English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 201 (3675 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
coffee tree U درخت قهوه
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
tree bench [bench encircling a tree trunk] U نیمکت [دور تنه ] درخت
I'd like some coffee. من یه مقدار قهوه میخواهم.
coffee U درخت قهوه
coffee قهوه
iced coffee U قهوه سرد
white coffee U شیرقهوه
black coffee U قهوه سیاه
decaffeined coffee U قهوه بدون کافئین
coffee shop U رستوران
coffee shop U قهوه خانه
coffee room U اطاق ناهارخوری درمهمانخانه
coffee bean U دانهدرختقهوه
coffee berry U دانه قهوه
coffee berry U بن قهوه
coffee grounds U تفاله قهوه
coffee house U قهوه خانه
coffee roaster U قهوه بوده
coffee roaster U اسباب بودادن قهوه
coffee room U خوارک خانه
I'd like a cup of coffee, please. لطفا یک فنجان قهوه میخواهم.
white coffee U قهوه با شیر
coffee break U تعطیل چند دقیقهای کار برای استراحت و صرف قهوه
coffee break U تنفس
coffee breaks U تعطیل چند دقیقهای کار برای استراحت و صرف قهوه
coffee breaks U تنفس
coffee mills U دستگاهی که با آن دانههای قهوه را آرد میکنند
coffee mills U قهوه خرد کن
coffee pots U قهوه جوش
coffee pots U کتری قهوه
coffee pots U قهوه ساز
coffee pots U قوری قهوه
coffee mug U لیوانقهوه
coffee spoon U قاشققهوه
irish coffee U قهوه داغ شیرین با ویسکی ایرلندی و کرم
coffee bar U محلفروشقهوهواسنک
coffee morning U آنچهدرصبحدرخانهافرادرویدهد
I could do with a cup of coffee. U از یک فنجان قهوه بدم نمی آید
black coffee U قهوه بدون شیر
we had coffee of a kind U یکجورقهوهای داشتیم یاخوردیم
coffee and milk U قهوه و شیر
coffee grinders U حرکت دورانی یک پای ژیمناست با دو دست روی زمین
coffee table U میزپیشدستی
coffee tables U میزپیشدستی
coffee grinder U حرکت دورانی یک پای ژیمناست با دو دست روی زمین
coffee and milk U شیر قهوه
black coffee U قهوه تلخ
black coffee U قهوه بی شیر
coffee-table book U کتاب پر تصویر و بزرگ و پر جلایی که روی میزپیشدستی قرار میدهند
Neapolitan coffee maker U قهوهسازناپلی
espresso coffee maker U قهوهجوش
coffee-table books U کتاب پر تصویر و بزرگ و پر جلایی که روی میزپیشدستی قرار میدهند
Would you care for a cup of coffee? U آیا دوست دارید یک لیوان قهوه داشته باشید؟
vacuum coffee maker U تخلیهقهودرستکن
The coffee is piping hot. U این قهوه خیلی داغ است
to pulp coffee beans U دانههای قهوه را مغز کن
automatic filter coffee maker U صافیقهوهجوشاتوماتیک
A strong (weak)coffee (tea,etc. ) U قهوه ( چای وغیره ) پررنگ (کم رنگ )
tree U شجر
tree U درخت
the f. of a tree U برگهای درخت
tree U شاخسار
tree U قالب کفش چوبه دار
tree U شجره النسب درخت کاشتن
tree U بدرخت پناه بردن
tree U درتنگنا قرا ردادن
tree U روش سریع انتخاب که اطلاع اولین مرتب کردن در مرحله دوم استفاده میشود تا سرعت انتخاب بالا رود
before the tree U جلو درخت
tree U سیستم ساختار داده که هر داده به دادههای دیگر بوسیله انشعابها وصل است .
tree U مین میکند
tree U فرمان TREE
tree U بشکل درخت شدن
tree U مشاهده پروندههای ذخیره شده روی دیسک ه برای نشان دادن پرونده ها و زیرپرونده ها مرتب شده اند
tree U سیستم داده که هرداده یا گره آن فقط دو انشعاب دارند
to spray a tree U داروی ویژه بردرختی افشاندن تا انکه میکربهای ان کشته شود
unordered tree U درخت نامرتب
tree house U خانه بالای درخت
tree farm U خزانه درخت
tree farm U محوطه درخت کاری جنگل
tree diagram U نمودار درخت
to truncate a tree U شاخههای درختی را زدن
to shin up a tree U از درختی بالارفتن
to girt a tree U دوردرختی راپیمودن
to girdle a tree U پوست درخت راحلقهای بریدن
tree network U شبکه درختی
tree of heaven U درخت عرعر
tree traversal U تقاطع درختی
tree surgery U تشریح علمی درخت
tree surgeon U ویژه گر برش و قطع بخشهای بیماری زده یا پوسیده درختان
tree structure U ساختاردرختی
tree structure U ساختار درخت
tree structure U ساخت درختی
tree sort U مرتب کردن درختی
tree planting U درختکاری
threaded tree U درخت پیچ دار
tree frog U قورباغهدرختی
to lop a tree U سرشاخه درختی را زدن
pulm tree U درخت نارگیل
date tree U درخت خرما
cross-tree U [رابط عرضی دکلها]
walnut tree U درخت گردو
tree of life U درخت زندگی [این نگاره بگونه های مختلف در فرش های مناطق مختلف بکار رفته و جلوه ای از حیات انسان را تداعی می کند.]
Coniferous tree U درخت جوزدار [ از فامیل کاج ]
Deciduous tree U درخت برگریز
oak tree U درخت بلوط
to prune a tree U سرشاخه درختی را زدن
to lop a tree U درختی را آراستن
gum tree U درخت صمغ
ornamental tree U درختتزئینی
the foot of the tree U پای درخت
tree pruner U درختآرا
lemon tree U درخت لیمو
tree trunk U ساقهاصلیدرخت
tree-lined U درختکارینشده
to prune a tree U درختی را آراستن
The tree wI'll die . U درخت خشک خواهد شد
He uprooted the tree . U درخت را از ریشه ( جا ) ؟کند
A tree is known by its fruit . <proverb> U درخت با میوه هایش شناخته مى شود .
A tree is known by its fruit. <proverb> U درخت از میوه اش شناخته مى شود.
the root of a tree U ریشه درخت
in the green tree U سرسبز
fig tree U درخت انجیر
dragon tree U درخت خون سیاووشان
decision tree U درخت تصمیم
decision tree U اقدامات لازم جهت تصمیم گیری
decision tree U مسیر تصمیم گیری
ebony tree U خرماندو
crown tree U شمع
cross tree U رابط عرضی دکلها
cornel tree U درخت زغال اخته
plane tree U درخت چنار
fir tree U درخت صنوبر
flame tree U درختان وبوته هاییکه دارای گلهای درخشان اتشی یا زرد رنگ هستند
i saw one climbing the tree U یکی را دیدم که از درخت بالامی رفت
huffman tree U درختی با کمترین مقادیر
he is up a gum tree U کاردبه استخوانش رسیده است
hat tree U کلاه اویز
grass tree U نوعی زنبق استرالیایی
genealogical tree U نسب نامه
genealogical tree U شجره نامه
gender tree U سلسه دودمان نسب نامه
gender tree U شجره نامه
gallows tree U چوبه دار
clothes tree U چنگک لباس
clothes tree U چوب لباسی
balsam tree U درخت بلسان
china tree U زیتون تلخ
china tree U شالسنجان
axle tree U میله میان دو چرخ
almond tree U درخت بادام
agriot tree U چوب چپق
abel tree U درخت سپیدار که نام لاتین ان alba populus است
Christmas tree U جعبه کنترل حاوی چراغهای رنگی
family tree U شجره نامه
family tree U نسب نامه
barren tree U درخت بی میوه
bean tree U درخت خرنوب
christmass tree U ضربهای در بولینگ که میلههای 3 و 7 و 01 را برای راست دست و میلههای 2 و7 و 01 را برای چپ دست باقی می گذارد
chocolate tree U درخت کاکائو
cherry tree U درخت گیلاس
chaste tree U فلفل بری
chaste tree U دل اشوب
box tree U درخت شمشاد
apple tree U درخت سیب
boot tree U قالب چکمه یا پوتین
binary tree U درخت دودوئی
binary tree U درخت دودویی
family tree U شجره
in the green tree U خوشبخت
spindle tree U اونموس
ridge tree U کش بالای شیروانی
plum tree U درخت گوجه
plum tree U درخت الو
planer tree U درخت ازاد
saddle tree U یکجورگل لاله درامریکای شمالی
roof tree U کش بالای شیروانی
peach tree U درخت هلو
parse tree U درخت تجزیه
roof tree U کش دیرک افقی چادر
saddle tree U قلتاق
shoe tree U قالب کفش
spanning tree U زیرگرافی از یک گراف
spanning tree U روش ایجاد توپولوژی شبکه که حلقهای ندارد و در صورت شکل یا خطای شبکه باعث افزونگی میشود
spanning tree U درخت پوشا
sorrel tree U درخت ترشک
sorrel tree U ترشک درختی
strawberry tree U توت فرنگی درختی
stunted tree U درخت رشد نکرده وکوتاه
smoke tree U بوته سماق
ordered tree U درخت مرتب شده
summer tree U شاه تیر
margosa tree U تلخ
minimal tree U درfکه گرههای آن به روش بهینه سازماندهی شده اند تا بیشترین کارایی را داشته باشند
margosa tree U زیتون
locust tree U درخت اقاقیا
locus tree U درخت خرنوب
locus tree U درخت اقاقیا
pear tree U درخت گلابی
judas tree U درخت ارغوان
joshua tree U درخت خنجری یا ابره ادم جنوب شرقی امریکا
margosa tree U ازاد درخت شالسنجان
Recent search history Forum search
1calm down have some coffee
1coffee table conversation piece
0device tree blob
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com