English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 201 (19129 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
Money burnes a hole in his pocket. U پول تو جیب اش بند نمی شود
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
money burns a hole in his pocket <idiom> U پول تو دستش بند نمی شود
burn a hole in one's pocket <idiom> U پولی که تومیخواهی سریعا خرج کنی
pocket money U پول جیب
pocket money . U پول تو جیبی ( مقرری روزانه ؟ هفتگه یا غیره )
Take your money out of your pocket. U پولت را از جیب دربیاور
Protection money. Racket money. U باج سبیل
Money for jam . Money for old rope . U پول یا مفتی
money begets money <idiom> U پول پول می آورد
she had him in her pocket U کاملابراواختیارمیکرد
pocket U جیب
pocket U حباب
pocket U کیسه یاجیبهای 6 گانه میز بیلیارد انداختن گوی به کیسه دربازی بیلیارد فاصله بین میلههای 1 و 3 برای بازیگرراست دست و 1 و 2 برای بازیگر چپ دست بولینگ
pocket U کیسه هوایی
pocket U پاکت تشکیل کیسه در بدن
pocket U محاصره شدن
pocket U کوچک جیبی
pocket U نقدی
pocket U فرورفتگی
pocket U پولی
pocket U بجیب زدن
pocket U درجیب پنهان کردن
pocket U جیب دار درجیب گذاردن
pocket U پیش رفتگی خط جبهه
she had him in her pocket U خوب جلوش را گرفته بود
i am 0 rials out of pocket U کرده ام
pocket calculator U ماشین حساب جیبی
centre pocket U مرکزی
called pocket U کیسه تعیین شده از طرف بازیگر
trouser pocket U جیب شلوار
armature pocket U شیار ارمیچر
welt pocket U جیبنواری
vertical pocket U جیبعمودی
top pocket U حفرهفوقانی
chip pocket U شیار دندانههای اره
i am 0 rials out of pocket U 05 ریال زیان
lime pocket U پوشش اهک
pocket-sized U جیبی
i am rials in pocket U سه ریال سود بردم
i am rials in pocket U سه ریال در جیب دارم
They picked my pocket. U جیبم رازدند
pocket battleship U رزمناو تندرو و سبک
empty pocket U ادم بی پول یا تهی کیسه
pocket watch U ساعت جیبی
stake pocket U جیبتودهای
seam pocket U جیبرویدرز
slash pocket U جیب عمودی درجهت درزلباس
pocket expenses U هزینه مختصر شخصی
pocket edition U چاپ جیبی کتاب
pocket computer U کامپیوتر جیبی
pocket borough U حوزه انتخاباتی تحت نفوذ یک نفر یا یک خانواده
pocket book U دفتر بغلی
pocket book U کیف بغلی
pocket billiards U بیلیارد امریکایی با 51 گوی رنگی و 6 کیسه از شماره 1تا 51 بین 2 بازیگر
out of pocket expenses U هزینه واقعی
pocket judgment U سند قطعی لازم الاجرا
pocket judgment U سنددینی که بلافاصله پس ازسررسید بدون هیچ تشریفاتی قابل وصول و اجرا است
pocket lamp U لامپ کوچک
the furniture of ones pocket U دارایی جیب
pocket veto U رد لایحه قانونی بوسیله معوق گذاردن ان
pocket split U باقی ماندن میلههای 5 و 7یا 5 و 9 بولینگ
pocket pistol U بغلی عرق
pocket pistol U طپانچه جیبی
pocket piece U سکه ازدواج افتاده یا چیزی مانندان که درجیب نگاه دارندتابرکت جیب باشد
pocket picking U جیب بری
pocket meter U سنجه جیبی
pocket lamp U چراغ قوه
out of pocket expenses U هزینهای که از جیب شخص درامده باشد
one pocket billiard U بیلیارد با 51 گوی هدف که هر بازیگر سعی دارد 8 گوی را در کیسه انتخابی خوداندازد
foot pocket قالب پا
fork pocket U محفظهانشعابی
front pocket U جیبجلو
gusset pocket U جیبپاکتی
hidden pocket U جیبمخفی
inset pocket U جیبمخفی
interior pocket U جیبداخلی
mock pocket U جیبساختگی
outside ticket pocket U جیبکوچکبیرونی
flap pocket U جیبلبهدار
exterior pocket U کیفبازشو
door pocket U جیبدر
vest pocket U جیبی
vest pocket U مخصوص
vest pocket U جیب جلیقه
watch pocket U جیب ساعتی
watch pocket U جا ساعتی که به رختخواب اویزان کنند
back pocket U جیبپشتی
batten pocket U بادبان
bottom pocket U سوراخمیزبیلیاردبرایتوپ
centre pocket U گودال
patch pocket U جیبرویسینه
air pocket U چاه هوایی
air pocket U بادگیر
pocket rules U خط کش های تاشو [ابزار]
pocket handkerchief U دستمال جیبی
pocket calculator U حسابگر جیبی
pocket calculators U حسابگر جیبی
pocket knife U چاقوی جیبی
air pocket U منفذ
pocket rules U خط کش های جیبی [ابزار]
pocket rule U خط کش تاشو [ابزار]
pocket rule U خط کش جیبی [ابزار]
air pocket U دست انداز هوایی
pocket handkerchiefs U دستمال جیبی
pocket knives U چاقوی جیبی
front top pocket U جیببالایجلویشلوار
hand warmer pocket U جیببقل
ast welt pocket U جیبپیشسینهای
poker pocket billiards U بیلیارد کیسهای دونفره یابیشتر با گوی اصلی و 61گوی شماره دار
hand-warmer pocket U جیبگرم کنندهیدست
pants pocket [American E] U جیب شلوار
trousers pocket [American E] U جیب شلوار
to pocket a tidy sum <idiom> U پول خوبی به جیب زدن
To pick somebodys pocket. U جیب کسی را زدن
To put ones hand in ones pocket. U دست توی جیب کردن ( پول خرج کردن )
bottle pocket billiard U بیلیارد کیسه دار با 2 گوی ومهره بطری مانند
broad welt side pocket U جیبپهنپهلو
He has feathered his nest. He has lined his pocket. U اودیگر بارش را بسته است ( ازنظر مالی تأمین است )
I was a thoussand tomans out of pocket in that transaction. U د رآن معامله هزارتومان هم از جیب دادم ( ضرر کردم )
hole U سوراخی در لبه دیسک ای که شیاربندی سخت شده است
in the hole <idiom> U امتیاز پایین صفر
in a hole <idiom> U درمشکل بودن
hole U در لانه کردن
What a hole I got myself into . U عجب گیری افتادم
hole in one U گوی ضربه خورده از نقطه اغاز که به سوراخ میافتد
hole in one U اتمام یک بخش با یک ضربه
hole U حفره
in the hole <idiom> U قرض داشتن ،عقب ماندگی مالی
hole U سوراخ در پایان هر بخش گلف
hole U 1-مدت زمانی که در آن توان توسط UPS تامین میشود. 2-توقف در برنامه یا وسیله به علت خرابی
hole U روزنه
hole U مجرا
hole U نقطه شروع مسابقه قایقهای موتوری سوراخ
There is a hole in this. این سوراخ است.
hole U فاصله دو بازیگرفضای بین دو سوارکار که سوارکار سومی ازان بگذرد فاصله بین میله 1 بولینگ با2 یا 3 شکست دادن حریف باشروع بهتر
hole U نقب لانه خرگوش و امثال ان روزنه کندن
hole U به سوراخ انداختن گوی گلف
hole U گودال
hole U سوراخ
hole out U انداختن گوی گلف به سوراخ
punch hole U گودالسوراخ
lightening hole U سوراخهای کاهش وزن ناو
port hole U مزغل
pigeon hole U کاغذدان
knot hole U محل حفره
knot hole U محل گره
knee hole U جاپا
knee hole U جای زانو
to punch a hole in U سوراخ کردن
pot hole U چاله
port hole U روزنه
lightening hole U سوراخی که در قسمتی ازسازه که کمتر تحت تنش قراردارد برای کاهش وزن ایجادمیشود
pigeon hole U خانه
sound hole U حفرهصدا
tobacco hole U محلتنباکو
toe hole U حفریپنجه
pigeon hole U لانه کبوتر
man hole U دریچه بازدید سوراخ ادم رو
man hole U دهانه بازدید ادم رو
man hole U چاهک بازدید
toad-in-the-hole U نوعیغذا
lubber's hole U سوراخی در نوک کشتی نزدیک دگل که طناب دگل بوسیله ان بالا وپایین میرود
loop hole U گریز
key hole U منطقه پرتاب ازاد
key hole U کلید خور
pigeon-hole U کاغذدان
swallow hole U سنگ چال
stroke hole U بخشی از بازی گلف که درانجا امتیاز اضافی به حریف ضعیف داده میشود
sprocket hole U سوراخ زنجیری
relief hole U سوراخی در ورقههای فلزی که تلاقی دو خم را بدون تاب برداشتن صفحه ممکن میسازد
sink hole U چاهک
There is a hole in my tooth. U دندانم سوراخ شده
home hole U اخرین بخش زمین یا یک دوربازی گلف
rivet hole U سوراخ پرچ
shrink hole U سوراخ انقباض
hole punching U منگنه کاری
pigeon-hole U خانه
test hole U چاه ازمایش
kettle hole U دیگ چال
air-hole U [تهویه فضای خالی سرداب]
pot hole U دیگ فرسایش
inspection hole U روزنه بازبینی
wear a hole in U سوراخ کردن
to burn a hole U سوراخ کردن
index hole U سوراخ شاخص
to burn a hole U سوزاندن
punched hole U سوراخ منگنه
pigeon-hole U لانه کبوتر
test hole U چاه گمانه
loop hole U روزنه
to peck a hole in U با نوک سوراخ کردن
vent hole U منفذ هوا
peep hole U روزنه
peep hole U دیدگاه
vent hole U هواکش
peep hole U سوراخ
spy hole U روزنه
spy hole U دیدگاه
spy hole U سوراخ
hole in the wall <idiom> U
water hole U سوراخ یا شکاف طبیعی رودخانه خشک شده که مقداری اب دران باشد
Recent search history Forum search
3midas touch
1Waste of time & money if you can't man
1 no!i am not,repeat not,going back to my father to ask for money
0he has a lot of money.why doesn,t he help the ppor
0سلام، ترجمه عبارتهای drilled hole و Broach hole چی میشه؟
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com