English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 201 (13854 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
people who live in glass houses should not throw stones <idiom> U هرچه را برای خود میپسندی برای دیگران هم ب"سند
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
do not throw stones U سنگ نیندازید
How many people live here ? U چند نفر دراین خانه می نشینند ؟
stones U هسته
stones U سنگسارکردن
stones U سنگ قیمتی
stones U سنگ میوه سنگی
stones U سنگ
stones U هسته دراوردن از تحجیرکردن
flag stones U تخته سنگهایی که برای سنگ فرش بکار میرود
paving stones U سنگفرش
stepping stones U سنگ زیر پا
cat-stones U دست انداز پلکانی
precious stones U سنگهای گرانبها
precious stones U گوهر ها جواهرات
precious stones U اخجار کریمه
to pelt some one with stones U سنگ بکسی پرت کردن
to pelt some one with stones U باسنگ بکسی حمله کردن
to pepper with stones U سنگ زدن
to pepper with stones U سنگسار کردن
semiprecious stones U سنگنیمنفیس
stepping stones U جاپا
houses U جادادن
houses U منزل دادن پناه دادن
houses U سرای
houses U مجلس
houses U منزل
houses U جایگاه جا
houses U خاندان
houses U برج
houses U خانه نشین شدن
houses U اهل خانه اهل بیت
houses U محکم کردن
houses U جا دادن
houses U منزل گزیدن
houses U خانه
houses U قرار دادن یک وسیله در یک محفظه
houses U 1-روش هجی کردن و ساختار کلمه که توسط شرکت نشر در همه کتابهایش به کار می رود. 2-طرح محصولات شرکت برای معرفی کردن محصولات رقیب به آنها
houses U شرکت
Upper Houses U مجلس سنا
town houses U گدا خانه دارالمساکین
manor houses U خانه ارباب یا صاحب تیول
Upper Houses U مجلس لردها
full houses U دست فول
guest houses U مهمانسرا
guest houses U مهمانخانه
houses of God U بیت الله
public houses U کاروانسرا
public houses U مهمانخانه
town houses U خانه شهری
public houses U میخانه
guest houses U مهمانکده
guest houses U مهمانسرای نظامی
rooming houses U خانه دارای اپارتمان واتاقهای مبله کرایهای
terraced houses U خانههای در یک ردیف ردیف خانه ها
Old clothes ( houses ) . U لباس ( خانه های) کهنه
half way houses U خانههای امادگی
boarding houses U پانسیون
boarding houses U خوابگاه و خوراک
boarding houses U جایی که در آن اطاق و غذا میدهند
clearing houses U اطاق پایاپای
halfway houses U بازگردان گاه
clearing houses U شرکتی که چکها را نقد می نماید
clearing houses U شرکتی که حسابها راتسویه میکند
clearing houses U اتاق تهاتر
clearing houses U دفتر تسویه حساب
doss-houses U مسافرخانهی ارزان
halfway houses U منزل نیمه راه
clearing houses U قسمت تهاتر دربانکها
Houses of Parliament U پارلمانبریتانیا
Are there any houses for sale in these parts? U این طرفها خانه فروشی پیدا می شود ؟
semi-detached houses U خانههاییکشکلبادیوارمشترک
the people U جمهور
people U قوم
other people U مردم دیگر
other people U سایر مردم
most people U بیشتر مردم
people say U مردم می گویند
right of people U حق الناس
many people U بسیاری از مردم
many people U خیلی اشخاص
many people U خیلی از مردم
Among the people . U درمیان مردم
people U ساکن شدن
people U مردمان
people U خلق
people U مردم
Quite a few people ... U تعداد زیادی [از مردم]
the people U مردم
these people U این مردمان
these people U این اشخاص
he of all people U مخصوصا او [از همه]
people U جمعیت قوم
people U اباد کردن پرجمعیت کردن
people U تن [جمعیت شهری]
people U ملت
people forces U نیروی چریکی دفاع از خود در شهرو دهات
peculiar people U قوم خاص
peculiar people U قوم برگزیده
There are people injured. چند نفر مجروح شده اند.
people forces U نیروی پایداری
People of the Book U پیروان کتاب مقدس [ دین]
quite a number of people U عده زیادی از مردم
people of quality U مردمان متشخص
people of quality U بزرگان
people of all ranks U مردم ازهر طبقه
of all [things or people] <adv.> U مخصوصا [چیزی یا کسی]
none but low people go there U جز مردم پست بدانجا نمیرود
flower people U مردم معتقدبهآئینیکهطرفدارصلحوعشقبودند
The will of the nation [people] اراده ملت [مردم]
People are looking for new ideas. U مردم عقب فکرهای تازه هستند
work people U کارگران طبقه کارگر
Several persons ( people ). U چندین تن
The people were crying out against it. U دیگر داد مردم در آمد ؟ بود
The people have got wise to him. U مردم دستش را خوانده اند
Such people are wicked . U اینگونه آدمها شر هستند
It benefits the people . U فایده اش به مردم می رسد
We old – fashioned people . U ما قدیمی ها
young people U دخترها و پسرهایی که بسن ازدواج رسیده اند
boat people U پناهندگانی که با قایق از کشور خود فرار کنند
none but low people go there U هیچکس
To muzzle the people. U دهان مردم را بستن
young people U جوانان
people sniffer U رادار کشف افراد دشمن
to herd with other people U با مردم دیگر پیوستن درگروه دیگران درامدن
streams of people U دسته دسته مردم
the people pressed in U مردم زور اورده داخل شدند
shoals of people U دسته دسته مردم
scores of people U دسته دسته مردم
the chosen people U قوم برگزیده
the chosen people U بنی اسرائیل
the dregs of the people U مردم پست
the common people U عامه
people sniffer U ادم یاب
people sniffer U رادار مخصوص کشف افراد دشمن از روی بوی بدن انها
the common people U عوام الناس
the common people U عوام
live down <idiom> U جبران خطاواشتباه
live it up <idiom> U روز خوبی راداشته باشید
live U زنده کردن
live U تیراندازی جنگی
live up to <idiom> U طبق خواسته کسی عمل کردن ،موافق بودن با ،سازش کردن با
live on U بازهم زنده بودن
live U به سر بردن
live U مهمات جنگی
live on U بزندگی ادامه دادن
live down U باخاطرات زنده ماندن
live U زنده
where do you live U کجا زندگی می کنید یا منزل دارید
live U برقدار
live U تحت پتانسیل
live U جریان دار
live U :زنده
live U زنده بودن
live U : زندگی کردن زیستن
live U فشنگ جنگی
to live through something U تاب چیزی را آوردن
to live through something U طاقت چیزی را داشتن
to live through something U چیزی را تحمل کردن
live U سرزنده
to live in U پیش استاد یا کارفرمای خودغذا خوردن
live U دایر
live U موثر
live-in U سرخانه
live-in U زیست کننده در محل کار
to throw in to d. U بی نظم کردن
throw in U پرتاب اوت
to throw over U ترک کردن
throw out U بیرون انداختن
throw up U کناره گیری کردن از
throw up U بلند کردن
throw off U فرارکردن
throw out U سوزاندن توپزن با ضربه به میلههای کریکت
throw over U ترک کردن
throw up U قی کردن
to throw up U کناره گیری کردن از استعفادادن از
throw away U دور انداختن
throw away U اشغال
to throw away U رد کردن
to throw away U دورانداختن
throw away U چیزدورانداخته
throw in U به طور معترضه گفتن
throw away U چیز بی مصرف
throw off U بیرون دادن
throw down U سبب افتادن شدن
to throw off U دور انداختن
to throw off U رد کردن ازسرخود دورکردن
to throw up U بالابردن
to throw up U بلند کردن
to throw over U دست کشیدن از
to throw out U اشاره کردن
to throw out U دورانداختن ردکردن
throw off U دورانداختن
to throw out U بیرون انداختن
to throw off U زدن
to throw off U دست کشیدن از
throw down U طرد کردن رد کردن
throw in U مطلبی بر صحبت کسی افزودن
throw U باخت عمدی پرتاب توپ به بالا در موقع سرویس فنون پرتابی
throw U پاس
throw out <idiom> U اخراج کردن،مجبور به ترک کردن
Recent search history Forum search
1in order to improve
1A hero can affect on the people.
119 hrs · Sometimes the good you try to do to help others, ends up being thrown back at your face. Do things for Allah's sake, not to please people.
1A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks that other throw at him
1وقتی انسانها بر اساس دارایی اشان ارزیابی می شوند
2از ظاهر کسی یا چیزی نمیشه به باطنش پی پرد
1someone who yell in public area to scare the other people
1some respect for people is not bad
1بیدار شید مردم دنیا
1The ripple suicide effect of trauma is powerfol in small, close knit Aborginal communities, possibly accounting for suicide culters.
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com