English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 201 (4925 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
foot pocket قالب پا
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
pocket U بجیب زدن
pocket U پیش رفتگی خط جبهه
pocket U محاصره شدن
pocket U کیسه یاجیبهای 6 گانه میز بیلیارد انداختن گوی به کیسه دربازی بیلیارد فاصله بین میلههای 1 و 3 برای بازیگرراست دست و 1 و 2 برای بازیگر چپ دست بولینگ
pocket U حباب
she had him in her pocket U خوب جلوش را گرفته بود
she had him in her pocket U کاملابراواختیارمیکرد
pocket U فرورفتگی
pocket U پاکت تشکیل کیسه در بدن
pocket U جیب
pocket U کوچک جیبی
pocket U نقدی
pocket U پولی
pocket U جیب دار درجیب گذاردن
pocket U درجیب پنهان کردن
pocket U کیسه هوایی
i am 0 rials out of pocket U 05 ریال زیان
i am rials in pocket U سه ریال سود بردم
i am rials in pocket U سه ریال در جیب دارم
front pocket U جیبجلو
fork pocket U محفظهانشعابی
i am 0 rials out of pocket U کرده ام
flap pocket U جیبلبهدار
exterior pocket U کیفبازشو
door pocket U جیبدر
centre pocket U مرکزی
centre pocket U گودال
lime pocket U پوشش اهک
bottom pocket U سوراخمیزبیلیاردبرایتوپ
gusset pocket U جیبپاکتی
hidden pocket U جیبمخفی
Take your money out of your pocket. U پولت را از جیب دربیاور
pocket veto U رد لایحه قانونی بوسیله معوق گذاردن ان
pocket-sized U جیبی
welt pocket U جیبنواری
vertical pocket U جیبعمودی
top pocket U حفرهفوقانی
stake pocket U جیبتودهای
seam pocket U جیبرویدرز
patch pocket U جیبرویسینه
outside ticket pocket U جیبکوچکبیرونی
mock pocket U جیبساختگی
interior pocket U جیبداخلی
inset pocket U جیبمخفی
They picked my pocket. U جیبم رازدند
one pocket billiard U بیلیارد با 51 گوی هدف که هر بازیگر سعی دارد 8 گوی را در کیسه انتخابی خوداندازد
out of pocket expenses U هزینهای که از جیب شخص درامده باشد
pocket lamp U چراغ قوه
pocket meter U سنجه جیبی
pocket picking U جیب بری
pocket piece U سکه ازدواج افتاده یا چیزی مانندان که درجیب نگاه دارندتابرکت جیب باشد
pocket pistol U طپانچه جیبی
pocket pistol U بغلی عرق
pocket split U باقی ماندن میلههای 5 و 7یا 5 و 9 بولینگ
watch pocket U جا ساعتی که به رختخواب اویزان کنند
watch pocket U جیب ساعتی
vest pocket U جیب جلیقه
vest pocket U مخصوص
vest pocket U جیبی
slash pocket U جیب عمودی درجهت درزلباس
pocket lamp U لامپ کوچک
pocket judgment U سنددینی که بلافاصله پس ازسررسید بدون هیچ تشریفاتی قابل وصول و اجرا است
out of pocket expenses U هزینه واقعی
batten pocket U بادبان
back pocket U جیبپشتی
pocket battleship U رزمناو تندرو و سبک
pocket billiards U بیلیارد امریکایی با 51 گوی رنگی و 6 کیسه از شماره 1تا 51 بین 2 بازیگر
pocket book U کیف بغلی
pocket book U دفتر بغلی
pocket borough U حوزه انتخاباتی تحت نفوذ یک نفر یا یک خانواده
pocket computer U کامپیوتر جیبی
pocket edition U چاپ جیبی کتاب
pocket expenses U هزینه مختصر شخصی
pocket judgment U سند قطعی لازم الاجرا
the furniture of ones pocket U دارایی جیب
pocket watch U ساعت جیبی
pocket knife U چاقوی جیبی
pocket knives U چاقوی جیبی
air pocket U بادگیر
pocket money . U پول تو جیبی ( مقرری روزانه ؟ هفتگه یا غیره )
armature pocket U شیار ارمیچر
pocket rules U خط کش های تاشو [ابزار]
trouser pocket U جیب شلوار
empty pocket U ادم بی پول یا تهی کیسه
pocket rules U خط کش های جیبی [ابزار]
pocket calculator U ماشین حساب جیبی
air pocket U منفذ
pocket handkerchiefs U دستمال جیبی
pocket handkerchief U دستمال جیبی
called pocket U کیسه تعیین شده از طرف بازیگر
chip pocket U شیار دندانههای اره
pocket rule U خط کش تاشو [ابزار]
pocket rule U خط کش جیبی [ابزار]
pocket money U پول جیب
pocket calculator U حسابگر جیبی
air pocket U دست انداز هوایی
pocket calculators U حسابگر جیبی
air pocket U چاه هوایی
hand warmer pocket U جیببقل
front top pocket U جیببالایجلویشلوار
poker pocket billiards U بیلیارد کیسهای دونفره یابیشتر با گوی اصلی و 61گوی شماره دار
trousers pocket [American E] U جیب شلوار
ast welt pocket U جیبپیشسینهای
bottle pocket billiard U بیلیارد کیسه دار با 2 گوی ومهره بطری مانند
burn a hole in one's pocket <idiom> U پولی که تومیخواهی سریعا خرج کنی
to pocket a tidy sum <idiom> U پول خوبی به جیب زدن
To put ones hand in ones pocket. U دست توی جیب کردن ( پول خرج کردن )
To pick somebodys pocket. U جیب کسی را زدن
hand-warmer pocket U جیبگرم کنندهیدست
pants pocket [American E] U جیب شلوار
money burns a hole in his pocket <idiom> U پول تو دستش بند نمی شود
broad welt side pocket U جیبپهنپهلو
I was a thoussand tomans out of pocket in that transaction. U د رآن معامله هزارتومان هم از جیب دادم ( ضرر کردم )
He has feathered his nest. He has lined his pocket. U اودیگر بارش را بسته است ( ازنظر مالی تأمین است )
Money burnes a hole in his pocket. U پول تو جیب اش بند نمی شود
foot U دایره اول هدف
You can't get there other than by foot. U به جز پیاده جوری دیگر نمی شود به آنجا رفت.
to go on foot U پیاده رفتن
to be at the foot of any one پیرو یا شاگرد کسی بودن
to foot it U پای کوبیدن
to foot it U پازدن
to foot it U رفتن
on foot U به صورت پیاده
to foot up U سرزدن
under foot در زیر پا
under foot U درحیطه اقتدار
foot پازدن
foot U قسمت پایین چیزی
foot هجای شعری
foot U فوت
foot U پاچه
foot U قسمت پایینی
foot قدم
foot پا
to foot up U بالغ شدن
foot U پایین بادبان
on foot U پای پیاده
foot دامنه
foot U پرداختن مخارج
foot U پایکوبی کردن
Can I get there on foot? U آیا میتوانم تا آنجا پیاده بروم؟
to stamp your foot U پای خود را محکم کوبیدن
set foot <idiom> قدم
put one's foot down <idiom> U با تمام وجود اعتراض کردن
one foot in the grave <idiom> U روبه موت
get off on the wrong foot <idiom> U بد شروع کردن
foot the bill <idiom> U پرداختن
foot in the door <idiom> U گشایش یا فرصت
trench foot U پای سرمازده
Please give the other foot . لنگه دیگه این کفش را بدهید.
She stepped on my foot . U پایم را لگه کرد
set foot <idiom> U قدم زدن
to tread under foot U ستم کردن بر
to stamp [your foot] U پا به زمین کوبیدن
How long does it take on foot? پیاده چقدر طول می کشد؟
to tread under foot U پایمال کردن
shoe is on the other foot <idiom> U برخلاف حقیقت
to put ones foot in it گیرکردن [دراشتباه یاسختی افتادن]
to set on foot U راه انداختن
to set on foot آغاز نهادن
to set on foot U دایرکردن
At the foot of the mountain. U دردامنه کوه
webbed foot پای شبکه ای
levelling foot سطح پایه
the foot of the tree U پای درخت
joint of the foot U قوزک پا [استخوان بندی]
foot strap U بندرکابپا
ice-foot U [دیواره یخ در کنار نواحی شمالی]
joint of the foot U قوزک [استخوان بندی]
foot hole سوراخ پائینی
foot plate صفحه پایه
mast foot پایه چوبی یا فلزی که دکل بر روی آن قرار دارد.
mounting foot U پایه
to walk . To go on foot. U پیاده رفتن
wrong-foot باعث بر هم خوردن تعادل حریف در یک بازی ورزشی شدن.
To put ones foot in it . <idiom> U دسته گل به آب دادن [افتضاح کردن]
to tread on somebody's foot <idiom> U بی احترامی کردن به کسی
to tread on somebody's foot <idiom> U از کسی سو استفاده کردن
to tread on somebody's foot <idiom> U برای کسی تبعیض قائل شدن
scroll foot پایه پیچکی
pylon foot پایه برج
presser foot U پایه
foot control کنترل پایی
foot rule U خطکش یک فوتی درودگران
foot pace U پله
cloven foot U دارای پا یا سم شکافته
club foot U کجی یاپیچیدگی پا
foot note U زیرنویس
foot note U پانوشت
foot note U پی نوشت
foot infantry U پیاده نظام
foot infantry U غیر سواره
foot infantry U پیاده
foot hill تپه ای که در دامنه کوهی باشد.
foot guards پیاده نظام های انگلستان
foot pace U سکو
foot pace قدم آهسته
foot pan U لگن پاشویی
foot rot U ناخوشی پا در گاو و گوسفند
foot rest U پایه
Recent search history Forum search
2میخچه پا به انگلیسی چیمیشه؟
1اصطلاح برای با خط یازده چی هست؟
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com