English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 201 (8463 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
common arbitrator U سرداور
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
arbitrator U فیصل دهنده
arbitrator U قاضی تحکیم
arbitrator U حکم
arbitrator U داور
arbitrator U میانجی
sole arbitrator U داور منفرد
judicial arbitrator U داور قانونی
judicial arbitrator U داور قضائی
sole arbitrator U حکم یا داور انحصاری
common U متعلق بودن به چندین نفر یا برنامه به به همه کس
common U آنچه اغلب اتفاق میافتد
common U فضای حافظه یا ذخیره سازی که توسط بیشتر از یک برنامه استفاده میشود
common U تواتع کمکی که توسط هر برنامهای قابل استفاده است
common U پروتکلی که به صورت رسمی توسط ISO تنظیم شده برای انتقال اطلاعات مدیریتی شبکه در شبکه
common d. U مقسوم علیه مشترک
common use U مورد استفاده عمومی استفاده مشترک
We have nothing in common . U با یکدیگه وجه مشترکی نداریم
in common <idiom> U مسئولیت داشتن
out of the common U غیر معمول
in common U مشاع
common U عمومی
common U داده یا دستور برنامه به صورت استاندارد که توسط سایر پردازنده ها یا کامپیوتر هاو مفسر ها قابل فهم است
common U سخت افزاری که برای بسیاری کارها قابل استفاده است
common U زبان برنامه سازی که بیشتر در امور تجاری به کار می رود
common U مشترک
common U رایج
common U مشترکااستفاده کردن
common U مشاع بودن
common U مشارکت کردن
common U : مردم عوام
common U پست عوامانه
common U پیش پاافتاده
common U مشترک اشتراکی
common U عادی
common U معمولی متعارفی
common U :عمومی
common U کانالی که به عنوان خط ارتباطی به چندین وسیله یا مدار به کار می رود
common U مین میکند
common U استانداری برای تصاویر ویدیویی که پیکسلهای تصویر را بزرگ و پهن نشان میدهد
common U عام
to make common cause U دست یکی شدن
the common people U عوام الناس
held in common U مشاع
the common people U عامه
the common people U عوام
tenancy in common U حالتی که جمعی با عناوین مختلف در اداره ملکی شرکت داشته باشند بدون ان که به وحدت مالکیت ان خللی وارد اید مدت اجاره
tenancy in common U استیجارمشاع اجاره مشاع
tenancy in common U استیجار مشترک
surcharge of common U یا جنگل
surcharge of common U استفاده بیش از حد مجاز ازچراگاه
held in common U مشترک
estate in common U مالکیت مشاع
common user U عمومی
common trait U ویژگی مشترک
common touch U استعدادایجاد حس همدردی وتعاون در اشخاص
common time U چهارضربی
common time U چهارگام
common storage U حافظه مشترک
common stocks U سهام عادی
common stock U سهام عادی
common stock U سهام معمولی شرکت
common statement U حکم اشتراک
common user U مشترک
common user U خدمات عمومی
common wall U دیوار مشترک
estate in common U اشتراک در مالکیت زمین
common whipping U بست عادی
common whipping U بست معمولی
common wealth U ممالک مشترک المنافع
common wealth U ملل مشترک المنافع
common wealth U کشور
common wealth U رفاه عمومی جمهوری
common wealth U مشترک المنافع
common wall U دیوار تقسیم دیوار جلوگیری از اتش سوزی
common sensibility U حس کلی بدنی
common bond U [دیوار چینی با آجر آمریکایی یا انگلیسی]
common ashlar U سنگ چکش خورده
common-house U نشیمنگاه صومعه
common joist U تیر کف اتاق
least common multiple U کوچک ترین مضرب مشترک [ریاضی]
common thyme U آویشن [آویشن معمولی] [گیاه شناسی]
common round U ابزار فیتیله
common roof U تیرچه افقی خرپا
common rafter U تیر خرپا
common onion U پیاز
common land U مکانعمومی
common ground U نقطهنظراتمشترک
common periwinkle U نوعیحلزون
common rooms U تالار دانشجویان
common rooms U باشگاه دانشجویان
common rooms U اتاق استادان
common room U تالار دانشجویان
common room U باشگاه دانشجویان
common room U اتاق استادان
By common consent. U به تصدیق همه ( عموم )
common touch <idiom> U با همه رفتار مناسب داشتن
It is common knowledge that ... U این را همه کس بخوبی میدانند که ...
least common multiple U کوچک ترین مضرب مشترک [ک.م.م] [ریاضی]
common denominator U مخرج مشترک [ریاضی]
common factor U مقسوم علیه مشترک [ریاضی]
common divisor U مقسوم علیه مشترک [ریاضی]
to make common cause U متحد شدن
common purse U وجوه عمومی
common factor U عامل مشترک
common block U قرقره چوبی
common area U ناحیه مشترک
by common consent U متفقا
common sense U حضور ذهن
common sense U عرف
common sense U قضاوت صحیح حس عام
common sense U عقل سلیم
common colds U زکام
common carrier U گاراژ دار
common carrier U متصدی حمل ونقل حامل مشترک
common block U قرقره عادی
common emitter U با ساتع کننده مشترک
common divisor U مقسوم علیه مشترک بخشیاب مشترک
common control U کنترل عمومی نقشه برداری شبکه عمومی نقشه برداری شبکه جهانی نقشه برداری
common collector U با جریان روب مشترک
common carrier U شرکتی دولتی که تلفن تلگراف و سایر امکانات مخابراتی را جهت عموم تهیه میکند حامل مشترک
common carrier U موسسه حمل و نقل عمومی
common carrier U مکاری
common carrier U متصدی حمل ونقل
common carrier U موسسه حمل و نقل عمومی شرکت حمل و نقل عمومی متصدی حمل و نقل
common colds U گریپ نزله
common colds U سرماخوردگی
common law U حقوق عرفی
common fraction U مخرج مشترک
common denominators U مخرج مشترک
common denominator U مخرج مشترک
Common Market U فرانسه لوکزامبورگ و هلند
Common Market U بلژیک
Common Market U بازار مشترک جامعه اقتصادی اروپا سازمان متشکل ازکشورهای المان غربی ایتالیا
Common Market U جامعه اقتصادی اروپا
common law U حقوق غیرمدون
common cold U زکام
common cold U گریپ نزله
common cold U سرماخوردگی
common-law U عرف common
common-law U حقوق غیرمدون
common-law U حقوق عرفی
common law U عرف common
Common Market U بازار مشترک
common items U قطعات عمومی
common gender U جنس مشترک
common good U خیر عمومی یا صلاح همگانی
common nuisance U اضرار عمومی
common multiple U مضرب مشترک
common low U سیستم حقوقی انگلستان که ازحقوق مدنی و حقوق کلیسایی متمایز است زیرا این قسمت از حقوق انگلستان از پارلمان ناشی نشده عرف و عادت حقوق عرفی
common logarithm U لگاریتم اعشاری
common link U حلقه معمولی
common library U کتابخانه اشتراکی
common hardware U ابزار و الات عمومی سخت ابزارهای عمومی
common language U زبان مشترک
common language U زبان عمومی
common goods U کالای مورد نیاز عموم
common labour U کارگر عمومی
common items U اقلام تدارکاتی عمومی اقلام مشترک
common hardware U قطعات عمومی
common fronties U مرز مشترک
common foul U خطای عادی
estate in common U درCL حالتی را گویند که دو یاچند نفر در زمینی با عناوین مختلف و یا با عنوان واحدولی در ازمنه مختلف اشتراک منافع داشته باشند ملک مشاع
common parts U قطعات عمومی
common grid U شبکه عمومی
common fishery U حق ماهی گیری درابهای عمومی
common parlance U عرف
common of piscary U حق ماهی گیری درابهای دیگری
common parts U قطعات یدکی عمومی
common of pasturage U حق چرادرزمین دیگری
common fate U سرنوشت مشترک
common progarm U برنامه مشترک
common of fishery U حق ماهی گیری درابهای دیگر
common nuisance U منظور عملی است که باعث اضرار جامعه به طور کلی شود و تاثیر ان متوجه فرد خاص نباشد
lowest common multiple U کوچک ترین مضرب مشترک [ریاضی]
common ion effect U اثر یون مشترک
smallest common multiple U کوچک ترین مضرب مشترک [ریاضی]
common law marriage U ازدواج غیر رسمی
common user supplies U کالاهایی که مورد استفاده عموم میباشد
common tool set U دست ابزار عمومی
common tool set U دست ابزار جنرال مکانیک
common table of allowance U جداول سهمیه عمومی
common storage area U ناحیه اشتراکی انباره
the common wealth of england U جمهوری یا شبه جمهوری که در فاصله سالهای 9461 تا0661 در انگلستان برقراربود
common user items U اقلام مشترک المصرف بین یکانها
common user items U اقلام عمومی
common user items U امادمشترک
common user items U کالاهایی که مورد استفاده عموم میباشد
common factor variance U پراکنش عامل مشترک
lowest common denominator U رجوع شود به denominator common least
lowest common denominator U مردم پذیر
lowest common denominator U عامه پسند
lowest common denominator U مورد قبول یا فهم اکثریت مردم
greatest common measure U بزرگترین بخش یاب مشترک
common flow afterburner توربوفن تقویت شده [که در آن جریانهای مرکزی و محیطی بعد از پس سوز با یکدیگرترکیب می شوند.]
the common wealth of massachusette U چهار ایالت کنتاکی وماساچوست و ویرجینیا وپنسیلوانیا را گویند
the common wealth of learning U افراد اهل علم
the common wealth of learning U مجمع ادبا
the common wealth of australia U ممالک مشترک المنافع استرالیا
the common run of men U مردمان عادی
common collector circuit U مدار کلکتور مشترک
Recent search history Forum search
2امر به معروف و نهی از منکر
1Common sense
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com