English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 301 (4735 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
Every man has his price . U هر کسی یک قیمتی دارد ( قابل تطمیع وپذیرفتن رشوه )
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Search result with all words
price U ارزش
price U قیمت
price U بها
price U بها قائل شدن
price U قیمت گذاشتن
price U مبلغ شرطبندی
price U نرخ
price U ارزش پولی کالا
purchase price U راس المال
cost price U قیمت تمام شده
absolute price U قیمت مطلق
accounting price U قیمت حسابداری
accounting price U قیمت محاسبه
actual price U قیمت واقعی
administered price U قیمت تنظیم شده
administered price U قیمت تعیین شده
agricultural price policy U سیاست تعیین قیمت محصولات کشاورزی
all in price U بهای کامل
all in price U قیمت کل
anticipated price U قیمت مورد انتظار
at a low price U بهای کم
at a low price U بقیمت نازل
at any price U بهر بها
at any price U بهر قسمت که باشد
at the full landed cost price U قیمت تمام شده کالا در مقصد
average price U قیمت متوسط
average price U میانگین قیمت
base price U قیمت پایه
base price U قیمت مبنا
basic price U قیمت پایه
basic price U قیمت مبنا
basis price U قیمت مبنا
basis price U قیمت پایه
beyoned price U بی قیمت بسیار گران بها
bottom price U حداقل قیمت
bottom price U پائین ترین قیمت
bottom price U کمترین قیمت
break up price U بهای تصفیه
break up price U بهای انحلال
buying price U قیمت خرید
call price U ارزش اسمی
cash price U قیمت نقدی
cash price U بهای نقدی
catalogue price U قیمت کاتالوگ
catalogue price U قیمت کالا درکاتالوگ
ceiling price U سقف بها
ceiling price U حداکثر قیمت قانونی
charm price U قیمت چشمگیر
close price U قیمت نزدیک
close price U دز خرید وفروش سهام حالتی را گویندکه قیمت خرید و فروش به هم خیلی نزدیک باشد
competitive price U قیمت رقابتی
competitive price U قیمت جاری
competitive price U قیمت حاصله ازرقابت خریداران وفروشندگان در بازار ازاداقتصادی
computed price U قیمت محاسبه شده
computed price U قیمت ساختگی معادل administeredprice
consumer price index U شاخص قیمت کالاهای مصرفی
contract price adjustment U تعدیل قیمت قرارداد
contract price adjustment U رفع اختلاف در قیمت قرارداد
conversion price U بهای تبدیل
conversion price U قیمت تبدیل
current price U قیمت جاری
demand price U حداکثر قیمتی که خریداران کل را در بازار بخصوص جذب میکند
dual price system U نظام دو قیمتی
equilibrium price U قیمت تعادل
equilibrium price U قیمت در حالت توازن و تعادل
excess price U قیمت اضافی
excess price U اضافه قیمت
expected price U قیمت مورد انتظار
expected price U قیمت پیش بینی شده
factor price U قیمت عوامل
factor price distortions U انحراف قیمت عوامل
factor price equalization U برابرسازی قیمت عوامل
fair price U قیمت منصفانه
fair price U قیمت عادلانه
fair price U قیمت مناسب
fair price U قیمت بیطرفانه
peasonable price U قیمت عادله
proper price U قیمت عادله
fancy price U بهای گزاف
fancy price U بهای تفننی
farm price supports U حمایت از قیمت کالاهای کشاورزی
final price U قیمت نهائی
final price U اخرین قیمت
fixed price U قیمت ثابت
fixed selling price U قیمت ثابت فروش
flexible price U قیمت انعطاف پذیر
general price level U سطح عمومی قیمت ها
highest price U بالاترین قیمت
highest price U بیشترین قیمت
incentive price U قیمت تشویقی
incentive price U قیمت محرک
increase in price U افزایش بهاء
issue price U قیمت اعلام شده
just price U قیمت عادلانه
just price U قیمت منصفانه
laspeyres price index U شاخص قیمت لاسپیرز
last price U قیمت اخر
last price U اخرین قیمت حداقل قیمت
least price U حداقل قیمت
price floor U حداقل قیمت
Other Matches
mean price U قیمت متوسط
What is the price ...? قیمت ... چقدر است؟
What is the price ...? قیمت ... چقدر است؟
What is the price ...? قیمت ... چقدر است؟
Without ( beyond , above ) price . U بی نهایت قیمتی
outside price U حد اکثر بها
asking price U قیمت آخر
asking price U قیمت مورد مطالبهی فروشنده
price tag U اتیکت قیمت
price taker U قیمت را داده شده فرض کردن
price support U حمایت قیمت
price taker U خریدار یا فروشنده جزء گیرنده قیمت
price stabilization U ثبات قیمت
price tag U برچسب قیمت کالا
price support U تثبیت قیمت توسط دولت برای حمایت کالا
price system U نظام قیمتی
price support U حمایت قیمتی
price system U نظام قیمت
price support U قیمت حمایت شده از طرف دولت
price support U تایید قیمت
price stabilization U تثبیت قیمت
price theory U نظریه قیمت
resale price U قیمت فروش مجدد
repurchase price U قیمت بازخرید
regular price U قیمت عادی
reduced price U بهای کاسته بهای تخفیف دار
reserve price U اخرین بها
reasonable price U قیمت معقول
quoted price U مظنه
quoted price U قیمت داده شده
reasonable price U قیمت عادله
reduced price U بهای نازل
prohibitive price U بهای گزاف که بر کالایی گذارندو مردم ازعهده خریدان برنیایند
price war U جنگ قیمتها
price theory U اقتصاد خرد
resale price U بهای خرده فروشی
price stability U ثبات قیمت
price stability U تثبیت قیمت
price index U شاخص قیمت
price increase U ترقی قیمت
price homogeneity U همگنی قیمت
price freezing U تثبیت قیمت
price freezing U انجماد قیمت
price freeze U تثبیت قیمت ها
price fixing U ثابت نمودن قیمت
price expectation U انتظارات درباره قیمت
price expectation U پیش بینی قیمت
price system U نسبت و رابطه قیمتها با هم
price elasticity U حساسیت قیمت
price elasticity U کشش قیمت
price effect U اثر قیمت
price leadership U رهبری قیمت
price level U سطح قیمت
price setter U قیمت وضع کردن در انحصار
price rigidity U انعطاف ناپذیری قیمت
price responsiveness U انعطاف پذیری قیمت
price responsiveness U کشش قیمت
price reduction U کاهش قیمت
price ratio U نسبت قیمت
price of blood U دیه
price of blood U خون تاوان
price of blood U خون بها
price market U وضع کردن قیمت در انحصار
price list U لیست قیمت
price list U فهرست قیمت
price line U خط قیمت
price limit U حد قیمت
price levels U سطح قیمتها
price discrimination U تبعیض قیمت
reserve price U قیمت پنهانی [در حراجی های فرش و در بازارهای خارج استفاده می شود یعنی صاحب فرش، یک قیمت حداقل در نظر می گیرد و اگر در مزایده قیمت پیشنهادی از آن پایین تر باشد، از فروش امتناع می کند.]
half-price U نیمبها
cut-price U جنسحراجشده
wholesale price U قیمت عمده فروشی
very low price U ثمن بخس
upset price U کمترین بهای مقطوع درهراج
unjust price U قیمت ناعادلانه
unit price U بهای واحد
unit price U قیمت واحد
unit price U واحد قیمت
unit price U واحد بهاء
trade price U قیمت صنفی
trade price U قیمت تجاری
trade price U قیمت تجارتی
Price are fixed here . U دراینجا قیمتها ثابت هستند
We must settle the price first. U اول باید قیمت راطی کرد
At the price of. At the cost of . U به قیمت
at a knock-down price U به قیمت مفت
crash price U قیمت مفت
give-away price U قیمت مفت
It's a steal at that price. U این قیمت مفت است.
half price U نصف قیمت
What is the price per week? U قیمت برای یک هفته چقدر است؟
What is the price per night? U قیمت برای یک شب چقدر است؟
At all costs . At any price . U به هر قیمتی که شده
To put a price on something . U روی چیزی قیمت گذاشتن
trade price U قیمت عمده فروشی
trade price U بهای تجارتی
sopt price U قیمت روز
shadow price U شبه قیمت قیمت ضمنی
shadow price U قیمت سایهای
selling price U قیمت فروش
sale price U قیمت حراج
sale price U قیمت فروش
ruling price U قیمت روز
retail price U قیمت خرده فروشی
retail price U بهای خرده فروشی
resonable price U بهای عادله
reserve price U قیمت پایه در حراج
reserve price U قیمت نهایی بهای قطعی
sopt price U قیمت فروش نقدی
sopt price U قیمت نقد
spot price U قیمت نقدی
the price was not reasonable U بهای گزافی بران گذاشته بودند
the price was not reasonable U بهای ان معقول بنظر نمیرسید
terminal price U قیمت نهائی
terminal price U قیمت تحویل
target price U قیمت موردنظر
target price U قیمت مورد نظر
support price U قیمت حمایتی
supply price U قیمت تولیدکننده
supply price U قیمت عرضه
standard price U قیمت پایه
standard price U قیمت استاندارد
spot price U قیمت تمام شده
spot price U بهای جنس در معامله نقدی
spot price U قیمت برای فروش فوری
reserve price U بهای قطعی
price differential U تفاوت قیمت
price determination U تعیین قیمت
oil price U قیمت نفت
offering price U قیمت پیشنهادی
normal price U قیمت عادی قیمت معمولی
normal price U قیمت متعارف
nonflexible price U قیمت انعطاف ناپذیر
nominal price U بهای اسمی
nominal price U قیمت عادی
nominal price U قیمت اسمی
net price U ارزش خالص
parity price U قیمت مشابه
price current U صورت نرخهای معمول
price control U کنترل قیمت
price chiseling U تقلب در قیمت
normal price U قیمت عادی
price ceilings U تثبیت قیمت
price ceilings U حداکثر قیمت
price ceilings U سقف قیمت
price adjustment U تعدیل قیمت
parity price U قیمت لایتغیر
net price U قیمت خالص
monopoly price U قیمت انحصاری
list price U فهرست قیمت اجناس فهرستی که در ان قیمت اجناس یا اگهی ویاکالاهای تجارتی رانوشته اند
low price U ثمن
low price U قیمت کمتر
list price U قیمت فاکتور
low price U قیمت پائین
list price U فهرست قیمتها
list price U قیمت فهرست شده
minimum price U حداقل قیمت
minimum price U کمترین قیمت
middle price U قیمت حد وسط
middle price U قیمت متوسط
maximum price U حداکثر بها
maximum price U بیشینه بها
market price U قیمت بازار
What is the price for bed and breakfast? U قیمت برای تخت و صبحانه چقدر است؟
What is the price excluding meals? U قیمت بدون غذا چقدر است؟
price per gallon/litre U قیمتبرایهرلیتر
price per gallon/litre U گالن
To settle upon a price during a dispute. <proverb> U میان دعوا نرخ طى کردن .
To sell at coast price . U مایه کاری حساب کردن ( به قیمت تمام شده )
price cut to the bone U کمترین قیمت
I wont buy it at this price . U با این قیمت آنرا نخواهم خرید
Its well worth . Its a bargain at the price . U شیرین می ارزد
To undercut the high price of something. U نرخ چیزی راشکستن
What ist the price per night? U اجاره آن هر شب چقدر است؟
rock-bottom price U کمترین قیمت
retail price index U لیستتغییرقیمتازیکماهبهماهدیگر
price consumption curve U منحنی قیمت مصرف
recommended retail price U قیمت توصیه شده برای مصرف کننده
purchase price variance U سپرده اختلاف قیمت خرید سپرده تضمینی خرید
producer price index U شاخص قیمت تولیدی
marginal demand price U قیمت تقاضای نهائی
marginal supply price U قیمت عرضه نهائی
price support system U نظام قیمتهای حمایت شده
mark up price inflation U تورم ناشی از افزایش قیمت نسبت به هزینه
market clearing price U قیمت تعادل در بازار
price line pricing U قیمت گذاری ثابت برای یک گروه کالا
open market price U قیمت بازار ازاد
paasche price index U شاخص قیمت پاشه که بصورت زیرمحاسبه میگردد001 * 1q * 1p / 0q *1p
paasche price index U یعنی حاصلضرب قیمت و مقدار پایه بخش برحاصلضرب قیمت و مقدار درسال جاری
perfect price discrimination U تبعیض قیمت کامل
price as natural ice U یخ ساختگی بهمان بهای یخ طبیعی فروخته میشد
price elasticity of supply U کشش قیمتی عرضه
request for price quotation U درخواست مظنه قیمت
wage price guideline U راهنمای مزد
tariff price list U نرخ
wage price guideline U قیمت
wage price spiral U دور تسلسل دستمزد
wage price spiral U قیمت
supply price of capital U قیمت عرضه سرمایه اصطلاح کینز در رابطه باهزینه سرمایه گذاری
Recent search history Forum search
1 In this step that is all information in our hand, you are kindly requested to quote based on rough estimate price in this step.
1لطفا قیمت محصولات رو برای من بفرستید ممنونه
1provisional sum
0ایا for what price ? ترجمه ی جمله ی
0Sub-contract is by by buying similargoods in the market
0Sub-contract is by by buying similargoods in the market
0do better on the price
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com