English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 203 (5439 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
To put ones hand in ones pocket. U دست توی جیب کردن ( پول خرج کردن )
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Search result with all words
hand warmer pocket U جیببقل
hand-warmer pocket U جیبگرم کنندهیدست
Other Matches
Hand to hand fighting U جنگ تن به تن
to shuffle from hand to hand U دست بدست کردن
pass from hand to hand U ترتب ایادی
pocket U فرورفتگی
pocket U کوچک جیبی
pocket U حباب
pocket U محاصره شدن
pocket U پیش رفتگی خط جبهه
pocket U بجیب زدن
pocket U درجیب پنهان کردن
pocket U پولی
pocket U نقدی
pocket U پاکت تشکیل کیسه در بدن
pocket U کیسه هوایی
pocket U جیب
she had him in her pocket U کاملابراواختیارمیکرد
she had him in her pocket U خوب جلوش را گرفته بود
pocket U جیب دار درجیب گذاردن
pocket U کیسه یاجیبهای 6 گانه میز بیلیارد انداختن گوی به کیسه دربازی بیلیارد فاصله بین میلههای 1 و 3 برای بازیگرراست دست و 1 و 2 برای بازیگر چپ دست بولینگ
vest pocket U مخصوص
interior pocket U جیبداخلی
top pocket U حفرهفوقانی
i am 0 rials out of pocket U کرده ام
air pocket U دست انداز هوایی
mock pocket U جیبساختگی
pocket calculators U حسابگر جیبی
pocket calculator U حسابگر جیبی
vest pocket U جیبی
watch pocket U جیب ساعتی
watch pocket U جا ساعتی که به رختخواب اویزان کنند
pocket rule U خط کش جیبی [ابزار]
fork pocket U محفظهانشعابی
lime pocket U پوشش اهک
hidden pocket U جیبمخفی
inset pocket U جیبمخفی
vest pocket U جیب جلیقه
empty pocket U ادم بی پول یا تهی کیسه
bottom pocket U سوراخمیزبیلیاردبرایتوپ
centre pocket U گودال
centre pocket U مرکزی
door pocket U جیبدر
exterior pocket U کیفبازشو
flap pocket U جیبلبهدار
foot pocket قالب پا
front pocket U جیبجلو
pocket rules U خط کش های تاشو [ابزار]
chip pocket U شیار دندانههای اره
gusset pocket U جیبپاکتی
batten pocket U بادبان
i am rials in pocket U سه ریال در جیب دارم
i am rials in pocket U سه ریال سود بردم
pocket handkerchiefs U دستمال جیبی
pocket knife U چاقوی جیبی
pocket knives U چاقوی جیبی
pocket rule U خط کش تاشو [ابزار]
air pocket U منفذ
air pocket U بادگیر
air pocket U چاه هوایی
pocket rules U خط کش های جیبی [ابزار]
back pocket U جیبپشتی
armature pocket U شیار ارمیچر
i am 0 rials out of pocket U 05 ریال زیان
called pocket U کیسه تعیین شده از طرف بازیگر
outside ticket pocket U جیبکوچکبیرونی
pocket money U پول جیب
pocket pistol U بغلی عرق
pocket pistol U طپانچه جیبی
pocket piece U سکه ازدواج افتاده یا چیزی مانندان که درجیب نگاه دارندتابرکت جیب باشد
pocket meter U سنجه جیبی
pocket lamp U چراغ قوه
pocket lamp U لامپ کوچک
pocket judgment U سنددینی که بلافاصله پس ازسررسید بدون هیچ تشریفاتی قابل وصول و اجرا است
pocket judgment U سند قطعی لازم الاجرا
pocket expenses U هزینه مختصر شخصی
pocket split U باقی ماندن میلههای 5 و 7یا 5 و 9 بولینگ
pocket veto U رد لایحه قانونی بوسیله معوق گذاردن ان
vertical pocket U جیبعمودی
the furniture of ones pocket U دارایی جیب
They picked my pocket. U جیبم رازدند
Take your money out of your pocket. U پولت را از جیب دربیاور
pocket money . U پول تو جیبی ( مقرری روزانه ؟ هفتگه یا غیره )
slash pocket U جیب عمودی درجهت درزلباس
pocket watch U ساعت جیبی
pocket-sized U جیبی
welt pocket U جیبنواری
pocket edition U چاپ جیبی کتاب
pocket computer U کامپیوتر جیبی
seam pocket U جیبرویدرز
trouser pocket U جیب شلوار
stake pocket U جیبتودهای
one pocket billiard U بیلیارد با 51 گوی هدف که هر بازیگر سعی دارد 8 گوی را در کیسه انتخابی خوداندازد
pocket calculator U ماشین حساب جیبی
out of pocket expenses U هزینهای که از جیب شخص درامده باشد
out of pocket expenses U هزینه واقعی
pocket borough U حوزه انتخاباتی تحت نفوذ یک نفر یا یک خانواده
patch pocket U جیبرویسینه
pocket book U دفتر بغلی
pocket book U کیف بغلی
pocket billiards U بیلیارد امریکایی با 51 گوی رنگی و 6 کیسه از شماره 1تا 51 بین 2 بازیگر
pocket battleship U رزمناو تندرو و سبک
pocket picking U جیب بری
pocket handkerchief U دستمال جیبی
burn a hole in one's pocket <idiom> U پولی که تومیخواهی سریعا خرج کنی
trousers pocket [American E] U جیب شلوار
pants pocket [American E] U جیب شلوار
To pick somebodys pocket. U جیب کسی را زدن
bottle pocket billiard U بیلیارد کیسه دار با 2 گوی ومهره بطری مانند
poker pocket billiards U بیلیارد کیسهای دونفره یابیشتر با گوی اصلی و 61گوی شماره دار
ast welt pocket U جیبپیشسینهای
to pocket a tidy sum <idiom> U پول خوبی به جیب زدن
front top pocket U جیببالایجلویشلوار
broad welt side pocket U جیبپهنپهلو
I was a thoussand tomans out of pocket in that transaction. U د رآن معامله هزارتومان هم از جیب دادم ( ضرر کردم )
money burns a hole in his pocket <idiom> U پول تو دستش بند نمی شود
Money burnes a hole in his pocket. U پول تو جیب اش بند نمی شود
He has feathered his nest. He has lined his pocket. U اودیگر بارش را بسته است ( ازنظر مالی تأمین است )
hand out U خطای سرویس
to hand U دردسترس
to get ones hand in U تسلط پیداکردن در
in hand U در دست اقدام
hand out U خراب کردن سرویس اسکواش
hand out U حریف دریافت کننده سرویس
hand over U تسلیم کردن
hand over U تحویل دادن
hand over U فرستادن
hand over U به قبض دادن
hand over U تفویض کردن
take a hand at U شرکت کردن در
hand on U پی درپی وبتواترچیزی را رساندن
hand it to (someone) <idiom> U به کسی اعتبار دادن
hand in <idiom> U به کسی چیزی دادن
hand down <idiom> U وصیت کردن
get out of hand <idiom> U کنترل خودرا از دست دادن
from hand to hand <idiom> U از یک شخص به یک شخص دیگری
to come to hand U بدست امدن
To be an old hand at something. U درکاری سابقه وتجربه داشتن
She has become rather off hand. U سایه اش سنگین شده
to come to hand U رسیدن
He must have a hand in it. U حتما" دراینکار دست دارد
to get ones hand in U دست یافتن به
be off hand with someone <idiom> U سر سنگین بودن
hand off U رد کردن توپ
hand off U کنار زدن حریف بوسیله توپدار
hand off U رد کردن توپ به یار
hand on U تسلیم کردن
hand in hand U دست بدست
on hand U موجود
off hand U بی تهیه
off hand U بی مطالعه
near at hand U دم دست
near at hand U در دسترس
to take in hand U دردست گرفتن
to take in hand U بعهده گرفتن
under hand U درنهان به پنهانی
under the hand of U به امضای
hand saw U اره دستی
hand saw U اره قد کن
under the hand of hand U به امضای .....
in hand U گذاشتن گوی بیلیارد در نقطه دلخواه محدوده
in hand U در جریان
on hand U وسایل موجود درانبار
on hand U در دست
on one hand U ازیکسو
to hand down U بارث گذاشتن
out of hand U غیر قابل جلوگیری
to hand down U بدوره بعدانتقال دادن
to hand out U از پنجره اویزان کردن
right hand U دست راست
to hand over U تحویل دادن
to hand over U واگذارکردن
out of hand U فورا
one hand U گرفتن توپ با یک دست
on the other hand U ازطرف دیگر
on the other hand U از سوی دیگر
on one hand U ازیک طرف
on one hand U ازطرفی
near at hand U نزدیک
hand in hand U دست دردست یکدیگر
second hand U نیم دار
on the other hand <adv.> U ازطرف دیگر
on the other hand <adv.> U درمقابل
on the other hand <adv.> U طور دیگر
on the other hand <adv.> U به ترتیب دیگر
on the one hand <adv.> U یکی انکه
on the one hand <adv.> U در یک طرف
hand-me-down U ارزان
hand-me-down U لباس ارزان ودوخته
hand me down U ارزان
hand me down U لباس ارزان ودوخته
hand-to-hand U رزم نزدیک رزم تن به تن
hand-to-hand U دسته و پنجه نرم کردن
hand-to-hand U دست به یقه
hand-to-hand U دردسترس
hand-to-hand U دست بدست یکدیگر مجاور
second hand U کار کردن
second hand U مستعمل دست دوم
second hand U عاریه
Do you need a hand? U کمک میخوای؟
better hand U تقدم
better hand U پیشی
Recent search history Forum search
1 In this step that is all information in our hand, you are kindly requested to quote based on rough estimate price in this step.
1دست بردن در چیزی - dast bordan dar chizi
2بازوی دست راست
0Keep working hard on your appearance 'Cause you know when you're in, you're in The drive flickers like a candle Accessing lines stored within Old man berates the congregation Instill a fear he'll soo
0right hand side screen
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com