English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 201 (4774 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
To pick somebodys pocket. U جیب کسی را زدن
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
To value somebodys acvice . U قدر پند ونصیحت کسی را دانستن
To jump down somebodys throat. U ناگهان وسط حرف کسی پریدن
To open somebodys eyes to something. U چشم وگوش کسی را باز کردن
To soften somebodys heart . U دل کسی را نرم کردن
To get in somebodys hair . To irritate someone. U موی دماغ کسی شدن
To put the words in somebodys mouth. U حرف دردهان کسی گذاشتن
To put a bullet thru somebodys body. U گلوله ای دربدن کسی قرار دادن
To make an attemp on somebodys life . U قصد جان کسی را کردن
To rub salt in somebodys wound . U نمک بر زخم کسی پاشیدن
pocket U محاصره شدن
pocket U درجیب پنهان کردن
pocket U بجیب زدن
pocket U نقدی
pocket U حباب
pocket U فرورفتگی
pocket U جیب دار درجیب گذاردن
she had him in her pocket U کاملابراواختیارمیکرد
she had him in her pocket U خوب جلوش را گرفته بود
pocket U جیب
pocket U کیسه هوایی
pocket U پولی
pocket U کیسه یاجیبهای 6 گانه میز بیلیارد انداختن گوی به کیسه دربازی بیلیارد فاصله بین میلههای 1 و 3 برای بازیگرراست دست و 1 و 2 برای بازیگر چپ دست بولینگ
pocket U پاکت تشکیل کیسه در بدن
pocket U کوچک جیبی
pocket U پیش رفتگی خط جبهه
pocket pistol U طپانچه جیبی
pocket pistol U بغلی عرق
pocket split U باقی ماندن میلههای 5 و 7یا 5 و 9 بولینگ
pocket veto U رد لایحه قانونی بوسیله معوق گذاردن ان
slash pocket U جیب عمودی درجهت درزلباس
the furniture of ones pocket U دارایی جیب
pocket watch U ساعت جیبی
pocket piece U سکه ازدواج افتاده یا چیزی مانندان که درجیب نگاه دارندتابرکت جیب باشد
pocket computer U کامپیوتر جیبی
pocket book U دفتر بغلی
pocket book U کیف بغلی
pocket billiards U بیلیارد امریکایی با 51 گوی رنگی و 6 کیسه از شماره 1تا 51 بین 2 بازیگر
pocket battleship U رزمناو تندرو و سبک
pocket calculator U ماشین حساب جیبی
trouser pocket U جیب شلوار
pocket borough U حوزه انتخاباتی تحت نفوذ یک نفر یا یک خانواده
pocket picking U جیب بری
pocket meter U سنجه جیبی
pocket lamp U چراغ قوه
pocket lamp U لامپ کوچک
pocket judgment U سنددینی که بلافاصله پس ازسررسید بدون هیچ تشریفاتی قابل وصول و اجرا است
pocket judgment U سند قطعی لازم الاجرا
pocket expenses U هزینه مختصر شخصی
pocket edition U چاپ جیبی کتاب
vest pocket U جیبی
vest pocket U مخصوص
inset pocket U جیبمخفی
interior pocket U جیبداخلی
mock pocket U جیبساختگی
outside ticket pocket U جیبکوچکبیرونی
patch pocket U جیبرویسینه
seam pocket U جیبرویدرز
stake pocket U جیبتودهای
top pocket U حفرهفوقانی
vertical pocket U جیبعمودی
welt pocket U جیبنواری
pocket-sized U جیبی
Take your money out of your pocket. U پولت را از جیب دربیاور
They picked my pocket. U جیبم رازدند
hidden pocket U جیبمخفی
gusset pocket U جیبپاکتی
front pocket U جیبجلو
vest pocket U جیب جلیقه
watch pocket U جا ساعتی که به رختخواب اویزان کنند
back pocket U جیبپشتی
batten pocket U بادبان
bottom pocket U سوراخمیزبیلیاردبرایتوپ
centre pocket U گودال
centre pocket U مرکزی
door pocket U جیبدر
pocket money . U پول تو جیبی ( مقرری روزانه ؟ هفتگه یا غیره )
exterior pocket U کیفبازشو
flap pocket U جیبلبهدار
foot pocket قالب پا
fork pocket U محفظهانشعابی
watch pocket U جیب ساعتی
air pocket U دست انداز هوایی
lime pocket U پوشش اهک
air pocket U چاه هوایی
pocket rule U خط کش جیبی [ابزار]
called pocket U کیسه تعیین شده از طرف بازیگر
chip pocket U شیار دندانههای اره
pocket rule U خط کش تاشو [ابزار]
pocket rules U خط کش های جیبی [ابزار]
pocket rules U خط کش های تاشو [ابزار]
out of pocket expenses U هزینه واقعی
out of pocket expenses U هزینهای که از جیب شخص درامده باشد
one pocket billiard U بیلیارد با 51 گوی هدف که هر بازیگر سعی دارد 8 گوی را در کیسه انتخابی خوداندازد
empty pocket U ادم بی پول یا تهی کیسه
i am rials in pocket U سه ریال در جیب دارم
i am rials in pocket U سه ریال سود بردم
i am 0 rials out of pocket U 05 ریال زیان
pocket handkerchief U دستمال جیبی
i am 0 rials out of pocket U کرده ام
armature pocket U شیار ارمیچر
pocket money U پول جیب
pocket calculator U حسابگر جیبی
pocket calculators U حسابگر جیبی
pocket handkerchiefs U دستمال جیبی
pocket knife U چاقوی جیبی
pocket knives U چاقوی جیبی
air pocket U منفذ
air pocket U بادگیر
poker pocket billiards U بیلیارد کیسهای دونفره یابیشتر با گوی اصلی و 61گوی شماره دار
burn a hole in one's pocket <idiom> U پولی که تومیخواهی سریعا خرج کنی
To put ones hand in ones pocket. U دست توی جیب کردن ( پول خرج کردن )
hand-warmer pocket U جیبگرم کنندهیدست
hand warmer pocket U جیببقل
front top pocket U جیببالایجلویشلوار
pants pocket [American E] U جیب شلوار
bottle pocket billiard U بیلیارد کیسه دار با 2 گوی ومهره بطری مانند
ast welt pocket U جیبپیشسینهای
to pocket a tidy sum <idiom> U پول خوبی به جیب زدن
trousers pocket [American E] U جیب شلوار
pick up U سوار کردن مسافر
pick U کلنگ زدن
pick out U انتخاب کردن دریافتن
pick out U جدا کردن
pick off U رد شدن از راننده دیگر
pick U هرنوع الت نوک تیز
pick over U چیدن
pick U سیستم عامل چند کاربره
pick up <idiom> U دریافت صدای رادیو و...
pick up U برداشتن
When should I pick you up? U کی عقب شما بیایم؟
pick up U برچیدن
pick up <idiom> U اتفاقی
pick-me-up U نوشابه مقوی
pick me up U نوشابه مقوی
pick U که روی mainframe و کامپیوترهای PC یا کوچک کار میکند
pick over U برگزیدن
pick U خلال گوش
pick up <idiom> U تمیز ،مرتب کردن
pick U خلال دندان
pick U باخلال پاک کردن
pick U کلنگ زدن و
pick U کندن
pick out <idiom> U انتخاب کردن
pick on <idiom> U حرف بد به کسی زدن
pick U چیدن
pick کلنگ
pick-me-up <idiom> U بعداز ضعف وخستگی غذا ونوشیدنی خوردن دوباره زنده شدن
pick off U یکی یکی با تیر زدن
To pick on someone . To have it in for someone . U با کسی لج افتادن
pick up <idiom> U دریافت کردن
pick U خلال دندان بکاربردن
pick U مضراب
pick U زخمه
pick U کلنگ
pick U دزدیدن
pick U عیبجویی کردن
pick up <idiom> U سوارکردن مسافر ،دریافت کردن
pick U ناخنک زدن
pick U بازکردن
pick U نوک زدن به برگزیدن
pick U کلنگ دو سر
pick-up U پیک اپ
to pick off U چیدن
to pick off U کندن
to pick off U یکی یکی باتیرزدن
to pick off U تک تک انداختن
to pick on U عیب جویی کردن از
to pick out U جدا کردن
to pick out U سوا کردن برگزیدن
pick U نخ پود [در صنعت با این نام هم کاربرد دارد از بین تارها معمولا بصورت ضربی عبور داده می شود تا گره ها را در جای خود محکم کند.]
pick at U بازی کردن باغذا از روی بی اشتهایی
Pick, what you like [want] ! U هر کدام را می خواهی بردار!
pick off U چیدن
to pick up somebody U کسی را پیدا کردن [دوست دختر یا پسر یا یک نفر برای سکس]
pick at U خرده گرفتن بر
pick-up U کندن
pick U چند کاره
to have one's pick U برگزیدن
to have one's pick U انتخاب کردن
to pick out U باگوش پیدا کردن دریافتن
to pick over U بازرسی کردن و برگزیدن
to pick up U فراگرفتن دوباره پیدا کردن
pick up U بدست اوردن
to pick at any one U از کسی عیبجویی کردن کسیراسرزنش یا استهزاکردن
pick up <idiom> U ادامه دادن ،دوباره شروع کردن
pick up <idiom> U برداشتن چیزی ازروی زمین
pick up <idiom> U دستگیر کردن شخص
pick up U یارگیری
pick up U اشنا شدن
pick up U کندن منظم کردن
to pick up U پیدا کردن
pick up U واگذار کردن مسئولیت مهاریک بازیگر ازاد به کسی
to pick thanks U خود شیرینی کردن
to pick up U سوارکردن
to pick thanks U بوسیله سخن چینی
to pick up U برداشتن
to pick up U برچیدن
to pick on U برای کارهای دشواربرگزیدن بستوه اوردن
money burns a hole in his pocket <idiom> U پول تو دستش بند نمی شود
broad welt side pocket U جیبپهنپهلو
Recent search history Forum search
1لطفا بیاین دنبالمون
2سينه بند را بردار
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com