English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 201 (8315 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
bean tree U درخت خرنوب
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
tree bench [bench encircling a tree trunk] U نیمکت [دور تنه ] درخت
bean U چیزکم ارزش وجزئی
bean U لوبیا
bean U باقلا
bean U دانه حبه
not have a bean <idiom> U حتی یک شاهی هم پول نداشتن
bean U ضربه زدن به سر توپزن باپرتاب توپ
wax bean U لوبیا چیتی
green bean U لوبیای سبز
bean sprouts U جوانهلوبیا/نخود/باقلا
flow bean U توپکدرگردش
bean feast U میهمانیکهدرآنغذایزیادیجهتخوردنیافتمیشود
runner bean U رجوع شود به bean pole
coffee bean U دانهدرختقهوه
string bean U انواع لوبیا سبز
bean caper U پیرسن داری
bean pod U خرنوب
bean pod U غلاف باقلا
castor bean U دانه سمی کرچک وخود این گیاه
jelly bean U نوعی اب نبات پاستیل
jelly bean U ادم حساس و بی اراده و سست عنصر
kidney bean U لوبیا
French bean U لوبیای سبز
snap bean U لوبیافرنگی
broad bean U باقلا
shell bean U دانه مغذی لوبیا
shell bean U لوبیایی که مغز ان خوراکی است
st ignatius's bean U پاپیته
pontic bean U باقلای مصری
soya bean U دانهسویا
French bean U لوبیا
kidney bean U لوبیا قرمز
lima bean U نوعی لوبیا بنام لاتین limensis Phaseolus
snap bean U لوبیا سبز
marrow bean U لوبیای تخم درشت باغی
navy bean U لوبیای چشم بلبلی سفید
bean bag chair U صندلیکیسهایراحتی
french or haricot bean U لوبیا
use one's head/bean/noodle/noggin <idiom> U عمیقا فکر کردن درمورد
tree U بشکل درخت شدن
the f. of a tree U برگهای درخت
before the tree U جلو درخت
tree U سیستم داده که هرداده یا گره آن فقط دو انشعاب دارند
tree U شاخسار
tree U شجره النسب درخت کاشتن
tree U بدرخت پناه بردن
tree U فرمان TREE
tree U روش سریع انتخاب که اطلاع اولین مرتب کردن در مرحله دوم استفاده میشود تا سرعت انتخاب بالا رود
tree U سیستم ساختار داده که هر داده به دادههای دیگر بوسیله انشعابها وصل است .
tree U شجر
tree U درخت
tree U مین میکند
tree U مشاهده پروندههای ذخیره شده روی دیسک ه برای نشان دادن پرونده ها و زیرپرونده ها مرتب شده اند
tree U قالب کفش چوبه دار
tree U درتنگنا قرا ردادن
to spray a tree U داروی ویژه بردرختی افشاندن تا انکه میکربهای ان کشته شود
to truncate a tree U شاخههای درختی را زدن
to shin up a tree U از درختی بالارفتن
tree farm U محوطه درخت کاری جنگل
gum tree U درخت صمغ
tree house U خانه بالای درخت
tree network U شبکه درختی
tree of heaven U درخت عرعر
tree planting U درختکاری
tree diagram U نمودار درخت
to girt a tree U دوردرختی راپیمودن
to girdle a tree U پوست درخت راحلقهای بریدن
sorrel tree U ترشک درختی
sorrel tree U درخت ترشک
spanning tree U درخت پوشا
spanning tree U روش ایجاد توپولوژی شبکه که حلقهای ندارد و در صورت شکل یا خطای شبکه باعث افزونگی میشود
spanning tree U زیرگرافی از یک گراف
spindle tree U اونموس
threaded tree U درخت پیچ دار
strawberry tree U توت فرنگی درختی
stunted tree U درخت رشد نکرده وکوتاه
summer tree U شاه تیر
summer tree U حمال
summer tree U تیرسردر
the pith of a tree U مغز درخت
the root of a tree U ریشه درخت
tree farm U خزانه درخت
tree sort U مرتب کردن درختی
walnut tree U درخت گردو
tree trunk U ساقهاصلیدرخت
tree-lined U درختکارینشده
The tree wI'll die . U درخت خشک خواهد شد
He uprooted the tree . U درخت را از ریشه ( جا ) ؟کند
tree of life U درخت زندگی [این نگاره بگونه های مختلف در فرش های مناطق مختلف بکار رفته و جلوه ای از حیات انسان را تداعی می کند.]
A tree is known by its fruit . <proverb> U درخت با میوه هایش شناخته مى شود .
A tree is known by its fruit. <proverb> U درخت از میوه اش شناخته مى شود.
date tree U درخت خرما
lemon tree U درخت لیمو
Coniferous tree U درخت جوزدار [ از فامیل کاج ]
Deciduous tree U درخت برگریز
the foot of the tree U پای درخت
oak tree U درخت بلوط
cross-tree U [رابط عرضی دکلها]
pulm tree U درخت نارگیل
tree structure U ساخت درختی
tree structure U ساختار درخت
tree structure U ساختاردرختی
tree surgeon U ویژه گر برش و قطع بخشهای بیماری زده یا پوسیده درختان
tree surgery U تشریح علمی درخت
tree traversal U تقاطع درختی
unordered tree U درخت نامرتب
to prune a tree U درختی را آراستن
to lop a tree U درختی را آراستن
to prune a tree U سرشاخه درختی را زدن
ornamental tree U درختتزئینی
to lop a tree U سرشاخه درختی را زدن
tree frog U قورباغهدرختی
tree pruner U درختآرا
grass tree U نوعی زنبق استرالیایی
decision tree U مسیر تصمیم گیری
ebony tree U خرماندو
crown tree U شمع
cross tree U رابط عرضی دکلها
cornel tree U درخت زغال اخته
clothes tree U چنگک لباس
clothes tree U چوب لباسی
christmass tree U ضربهای در بولینگ که میلههای 3 و 7 و 01 را برای راست دست و میلههای 2 و7 و 01 را برای چپ دست باقی می گذارد
decision tree U اقدامات لازم جهت تصمیم گیری
decision tree U درخت تصمیم
dragon tree U درخت خون سیاووشان
genealogical tree U نسب نامه
genealogical tree U شجره نامه
gender tree U سلسه دودمان نسب نامه
gender tree U شجره نامه
gallows tree U چوبه دار
flame tree U درختان وبوته هاییکه دارای گلهای درخشان اتشی یا زرد رنگ هستند
fir tree U درخت صنوبر
fig tree U درخت انجیر
chocolate tree U درخت کاکائو
cherry tree U درخت گیلاس
axle tree U میله میان دو چرخ
apple tree U درخت سیب
almond tree U درخت بادام
agriot tree U چوب چپق
abel tree U درخت سپیدار که نام لاتین ان alba populus است
Christmas tree U جعبه کنترل حاوی چراغهای رنگی
family tree U شجره نامه
family tree U نسب نامه
china tree U شالسنجان
china tree U زیتون تلخ
balsam tree U درخت بلسان
chaste tree U فلفل بری
chaste tree U دل اشوب
box tree U درخت شمشاد
boot tree U قالب چکمه یا پوتین
binary tree U درخت دودوئی
plane tree U درخت چنار
binary tree U درخت دودویی
barren tree U درخت بی میوه
family tree U شجره
parse tree U درخت تجزیه
shoe tree U قالب کفش
saddle tree U یکجورگل لاله درامریکای شمالی
saddle tree U قلتاق
mastic tree U درخت بنه
roof tree U کش دیرک افقی چادر
mastic tree U درخت چاتلنغوش
minimal tree U درfکه گرههای آن به روش بهینه سازماندهی شده اند تا بیشترین کارایی را داشته باشند
minimal tree U درختی که گرههای ترمینالی ان مرتب شده تا باعث عملکردبهینه ان درخت شوند
mulberry tree U درخت توت
peach tree U درخت هلو
ridge tree U کش بالای شیروانی
plum tree U درخت گوجه
ordered tree U درخت مرتب شده
plum tree U درخت الو
planer tree U درخت ازاد
pear tree U درخت گلابی
margosa tree U تلخ
smoke tree U بوته سماق
i saw one climbing the tree U یکی را دیدم که از درخت بالامی رفت
in the green tree U سرسبز
coffee tree U درخت قهوه
roof tree U کش بالای شیروانی
he is up a gum tree U کاردبه استخوانش رسیده است
in the green tree U بخت سبز
joshua tree U درخت خنجری یا ابره ادم جنوب شرقی امریکا
judas tree U درخت ارغوان
hat tree U کلاه اویز
locus tree U درخت اقاقیا
locus tree U درخت خرنوب
locust tree U درخت اقاقیا
in the green tree U خوشبخت
margosa tree U ازاد درخت شالسنجان
margosa tree U زیتون
huffman tree U درختی با کمترین مقادیر
bald animal or tree U درخت یا حیوان برهنه
backing up the wrong tree <idiom> U [دنبال چیزی در جای اشتباهی گشتن]
wild oriental a tree U ارژن
to lop off a branch [from a tree] U شاخه ای را [از درختی] بریدن
money does not grow on tree <idiom> U پول که علف خرس نیست
snow ball tree U گل بدماغ
He hitched the horse to a tree. U دهنه اسب را به درخت گره زد ( بست )
to snag a tree trunk U ته شاخههای درخت را زدن وانرا صاف کردن
To bark up the wrong tree. <idiom> [سوراخ دعا را گم کردن]
To tie the horse to the tree. U اسب رابدرخت بستن
Recent search history Forum search
0device tree blob
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com