English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 141 (8511 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
called pocket U کیسه تعیین شده از طرف بازیگر
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
so called U باصطلاح
so called U که چنین نامیده شده
so called U کذایی
called U فرا خوانده
so called U نامیده شدن
so-called U باصطلاح
so-called U که چنین نامیده شده
so-called U کذایی
so-called U اصطلاحا
so-called U به اصطلاح
so called U اصطلاحا
so-called U نامیده شدن
He is called by this name. U اورا به این رسم می خوانند
so called U به اصطلاح
to be called U به نامی خوانده شدن
to be called at the bar U به سمت وکالت پذیرفته شدن
called shot U ضربه معین بطرف گوی یاکیسه یا هر دو
he called his kindred together U خوبشاوندان خودرافراهم اورد
called ball U گوی تعیین شده از طرف بازیگر
called strick U پرتابی که از منطقه توپزن می گذرد ولی ضربه نمیخورد
called program U برنامه فرا خوانده
It was only when she rang up [called] that I realized it. U تازه وقتی که او [زن] زنگ زد من متوجه شدم.
The old paper money is called in. U اسکناسهای کهنه از جریان خارج می شوند
Last night I called [rang] my mom. U دیشب به مادرم زنگ زدم.
pocket U محاصره شدن
pocket U حباب
pocket U کیسه یاجیبهای 6 گانه میز بیلیارد انداختن گوی به کیسه دربازی بیلیارد فاصله بین میلههای 1 و 3 برای بازیگرراست دست و 1 و 2 برای بازیگر چپ دست بولینگ
pocket U پیش رفتگی خط جبهه
pocket U کوچک جیبی
pocket U نقدی
pocket U بجیب زدن
pocket U درجیب پنهان کردن
pocket U جیب دار درجیب گذاردن
she had him in her pocket U خوب جلوش را گرفته بود
pocket U پولی
pocket U کیسه هوایی
pocket U فرورفتگی
pocket U جیب
she had him in her pocket U کاملابراواختیارمیکرد
pocket U پاکت تشکیل کیسه در بدن
gusset pocket U جیبپاکتی
interior pocket U جیبداخلی
mock pocket U جیبساختگی
outside ticket pocket U جیبکوچکبیرونی
patch pocket U جیبرویسینه
inset pocket U جیبمخفی
front pocket U جیبجلو
back pocket U جیبپشتی
batten pocket U بادبان
bottom pocket U سوراخمیزبیلیاردبرایتوپ
centre pocket U گودال
centre pocket U مرکزی
door pocket U جیبدر
hidden pocket U جیبمخفی
exterior pocket U کیفبازشو
flap pocket U جیبلبهدار
foot pocket قالب پا
fork pocket U محفظهانشعابی
seam pocket U جیبرویدرز
stake pocket U جیبتودهای
top pocket U حفرهفوقانی
pocket calculator U ماشین حساب جیبی
trouser pocket U جیب شلوار
air pocket U دست انداز هوایی
pocket rule U خط کش جیبی [ابزار]
pocket rules U خط کش های جیبی [ابزار]
pocket watch U ساعت جیبی
vertical pocket U جیبعمودی
welt pocket U جیبنواری
pocket-sized U جیبی
pocket money . U پول تو جیبی ( مقرری روزانه ؟ هفتگه یا غیره )
Take your money out of your pocket. U پولت را از جیب دربیاور
They picked my pocket. U جیبم رازدند
pocket rules U خط کش های تاشو [ابزار]
pocket rule U خط کش تاشو [ابزار]
watch pocket U جا ساعتی که به رختخواب اویزان کنند
armature pocket U شیار ارمیچر
out of pocket expenses U هزینه واقعی
pocket battleship U رزمناو تندرو و سبک
pocket knives U چاقوی جیبی
pocket book U دفتر بغلی
pocket knife U چاقوی جیبی
pocket borough U حوزه انتخاباتی تحت نفوذ یک نفر یا یک خانواده
pocket computer U کامپیوتر جیبی
pocket edition U چاپ جیبی کتاب
out of pocket expenses U هزینهای که از جیب شخص درامده باشد
air pocket U منفذ
air pocket U بادگیر
chip pocket U شیار دندانههای اره
air pocket U چاه هوایی
empty pocket U ادم بی پول یا تهی کیسه
i am rials in pocket U سه ریال در جیب دارم
i am rials in pocket U سه ریال سود بردم
i am 0 rials out of pocket U 05 ریال زیان
i am 0 rials out of pocket U کرده ام
lime pocket U پوشش اهک
one pocket billiard U بیلیارد با 51 گوی هدف که هر بازیگر سعی دارد 8 گوی را در کیسه انتخابی خوداندازد
pocket expenses U هزینه مختصر شخصی
pocket judgment U سند قطعی لازم الاجرا
pocket judgment U سنددینی که بلافاصله پس ازسررسید بدون هیچ تشریفاتی قابل وصول و اجرا است
pocket split U باقی ماندن میلههای 5 و 7یا 5 و 9 بولینگ
pocket veto U رد لایحه قانونی بوسیله معوق گذاردن ان
pocket calculator U حسابگر جیبی
pocket billiards U بیلیارد امریکایی با 51 گوی رنگی و 6 کیسه از شماره 1تا 51 بین 2 بازیگر
slash pocket U جیب عمودی درجهت درزلباس
the furniture of ones pocket U دارایی جیب
vest pocket U جیبی
pocket money U پول جیب
vest pocket U مخصوص
vest pocket U جیب جلیقه
watch pocket U جیب ساعتی
pocket pistol U بغلی عرق
pocket calculators U حسابگر جیبی
pocket pistol U طپانچه جیبی
pocket lamp U لامپ کوچک
pocket lamp U چراغ قوه
pocket meter U سنجه جیبی
pocket picking U جیب بری
pocket piece U سکه ازدواج افتاده یا چیزی مانندان که درجیب نگاه دارندتابرکت جیب باشد
pocket book U کیف بغلی
pocket handkerchiefs U دستمال جیبی
pocket handkerchief U دستمال جیبی
trousers pocket [American E] U جیب شلوار
pants pocket [American E] U جیب شلوار
bottle pocket billiard U بیلیارد کیسه دار با 2 گوی ومهره بطری مانند
hand-warmer pocket U جیبگرم کنندهیدست
front top pocket U جیببالایجلویشلوار
poker pocket billiards U بیلیارد کیسهای دونفره یابیشتر با گوی اصلی و 61گوی شماره دار
To pick somebodys pocket. U جیب کسی را زدن
ast welt pocket U جیبپیشسینهای
To put ones hand in ones pocket. U دست توی جیب کردن ( پول خرج کردن )
burn a hole in one's pocket <idiom> U پولی که تومیخواهی سریعا خرج کنی
to pocket a tidy sum <idiom> U پول خوبی به جیب زدن
hand warmer pocket U جیببقل
The kings horse has been called a pack horse. <proverb> U به اسب شاه گفتند یابو .
broad welt side pocket U جیبپهنپهلو
He has feathered his nest. He has lined his pocket. U اودیگر بارش را بسته است ( ازنظر مالی تأمین است )
Money burnes a hole in his pocket. U پول تو جیب اش بند نمی شود
I was a thoussand tomans out of pocket in that transaction. U د رآن معامله هزارتومان هم از جیب دادم ( ضرر کردم )
money burns a hole in his pocket <idiom> U پول تو دستش بند نمی شود
Recent search history Forum search
1 Keynote address
1A donkey was lame so the man leading him was mocked for not using him,so he rode the donkey and was told he was cruel for riding a lame donkey.
4jozam in english
2صفات ملکی را توضیح دهید.
0topically
0جملات كه بعد از tobe حالت سوم فعل استفاده مى شود دقيقا چه معنى ميدهند مثل (it is called,it was called)
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com