English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 201 (7551 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
bottom pocket U سوراخمیزبیلیاردبرایتوپ
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
pocket U محاصره شدن
pocket U فرورفتگی
pocket U پیش رفتگی خط جبهه
she had him in her pocket U خوب جلوش را گرفته بود
pocket U کیسه یاجیبهای 6 گانه میز بیلیارد انداختن گوی به کیسه دربازی بیلیارد فاصله بین میلههای 1 و 3 برای بازیگرراست دست و 1 و 2 برای بازیگر چپ دست بولینگ
pocket U حباب
she had him in her pocket U کاملابراواختیارمیکرد
pocket U بجیب زدن
pocket U درجیب پنهان کردن
pocket U جیب دار درجیب گذاردن
pocket U جیب
pocket U کیسه هوایی
pocket U پاکت تشکیل کیسه در بدن
pocket U کوچک جیبی
pocket U نقدی
pocket U پولی
bottom U قسمت اخر بازی بیس بال
bottom U با پایین ترین نرخ تنزیل کردن
bottom U قسمت زیراب کشتی
bottom U ذیل
bottom U seabed
bottom up U از پایین به بالا
to go to the bottom U ته رفتن
to go to the bottom U غرق شدن
He is behind it . He is at the bottom of it. U زیر سر خودش است
get to the bottom of <idiom> U دلیل اصلی را فهمیدن
at the bottom U در ته
bottom U ته انداختن
bottom U بنیان نهادن
bottom U کف تفنگ
inner bottom U کفه داخلی ناو
bottom U پایین
inner bottom U جدار داخلی
bottom U ته
bottom U زیر
bottom U کشتی
bottom U پایه
bottom U مقر
bottom U کف نهر
bottom U کف تحتانی
pocket billiards U بیلیارد امریکایی با 51 گوی رنگی و 6 کیسه از شماره 1تا 51 بین 2 بازیگر
slash pocket U جیب عمودی درجهت درزلباس
the furniture of ones pocket U دارایی جیب
pocket battleship U رزمناو تندرو و سبک
out of pocket expenses U هزینه واقعی
vest pocket U جیبی
vest pocket U مخصوص
vest pocket U جیب جلیقه
watch pocket U جیب ساعتی
watch pocket U جا ساعتی که به رختخواب اویزان کنند
back pocket U جیبپشتی
batten pocket U بادبان
pocket picking U جیب بری
pocket veto U رد لایحه قانونی بوسیله معوق گذاردن ان
pocket split U باقی ماندن میلههای 5 و 7یا 5 و 9 بولینگ
pocket expenses U هزینه مختصر شخصی
pocket judgment U سنددینی که بلافاصله پس ازسررسید بدون هیچ تشریفاتی قابل وصول و اجرا است
pocket edition U چاپ جیبی کتاب
pocket computer U کامپیوتر جیبی
pocket borough U حوزه انتخاباتی تحت نفوذ یک نفر یا یک خانواده
pocket book U دفتر بغلی
pocket book U کیف بغلی
pocket lamp U لامپ کوچک
pocket lamp U چراغ قوه
pocket meter U سنجه جیبی
pocket piece U سکه ازدواج افتاده یا چیزی مانندان که درجیب نگاه دارندتابرکت جیب باشد
pocket pistol U طپانچه جیبی
pocket pistol U بغلی عرق
pocket judgment U سند قطعی لازم الاجرا
centre pocket U گودال
pocket-sized U جیبی
pocket money . U پول تو جیبی ( مقرری روزانه ؟ هفتگه یا غیره )
Take your money out of your pocket. U پولت را از جیب دربیاور
They picked my pocket. U جیبم رازدند
pocket watch U ساعت جیبی
pocket calculator U ماشین حساب جیبی
trouser pocket U جیب شلوار
air pocket U دست انداز هوایی
pocket rule U خط کش جیبی [ابزار]
pocket rule U خط کش تاشو [ابزار]
pocket rules U خط کش های جیبی [ابزار]
welt pocket U جیبنواری
vertical pocket U جیبعمودی
centre pocket U مرکزی
door pocket U جیبدر
exterior pocket U کیفبازشو
flap pocket U جیبلبهدار
foot pocket قالب پا
fork pocket U محفظهانشعابی
front pocket U جیبجلو
gusset pocket U جیبپاکتی
hidden pocket U جیبمخفی
inset pocket U جیبمخفی
interior pocket U جیبداخلی
mock pocket U جیبساختگی
outside ticket pocket U جیبکوچکبیرونی
patch pocket U جیبرویسینه
seam pocket U جیبرویدرز
stake pocket U جیبتودهای
top pocket U حفرهفوقانی
pocket rules U خط کش های تاشو [ابزار]
pocket knives U چاقوی جیبی
pocket handkerchief U دستمال جیبی
chip pocket U شیار دندانههای اره
called pocket U کیسه تعیین شده از طرف بازیگر
pocket handkerchiefs U دستمال جیبی
pocket knife U چاقوی جیبی
air pocket U منفذ
air pocket U بادگیر
air pocket U چاه هوایی
pocket money U پول جیب
armature pocket U شیار ارمیچر
pocket calculators U حسابگر جیبی
pocket calculator U حسابگر جیبی
empty pocket U ادم بی پول یا تهی کیسه
out of pocket expenses U هزینهای که از جیب شخص درامده باشد
one pocket billiard U بیلیارد با 51 گوی هدف که هر بازیگر سعی دارد 8 گوی را در کیسه انتخابی خوداندازد
lime pocket U پوشش اهک
i am 0 rials out of pocket U کرده ام
i am 0 rials out of pocket U 05 ریال زیان
i am rials in pocket U سه ریال سود بردم
i am rials in pocket U سه ریال در جیب دارم
bottom mine U مینی که در کف دریا مستقر میشودمین کفهای
bottom die U حدیده تحتانی
bottom chord U قلاب سر دکل
bottom casting U قطعات ریخته گی بسته
bottom pour U از زیر ریختن
bottom cast U از زیر ریختن
bottom bouncing U ماهیگیری با قایق و تکان دادن پی درپی قلاب
bottom fauna U ته زی
bottom hole U سوراخ اصلی
bottom ice U یخ کف دریاچه یا رودخانه
bottom price U پائین ترین قیمت
bottom layer U لایه مشترک
bottom price U حداقل قیمت
bottom level U تراز کف
bottom plate U صفحه مبنا
bottom mine U مین شناور عمقی
bottom bounce U انعکاس از کف دریا
bottom boom U بازوی متحرک جراثقال
bottom line U طناب زیر بدنه
rock-bottom U کمترین و نازلترین قیمت پایین ترین قسمت
before bottom center U تعداد درجات گردش میل لنگ قبل از رسیدن پیستون به نقطه مرگ پایین
rock bottom U کمترین و نازلترین قیمت پایین ترین قسمت
after bottom center U تعداد درجات گردش میل لنگ بعد از گذشتن پیستون از نقطه مرگ پایین
hit bottom <idiom> U خیلی پست
from the bottom of one's heart <idiom> U از اعماق وجود
bottom blow U شیر ته دیگ بخار
bottom board U تخته کف
Your name was at the bottom of the list U اسمتان ته فهرست بود
From the bottom of my heart. U از ته دلم
From top to bottom. U ازبالاتا پایین
He is at the bottom of the class. U اوشاگرد آخر کلاس است
bottom boom U قلاب سرد کل
bottom drawer U وسایلیدختریبرایجهازشجمعکند
bottom line U طناب زیرین
bottom sweep U مین جمع کنی از کف دریا
bottom run U قشر ریشه
to knock the bottom out of U رد کردن
detachable bottom U کف قابل تفکیک
bottom roll U غلطک ماتریسی
bottom rig U وسیله حفظ طعمه ماهیگیری در اب
bottom reverberation U انعکاسهای کفی
bottom rail U پاسار
double bottom U ته دولا
to knock the bottom out of U بی اثرکردن
to knock the bottom out of U باطل کردن
bottom width U عرض بستر عرض کف
bottom time U مدت ماندن غواص در زیر اب
bottom up method U ترکیب دستورات سطح پایین به دستور سطح بالا
bottom up programming U ترکیب دستورات سطح پایین به دستور سطح بالا
bottom up technique U روش اجرا از پایین به بالا
bottom sweep U مین روبی از کف دریا
to bottom a chair U ته انداختن بصندلی
bottom slide U لغزنده زیرین
bottom width U ستبرای پایه
to knock the bottom out of U خنثی کردن
bottom profile U نمایه بستر
bottom ring U حلقهزیرین
bottom road U راهزیرین
in bottom of bag U درته چنته
bottom deckboard U تختهکفعرشه
furnace bottom U کف کوره
bottom stair U پلهپایین
bottom face U ازنگاهپایین
bottom deck U کفسطح
bottom cylinder U نقطهسیلندر
bottom cushion U نقطهاحتیاط
from the bottom of the heart U ازته دل
flat bottom U ته پهن
bottom price U کمترین قیمت
bottom of the pool U تهاستخر
burn a hole in one's pocket <idiom> U پولی که تومیخواهی سریعا خرج کنی
poker pocket billiards U بیلیارد کیسهای دونفره یابیشتر با گوی اصلی و 61گوی شماره دار
bottle pocket billiard U بیلیارد کیسه دار با 2 گوی ومهره بطری مانند
pants pocket [American E] U جیب شلوار
hand-warmer pocket U جیبگرم کنندهیدست
hand warmer pocket U جیببقل
ast welt pocket U جیبپیشسینهای
To pick somebodys pocket. U جیب کسی را زدن
Recent search history Forum search
There is no search result on forum.
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com