English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 201 (6145 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
door pocket U جیبدر
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
door to door selling U فروش کالا بصورت دوره گردی
pocket U درجیب پنهان کردن
pocket U محاصره شدن
pocket U بجیب زدن
pocket U فرورفتگی
pocket U پیش رفتگی خط جبهه
she had him in her pocket U کاملابراواختیارمیکرد
pocket U کیسه یاجیبهای 6 گانه میز بیلیارد انداختن گوی به کیسه دربازی بیلیارد فاصله بین میلههای 1 و 3 برای بازیگرراست دست و 1 و 2 برای بازیگر چپ دست بولینگ
pocket U حباب
she had him in her pocket U خوب جلوش را گرفته بود
pocket U جیب دار درجیب گذاردن
pocket U پولی
pocket U نقدی
pocket U کوچک جیبی
pocket U کیسه هوایی
pocket U جیب
pocket U پاکت تشکیل کیسه در بدن
vest pocket U جیبی
the furniture of ones pocket U دارایی جیب
slash pocket U جیب عمودی درجهت درزلباس
pocket piece U سکه ازدواج افتاده یا چیزی مانندان که درجیب نگاه دارندتابرکت جیب باشد
pocket pistol U طپانچه جیبی
pocket pistol U بغلی عرق
pocket split U باقی ماندن میلههای 5 و 7یا 5 و 9 بولینگ
pocket veto U رد لایحه قانونی بوسیله معوق گذاردن ان
vest pocket U مخصوص
vest pocket U جیب جلیقه
watch pocket U جیب ساعتی
front pocket U جیبجلو
fork pocket U محفظهانشعابی
foot pocket قالب پا
exterior pocket U کیفبازشو
flap pocket U جیبلبهدار
centre pocket U مرکزی
centre pocket U گودال
batten pocket U بادبان
back pocket U جیبپشتی
watch pocket U جا ساعتی که به رختخواب اویزان کنند
gusset pocket U جیبپاکتی
pocket picking U جیب بری
pocket billiards U بیلیارد امریکایی با 51 گوی رنگی و 6 کیسه از شماره 1تا 51 بین 2 بازیگر
i am rials in pocket U سه ریال در جیب دارم
i am rials in pocket U سه ریال سود بردم
i am 0 rials out of pocket U 05 ریال زیان
i am 0 rials out of pocket U کرده ام
pocket battleship U رزمناو تندرو و سبک
out of pocket expenses U هزینه واقعی
out of pocket expenses U هزینهای که از جیب شخص درامده باشد
bottom pocket U سوراخمیزبیلیاردبرایتوپ
one pocket billiard U بیلیارد با 51 گوی هدف که هر بازیگر سعی دارد 8 گوی را در کیسه انتخابی خوداندازد
pocket book U کیف بغلی
pocket book U دفتر بغلی
pocket borough U حوزه انتخاباتی تحت نفوذ یک نفر یا یک خانواده
pocket meter U سنجه جیبی
pocket lamp U چراغ قوه
pocket lamp U لامپ کوچک
pocket judgment U سنددینی که بلافاصله پس ازسررسید بدون هیچ تشریفاتی قابل وصول و اجرا است
pocket judgment U سند قطعی لازم الاجرا
pocket expenses U هزینه مختصر شخصی
pocket edition U چاپ جیبی کتاب
pocket computer U کامپیوتر جیبی
empty pocket U ادم بی پول یا تهی کیسه
lime pocket U پوشش اهک
pocket rules U خط کش های تاشو [ابزار]
pocket knife U چاقوی جیبی
pocket knives U چاقوی جیبی
air pocket U منفذ
air pocket U بادگیر
air pocket U چاه هوایی
armature pocket U شیار ارمیچر
pocket calculator U ماشین حساب جیبی
pocket watch U ساعت جیبی
pocket handkerchiefs U دستمال جیبی
pocket handkerchief U دستمال جیبی
pocket calculators U حسابگر جیبی
pocket rules U خط کش های جیبی [ابزار]
pocket rule U خط کش تاشو [ابزار]
pocket rule U خط کش جیبی [ابزار]
air pocket U دست انداز هوایی
pocket money U پول جیب
trouser pocket U جیب شلوار
pocket calculator U حسابگر جیبی
They picked my pocket. U جیبم رازدند
welt pocket U جیبنواری
top pocket U حفرهفوقانی
stake pocket U جیبتودهای
seam pocket U جیبرویدرز
patch pocket U جیبرویسینه
outside ticket pocket U جیبکوچکبیرونی
mock pocket U جیبساختگی
interior pocket U جیبداخلی
inset pocket U جیبمخفی
hidden pocket U جیبمخفی
vertical pocket U جیبعمودی
pocket-sized U جیبی
called pocket U کیسه تعیین شده از طرف بازیگر
Take your money out of your pocket. U پولت را از جیب دربیاور
chip pocket U شیار دندانههای اره
pocket money . U پول تو جیبی ( مقرری روزانه ؟ هفتگه یا غیره )
to pocket a tidy sum <idiom> U پول خوبی به جیب زدن
burn a hole in one's pocket <idiom> U پولی که تومیخواهی سریعا خرج کنی
front top pocket U جیببالایجلویشلوار
hand-warmer pocket U جیبگرم کنندهیدست
hand warmer pocket U جیببقل
trousers pocket [American E] U جیب شلوار
pants pocket [American E] U جیب شلوار
bottle pocket billiard U بیلیارد کیسه دار با 2 گوی ومهره بطری مانند
To put ones hand in ones pocket. U دست توی جیب کردن ( پول خرج کردن )
To pick somebodys pocket. U جیب کسی را زدن
ast welt pocket U جیبپیشسینهای
poker pocket billiards U بیلیارد کیسهای دونفره یابیشتر با گوی اصلی و 61گوی شماره دار
He has feathered his nest. He has lined his pocket. U اودیگر بارش را بسته است ( ازنظر مالی تأمین است )
money burns a hole in his pocket <idiom> U پول تو دستش بند نمی شود
I was a thoussand tomans out of pocket in that transaction. U د رآن معامله هزارتومان هم از جیب دادم ( ضرر کردم )
broad welt side pocket U جیبپهنپهلو
Money burnes a hole in his pocket. U پول تو جیب اش بند نمی شود
next door U خانه پهلویی
next door [to] <adv.> U پهلویی
next door [to] <adv.> U جنبی
next door [to] <adv.> U همسایه ای
out of door U در هوای ازاد
out of door U فضای ازاد
next door U جنب این خانه
door to door U خانه به خانه
door way U جای در
door way U مدخل
door way U راهرو
door-to-door U خانه به خانه
out door U بیرونی
at the door U دم در
There is somebody at the door . U یک کسی دم در است
behind the door U پشت در
out of door U خارج ازمنزل
He is next door. U او [مرد] نزد همسایه است.
next door to U تقریبا
next door to U نزدیک
next door to U غریب
door U درب
door U در
door U راهرو
is these a at the door U ایاکسی هم درهست
out door U بیرون
out door U صحرایی در هوای ازاد انجام شده
door bar U گلندر
side door U درداخلی
door bell U زنگ درخانه
door leaf U لنگه در
patio door U درپاسیو
door bundle U بارهای دستی
door bundle U بار پرتابی همراه با چترباز
door handle U دستگیرهدر
door pillar U ستوندر
storage door U دروسایلذخیرهای
crapaudiue door U دری که بالاوپایین ان محورگردنده دارد
close the door please U اگرزحمت نیست
conventional door U درمعمولی
close the door please U خواهش دارم
vent door U درنفوذباد
types of door U انواعدر
door-handle U دستگیرهدر
door grip U دستگیرهدر
door bundle U بار همراه
loading door U فشاردر
door case U چارچوب در
freezer door U درفریزر
entrance door U درورودی
exterior door U دربیرونی
four-door saloon U ماشینچهاردر
door knocker U کوبه در
end door U درانتهای
door lamp U لامپ در اتومبیل
door latch U دستگیره در
door keeper U دربان
door hinge U پاشنه در
door hinge U پاشنه
door latch U چفت فنری
door curtain U پرده
inner door shell U پوستداخلیدر
door shelf U درقفسه
hinged door U درلولایی
door curtain U پرده در
door frame U چارچوب در
door furniture U زیب در
door latch U کلون در
front door U دراصلیساختمان
entry door U در جلویی [ساختمان]
immediately next door <adv.> U همین جنبی
revolving door U در چرخان
swing door U در گردان
door-post U [تیر عمودی در]
door-knocker U کوبه ی در
door-jamb U [تیر عمودی چارچوب در]
door-handle U اهرم در
immediately next door <adv.> U همین همسایه ای
fire door U درب نسوز
French door U دری که تخته میانیش شیشه مستطیلی دارد
entrance door U در جلویی [ساختمان]
entry door U در ورودی
entrance door U در ورودی
entry door U ورودی
Recent search history Forum search
1I carried her up the five steps to the front door
2یراق آلات به انگلیسی چی میشه؟
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com