English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 201 (7758 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
My departure time is not determined yet . U وقت حرکت من هنوز مشخص نیست.
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
Is the departure time certain ? U وقت حرکت معلوم است؟
estimated time of departure U زمان تقریبی عزیمت
self determined U خود رای
determined U مصمم
self determined U مصمم درنفس خود
to be absolutely determined U کاملا مصمم بودن
statically determined U از نظر ایستایی معین
statically determined U از نظراستاتیکی معین
He is absolutely determined to go and there's just no reasoning with him. U او [مرد] کاملا مصمم است برود و باهاش هیچ چک و چونه نمیشه زد.
new departure U اغاز رویه تازه
departure U نقطه عزیمت
departure U حرکت کردن
departure U عزیمت
departure U مرگ انحراف
departure U کوچ
departure U حرکت
departure U ترک کردن
departure U رفتن
frequency departure U مسیر فرکانس
departure hall U سالن ترک کردن
Date of departure . Departure date. U تاریخ عزیمت (روز حرکت )
frequency departure U انحراف فرکانس
departure line U خط عزیمت
departure end U انتهای محوطه دویدن هواپیما
plane of departure U سطح قائم تیر
line of departure U خط شروع حمله
line of departure U خط عزیمت
departure end U نقطه شروع کنده شدن هواپیما از زمین
departure station U مبداء حرکت
angle of departure U زاویه صعود
angle of departure U زاویه صعود هواپیما از روی باند
departure report U گزارش پایان تعمیرات گزارش عزیمت ناو گزارش حرکت
an abrupt departure U حرکت ناگهانی
departure lounge U سالنانتظارحرکت
an abrupt departure U عزیمت بدون تشریفات
plane of departure U سطح قائم مسیر گلوله
departure air field U فرودگاه پرواز هواپیما
His departure has been postponed for two days. U حرکت او [مرد] دو روز به تاخیر افتاد.
departure air field U فرودگاه عزیمت
named departure point U نقطه مشخص برای حرکت
named airport of departure U فرودگاه معین برای حرکت
mileage on departure [arrival] U اندازه مسافت طی شده در زمان حرکت [ورود] خودرو
Date and place of departure. U تاریخ ؟ محل حرکت
I'll let you know when the time comes ( in due time ) . U وقتش که شد خبر میکنم
time after time <idiom> U مکررا
keep time <idiom> U نگهداری میزان و وزن
take one's time <idiom> U انجام کاری بدون عجله
take off (time) <idiom> U سرکار حاضر نشدن
time out <idiom> U پایان وقت
while away the time <idiom> U زمان خوشی را گذراندن
in no time <idiom> U سریعا ،بزودی
out of time U بیموقع
keep time <idiom> U زمان صحیح رانشان دادن
have a time <idiom> U زمان خوبی داشتن
in time <idiom> U قبل از ساعت مقرر
at the same time U در ان واحد
about time <idiom> U زودتراز اینها
on time <idiom> U سرساعت
out of time U بیگاه
out of time U بیجا
behind time U دیر
It's time U وقتش رسیده که
at the same time U در عین حال
at the same time U ضمنا"
time in U ادامه بازی پس از توقف
at a specified time U در وقت معین یا معلوم
There is still time before I go. U هنوز وقت هست تا اینکه من راه بیفتم.
against time U رکوردگیری
behind time U بی موقع
time is up U وقت گذشت
There is yet time. U هنوز وقت هست.
some other time U دفعه دیگر [وقت دیگر]
at another time U در زمان دیگری
at this time <adv.> U درحال حاضر [عجالتا] [اکنون ] [فعلا]
take your time U عجله نکن
time will tell U در آینده معلوم می شود
against time U تایم گیری
just in time U روشی درتدارک مواد که در ان کالاهای مورد نظر درست در زمان نیاز دریافت میشود
all-time U بیسابقه
all-time U بالا یا پایینترین حد
one-time U پیشین
one-time U قبلی
one-time U سابق
many a time U چندین بار
many a time U بارها
from time to time U هرچندوقت یکبار
from time to time U گاه گاهی
from this time forth U ازاین ببعد
from this time forth U زین سپس
from this time forth U ازاین پس
for the time being U عجالت
four-four time U چهارهچهارم
what is the time? U وقت چیست
what is the time? U چه ساعتی است
it is time i was going U وقت رفتن من رسیده است
two time U دو حرکت ساده
to know the time of d U اگاه بودن
to know the time of d U هوشیاربودن
in time U بجا
to keep time U موزون خواندن یارقصیدن یاساز زدن یاراه رفتن وفاصله ضربی نگاه داشتن
in the time to come U اینده
in the time to come U در
in the mean time U ضمنا
in no time U خیلی زود
up time U زمان بین وقتی که وسیله کار میکند و خطا ندارد.
to d. a way one's time U وقت خودرا به خواب و خیال گذراندن
i time U time Instruction
what time is it? U چه ساعتی است
three-four time U نت
two-two time U نتدودوم
f. time U روزهای تعطیل دادگاه
down time U مرگ
down time U زمان تلف
down time U زمان توقف
down time U زمان بیکاری
down time U وقفه
down time U زمان تلفن شده
down time U مدت از کار افتادگی
all-time U همیشگی
once upon a time U روزگاری
all the time <idiom> U به طور مکرر
once upon a time U یکی بودیکی نبود
do time <idiom> U مدتی درزندان بودن
for the time being <idiom> U برای مدتی
from time to time <idiom> U گاهگاهی
once upon a time U روزی
mean time U زمان متوسط
since that time. thereafter. U ازآن زمان به بعد (ازاین پس )
mean time U ساعت متوسط
just in time U درست بموقع
What time is it?What time do you have? U ساعت چند است
even time U دویدن 001 یارد معادل 5/19متر در01 ثانیه
At the same time . U درعین حال
Our time is up . U وقت تمام است
off time U وقت ازاد
off time U مرخصی
old time U قدیمی
One by one . One at a time . U یک یک ( یکی یکی )
Once upon a time . U یکی بود یکی نبود ( د رآغاز داستان )
on time U مدت دار
have a time <idiom> U به مشکل بر خوردن
time U مدروز
time U عهد
time U مدت
time U وقت معین کردن
specified time U وقت معین
in time U بموقع
she is near her time U وقت زاییدنش نزدیک است
time U متقارن ساختن
time U مرورزمان را ثبت کردن
for the first [last] time U برای اولین [آخرین] بار
at any time <adv.> U همیشه
any time <adv.> U همیشه
at any time <adv.> U درهمه اوقات
time U زمانه
time U ایام
time U روزگار
any time <adv.> U درهمه اوقات
What have you been up to this time? U حالا دیگر چه کار کردی ؟ [کاری خطا یا فضولی]
time U زمانی موقعی
time U تا نتیجه در صفحه فاهر شود.2-سرعتی که سیستم به درخواستی پاسخ میدهد
time U وقت قرار دادن برای
there is a time for everything U هرکاری وقتی
time U دفعه وقت چیزی رامعین کردن
time U فرصت موقع
time U سیگنال ساعت که تمام قط عات سیستم را همان میکند
time U تایم
time U فرصت
time U ساعتی
time and again U بکرات
time U تعیین کردن تنظیم کردن زمان بندی کردن
time and again U چندین بار
time U به موقع انجام دادن وقت نگاهداشتن
there is a time for everything U دارد
time [s] <adv.> U دفعه
time U زمان بین شروع و خاتمه عمل معمولاگ بین آدرس دهی محلی ازحافظه و دریافت داده
time U زمانی که پیام ها باید پیش از پردازش یا ارسال صبر کنند
time U زمانی که طول می کشد تا دیسک چرخان پس از قط ع برق می ایستد
time U آزمایشی که خرابی کابل را با ارسال سیگنال روی کابل و اندازه گیری زمان برگشتن آن می سنجند
some time U یک وقتی
some time U مدتی
time U وقت
time U مدت زمان یک کار در سیستم اشتراک زمانی یا چندبرنامهای . زمان یک کاربر یا برنامه یا کار در یک سیستم چند کاره
time U زمان
time U 1-سیگنالی که به صورت پایه برای مقاصد زمان بندی استفاده شود.2-سیگنال پیاپی در اسیلوسکوپ برای جابجا کردن اشعه روی صفحه نمایش
time U انتخاب صحیح فرکانس ساعت سیستم برای امکان رودن به رسانههای کندتر و..
time U ثیر قرار میدهد
time U 1-مدت زمان بین وقتی که کاربر عملی را آغاز میکند
time [s] <adv.> U بار
time U روش ترکیب چندین سیگنال به یک سیگنال ترکیبی سریع , هر سیگنال ورودی الگوبرداری میشود و نتیجه ارسال میشود , گیرنده سیگنال را مجدداگ می سازد
time out U مهلت
time U خیر زمانی مشخصی ایجاد کند
time U ایجاد پشتیبان خودکار پس از یک مدت زمانی یا در یک زمان مشخص در هر روز
time U سیگنالهایی که به درستی ارسال داده را همان می کنند
one at a time U یکی یکی
some time or other U یک وقتی
time U گاه
time U TIفرمان E
time U هنگام
some time or other U یک روزی
Recent search history Forum search
2off-season
2off-season
1they have to be self-consistently determined.
1ایا جمله من درست است؟How has changed … how he grew the last time I saw he .How he more lovely than after…how is lovely… how is…
1time is prceious it has great
2برنامه استخر
1امیدوارم جوش باشی
1Open the "Wind Farm" subsystem and in the Timer blocks labeled "Wind1" and "Wind2", Wind3" temporarily disable the changes of wind speed by multiplying the "Time(s)" vector by 100.
1Waste of time & money if you can't man
1مدت زیادی است از شما بی خبرم
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com