English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 197 (4191 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
lemon tree U درخت لیمو
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
lemon U لیمو ترش
lemon U لیمو
lemon U لیموترش
lemon U رنگ لیمویی
lemon U بردن بازی بیلیارد به روش اماتوری
lemon U باخت عمدی
lemon juice U آب لیمو
lemon sole U ماهیخوراکی
lemon curd U شیرینیلیموئی
bitter lemon U نوشیدنیگازدارلیمو
lemon yellow U رنگ زرد لیمویی
lemon squeezer U ابلیمو گیرلیموافشار
lemon squash U شربت امیخته ازابلیمووسوداواتر
lemon plant U یکجور گل شاه پسند که بوی ابلیمو میدهد
lemon juice U ابلیمو
lemon grass U گربه دشتی
lemon grass U گور گیاه
lemon drop U اب نبات ترش
sweet lemon U لیمو
sweet lemon U لیموی شیرین
A cup of tea with lemon, please. لطفا یک فنجان چای با لیمو ترش.
to express the juice of lemon U اب لیمو گرفتن
tree bench [bench encircling a tree trunk] U نیمکت [دور تنه ] درخت
tree U مین میکند
tree U فرمان TREE
tree U درخت
tree U سیستم ساختار داده که هر داده به دادههای دیگر بوسیله انشعابها وصل است .
tree U روش سریع انتخاب که اطلاع اولین مرتب کردن در مرحله دوم استفاده میشود تا سرعت انتخاب بالا رود
tree U مشاهده پروندههای ذخیره شده روی دیسک ه برای نشان دادن پرونده ها و زیرپرونده ها مرتب شده اند
the f. of a tree U برگهای درخت
tree U شجر
tree U سیستم داده که هرداده یا گره آن فقط دو انشعاب دارند
before the tree U جلو درخت
tree U قالب کفش چوبه دار
tree U شجره النسب درخت کاشتن
tree U بدرخت پناه بردن
tree U بشکل درخت شدن
tree U شاخسار
tree U درتنگنا قرا ردادن
tree diagram U نمودار درخت
tree of heaven U درخت عرعر
tree network U شبکه درختی
tree house U خانه بالای درخت
tree farm U خزانه درخت
tree farm U محوطه درخت کاری جنگل
smoke tree U بوته سماق
to truncate a tree U شاخههای درختی را زدن
to spray a tree U داروی ویژه بردرختی افشاندن تا انکه میکربهای ان کشته شود
to shin up a tree U از درختی بالارفتن
sorrel tree U درخت ترشک
spanning tree U درخت پوشا
spanning tree U روش ایجاد توپولوژی شبکه که حلقهای ندارد و در صورت شکل یا خطای شبکه باعث افزونگی میشود
spanning tree U زیرگرافی از یک گراف
spindle tree U اونموس
strawberry tree U توت فرنگی درختی
stunted tree U درخت رشد نکرده وکوتاه
summer tree U شاه تیر
summer tree U حمال
summer tree U تیرسردر
the root of a tree U ریشه درخت
threaded tree U درخت پیچ دار
to girdle a tree U پوست درخت راحلقهای بریدن
the pith of a tree U مغز درخت
to girt a tree U دوردرختی راپیمودن
sorrel tree U ترشک درختی
tree planting U درختکاری
tree sort U مرتب کردن درختی
to prune a tree U درختی را آراستن
Coniferous tree U درخت جوزدار [ از فامیل کاج ]
Deciduous tree U درخت برگریز
oak tree U درخت بلوط
the foot of the tree U پای درخت
tree of life U درخت زندگی [این نگاره بگونه های مختلف در فرش های مناطق مختلف بکار رفته و جلوه ای از حیات انسان را تداعی می کند.]
walnut tree U درخت گردو
cross-tree U [رابط عرضی دکلها]
pulm tree U درخت نارگیل
to lop a tree U سرشاخه درختی را زدن
to prune a tree U سرشاخه درختی را زدن
date tree U درخت خرما
tree structure U ساخت درختی
tree structure U ساختار درخت
tree structure U ساختاردرختی
tree surgeon U ویژه گر برش و قطع بخشهای بیماری زده یا پوسیده درختان
tree surgery U تشریح علمی درخت
tree traversal U تقاطع درختی
unordered tree U درخت نامرتب
gum tree U درخت صمغ
ornamental tree U درختتزئینی
tree frog U قورباغهدرختی
tree pruner U درختآرا
tree trunk U ساقهاصلیدرخت
tree-lined U درختکارینشده
The tree wI'll die . U درخت خشک خواهد شد
He uprooted the tree . U درخت را از ریشه ( جا ) ؟کند
A tree is known by its fruit . <proverb> U درخت با میوه هایش شناخته مى شود .
A tree is known by its fruit. <proverb> U درخت از میوه اش شناخته مى شود.
to lop a tree U درختی را آراستن
shoe tree U قالب کفش
genealogical tree U شجره نامه
crown tree U شمع
cross tree U رابط عرضی دکلها
cornel tree U درخت زغال اخته
coffee tree U درخت قهوه
clothes tree U چنگک لباس
clothes tree U چوب لباسی
christmass tree U ضربهای در بولینگ که میلههای 3 و 7 و 01 را برای راست دست و میلههای 2 و7 و 01 را برای چپ دست باقی می گذارد
chocolate tree U درخت کاکائو
ebony tree U خرماندو
decision tree U مسیر تصمیم گیری
decision tree U اقدامات لازم جهت تصمیم گیری
gender tree U سلسه دودمان نسب نامه
gender tree U شجره نامه
gallows tree U چوبه دار
flame tree U درختان وبوته هاییکه دارای گلهای درخشان اتشی یا زرد رنگ هستند
fir tree U درخت صنوبر
fig tree U درخت انجیر
dragon tree U درخت خون سیاووشان
decision tree U درخت تصمیم
cherry tree U درخت گیلاس
chaste tree U فلفل بری
apple tree U درخت سیب
almond tree U درخت بادام
agriot tree U چوب چپق
abel tree U درخت سپیدار که نام لاتین ان alba populus است
Christmas tree U جعبه کنترل حاوی چراغهای رنگی
family tree U شجره نامه
family tree U نسب نامه
family tree U شجره
axle tree U میله میان دو چرخ
china tree U شالسنجان
china tree U زیتون تلخ
chaste tree U دل اشوب
box tree U درخت شمشاد
boot tree U قالب چکمه یا پوتین
binary tree U درخت دودوئی
binary tree U درخت دودویی
bean tree U درخت خرنوب
barren tree U درخت بی میوه
balsam tree U درخت بلسان
plane tree U درخت چنار
saddle tree U یکجورگل لاله درامریکای شمالی
ordered tree U درخت مرتب شده
mulberry tree U درخت توت
minimal tree U درختی که گرههای ترمینالی ان مرتب شده تا باعث عملکردبهینه ان درخت شوند
minimal tree U درfکه گرههای آن به روش بهینه سازماندهی شده اند تا بیشترین کارایی را داشته باشند
mastic tree U درخت چاتلنغوش
mastic tree U درخت بنه
margosa tree U ازاد درخت شالسنجان
margosa tree U تلخ
parse tree U درخت تجزیه
peach tree U درخت هلو
saddle tree U قلتاق
roof tree U کش دیرک افقی چادر
roof tree U کش بالای شیروانی
ridge tree U کش بالای شیروانی
plum tree U درخت گوجه
plum tree U درخت الو
planer tree U درخت ازاد
pear tree U درخت گلابی
margosa tree U زیتون
locust tree U درخت اقاقیا
joshua tree U درخت خنجری یا ابره ادم جنوب شرقی امریکا
i saw one climbing the tree U یکی را دیدم که از درخت بالامی رفت
in the green tree U سرسبز
judas tree U درخت ارغوان
he is up a gum tree U کاردبه استخوانش رسیده است
hat tree U کلاه اویز
in the green tree U خوشبخت
grass tree U نوعی زنبق استرالیایی
locus tree U درخت اقاقیا
in the green tree U بخت سبز
genealogical tree U نسب نامه
locus tree U درخت خرنوب
huffman tree U درختی با کمترین مقادیر
backing up the wrong tree <idiom> U [دنبال چیزی در جای اشتباهی گشتن]
to lop off a branch [from a tree] U شاخه ای را [از درختی] بریدن
wild oriental a tree U ارژن
snow ball tree U گل بدماغ
to snag a tree trunk U ته شاخههای درخت را زدن وانرا صاف کردن
bald animal or tree U درخت یا حیوان برهنه
money does not grow on tree <idiom> U پول که علف خرس نیست
bark up the wrong tree <idiom> [درمورد چیزی گمان اشتباه کردن]
He hitched the horse to a tree. U دهنه اسب را به درخت گره زد ( بست )
to chop dowm a tree U درختی را انداختن
To bark up the wrong tree. <idiom> [سوراخ دعا را گم کردن]
the tree shoot out brances U ازدرخت شاخه هایی بیرون زد
the tree sheltered us fromrain U درخت مارا ازباران پناه داد
Tilia [lime tree] U درخت نمدار [زیرفون]
To tie the horse to the tree. U اسب رابدرخت بستن
To pick an apple off the tree. U سیبی را از درخت کندن [چیدن] .
optimal merge tree U نمایش درختی یک ترتیب که در ان رشته ها قرار است درهم ادغام گردند تا اینکه حداقل تعداد عملیات رخ دهد
optimum tree search U جستجوی بهینه درخت
The apple does not fall far from the tree. <proverb> U درست شبیه پدر.
Fruit -bearing (prlific) tree. U درخت باردار ( بارآور )
house tree person test U ازمون خانه- درخت- ادم
He lost control of the car and swerved towards a tree. U او [مرد] کنترل خودرو را از دست داد و از پهلو به درخت خورد.
Recent search history Forum search
0device tree blob
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com