp U چراغ توری
Recent search history Forum search
1lamp sokhteh ast لامپ سوخته است
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com