English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 155 (3853 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
empty pocket U ادم بی پول یا تهی کیسه
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
empty U فضای دریافتی برای دادههای مربوط که خالی باشد
empty U هر متغیری که حاوی هیچ حرفی نیست
empty U یچ بسته که هیچ اطلاعی ندارد. 2-اتصال لبه استفاده نشده روی تخته اصلی
empty U رسانه ذخیره سازی خالی و فرمت شده آماده دریافت داده
empty U لیست بدون عضو
empty U بدون چیزی در درون
empty U خالی از سکنه
empty U تهی شدن
empty U تهی
empty U خالی
empty U پوچ
empty U خالی کردن تهی شدن
empty string U رشته خالی
an empty gesture U رفتار [تعارف] خشک وخالی
to come away empty-handed U با دست خالی [معامله ای را] ترک کردن
empty load U بی بار
empty headed U بی مخ
empty headed U خشک مغز
empty handed U بینوا
empty handed U بدون هدیه دست خالی
empty band U نوار تهی
empty-handed <adj.> U دست خالی
empty set U مجموعه تهی
empty load U بی باری
empty handed U تهیدست
empty-handed U تهی دست
empty medium U رسانه تهی
stable empty U تعادل بی بار
inequilibrium empty U تعادل بی بار
empty weight U وزنه بدنه هواپیما و موتور وتجهیزات ان
bases empty U ضربه بدون حضور بازیگر درپایگاهها
empty-headed U تهی مغز
empty running U کارکرد بی اثر
empty running U کارکرد خالی
Her words are empty of meaning. U حرفهایش خالی از معنی ومفهوم است
Keep a free(an empty)seat for me. U یک صندلی خالی برایم نگاهدار
Empty this glass of water. U این لیوان آب راخالی کن
Empty headed Blockhead . U کله پوک
To drink on an empty stomach. U روی شکم خالی مشروب خوردن
she had him in her pocket U خوب جلوش را گرفته بود
she had him in her pocket U کاملابراواختیارمیکرد
pocket U جیب دار درجیب گذاردن
pocket U پولی
pocket U درجیب پنهان کردن
pocket U بجیب زدن
pocket U فرورفتگی
pocket U پیش رفتگی خط جبهه
pocket U محاصره شدن
pocket U کیسه یاجیبهای 6 گانه میز بیلیارد انداختن گوی به کیسه دربازی بیلیارد فاصله بین میلههای 1 و 3 برای بازیگرراست دست و 1 و 2 برای بازیگر چپ دست بولینگ
pocket U کوچک جیبی
pocket U حباب
pocket U نقدی
pocket U جیب
pocket U کیسه هوایی
pocket U پاکت تشکیل کیسه در بدن
patch pocket U جیبرویسینه
outside ticket pocket U جیبکوچکبیرونی
mock pocket U جیبساختگی
interior pocket U جیبداخلی
fork pocket U محفظهانشعابی
seam pocket U جیبرویدرز
inset pocket U جیبمخفی
hidden pocket U جیبمخفی
exterior pocket U کیفبازشو
foot pocket قالب پا
door pocket U جیبدر
centre pocket U مرکزی
centre pocket U گودال
bottom pocket U سوراخمیزبیلیاردبرایتوپ
batten pocket U بادبان
front pocket U جیبجلو
flap pocket U جیبلبهدار
gusset pocket U جیبپاکتی
stake pocket U جیبتودهای
top pocket U حفرهفوقانی
pocket rule U خط کش تاشو [ابزار]
air pocket U دست انداز هوایی
pocket rule U خط کش جیبی [ابزار]
pocket rules U خط کش های جیبی [ابزار]
pocket rules U خط کش های تاشو [ابزار]
trouser pocket U جیب شلوار
pocket calculator U ماشین حساب جیبی
vertical pocket U جیبعمودی
pocket-sized U جیبی
pocket money . U پول تو جیبی ( مقرری روزانه ؟ هفتگه یا غیره )
Take your money out of your pocket. U پولت را از جیب دربیاور
They picked my pocket. U جیبم رازدند
pocket watch U ساعت جیبی
welt pocket U جیبنواری
pocket calculators U حسابگر جیبی
i am 0 rials out of pocket U 05 ریال زیان
i am 0 rials out of pocket U کرده ام
lime pocket U پوشش اهک
one pocket billiard U بیلیارد با 51 گوی هدف که هر بازیگر سعی دارد 8 گوی را در کیسه انتخابی خوداندازد
out of pocket expenses U هزینهای که از جیب شخص درامده باشد
out of pocket expenses U هزینه واقعی
pocket battleship U رزمناو تندرو و سبک
pocket billiards U بیلیارد امریکایی با 51 گوی رنگی و 6 کیسه از شماره 1تا 51 بین 2 بازیگر
pocket book U کیف بغلی
pocket book U دفتر بغلی
pocket borough U حوزه انتخاباتی تحت نفوذ یک نفر یا یک خانواده
pocket computer U کامپیوتر جیبی
i am rials in pocket U سه ریال سود بردم
i am rials in pocket U سه ریال در جیب دارم
pocket handkerchief U دستمال جیبی
pocket handkerchiefs U دستمال جیبی
pocket knife U چاقوی جیبی
pocket knives U چاقوی جیبی
air pocket U منفذ
air pocket U بادگیر
air pocket U چاه هوایی
armature pocket U شیار ارمیچر
pocket money U پول جیب
called pocket U کیسه تعیین شده از طرف بازیگر
chip pocket U شیار دندانههای اره
pocket calculator U حسابگر جیبی
vest pocket U مخصوص
vest pocket U جیب جلیقه
pocket veto U رد لایحه قانونی بوسیله معوق گذاردن ان
vest pocket U جیبی
pocket picking U جیب بری
pocket piece U سکه ازدواج افتاده یا چیزی مانندان که درجیب نگاه دارندتابرکت جیب باشد
pocket pistol U طپانچه جیبی
pocket pistol U بغلی عرق
pocket split U باقی ماندن میلههای 5 و 7یا 5 و 9 بولینگ
the furniture of ones pocket U دارایی جیب
pocket meter U سنجه جیبی
pocket lamp U چراغ قوه
back pocket U جیبپشتی
watch pocket U جا ساعتی که به رختخواب اویزان کنند
watch pocket U جیب ساعتی
pocket edition U چاپ جیبی کتاب
pocket expenses U هزینه مختصر شخصی
pocket judgment U سند قطعی لازم الاجرا
pocket judgment U سنددینی که بلافاصله پس ازسررسید بدون هیچ تشریفاتی قابل وصول و اجرا است
pocket lamp U لامپ کوچک
slash pocket U جیب عمودی درجهت درزلباس
poker pocket billiards U بیلیارد کیسهای دونفره یابیشتر با گوی اصلی و 61گوی شماره دار
bottle pocket billiard U بیلیارد کیسه دار با 2 گوی ومهره بطری مانند
ast welt pocket U جیبپیشسینهای
front top pocket U جیببالایجلویشلوار
To pick somebodys pocket. U جیب کسی را زدن
To put ones hand in ones pocket. U دست توی جیب کردن ( پول خرج کردن )
burn a hole in one's pocket <idiom> U پولی که تومیخواهی سریعا خرج کنی
to pocket a tidy sum <idiom> U پول خوبی به جیب زدن
hand-warmer pocket U جیبگرم کنندهیدست
hand warmer pocket U جیببقل
pants pocket [American E] U جیب شلوار
trousers pocket [American E] U جیب شلوار
money burns a hole in his pocket <idiom> U پول تو دستش بند نمی شود
I was a thoussand tomans out of pocket in that transaction. U د رآن معامله هزارتومان هم از جیب دادم ( ضرر کردم )
broad welt side pocket U جیبپهنپهلو
He has feathered his nest. He has lined his pocket. U اودیگر بارش را بسته است ( ازنظر مالی تأمین است )
Money burnes a hole in his pocket. U پول تو جیب اش بند نمی شود
Recent search history Forum search
There is no search result on forum.
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com