English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 201 (3753 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
coconut shy U نوعیوسیلهبازیدر شهر بازی
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
shinny U بازی هاکی که با توپ چوبی بازی شود چوب بازی هاکی
harlequinade U بخشی ازنمایش یالال بازی که لوده دران بازی میکند لودگی
frame U مدت زمان به کیسه انداختن تمام گویهای بازی اسنوکر یک دهم از بازی بولینگ
gamesmanship U مهارت در بردن بازی بدون تخلف از مقررات بازی
cutthroat U بازی 3 نفره که هریک به نفع خود بازی میکند
misplay U بازی بد واز روی ناشیگری غلط بازی کردن
game U وسیله ROM که حاوی کد برنامه برای بازی کامپیوتری است و در کنسول بازی نصب میشود
fire fight U ترقه بازی اتش بازی مبادله تیراندازی
shinney U بازی هاکی که باتوپ چوبی بازی شود
to make a trick U با کارت شعبده بازی کردن [ورق بازی]
dib U ریگ بازی قاپ یا ریگی که با ان بازی می کنند
kiss in the ring U بازی بگیرماچ کن :بازی که دران پسریادختری ....تااوراببوسد
inning U گیمی که بازیگر سرویس زده و ان را باخته فرصت برای نوبت هر بازی بیلیارد یاکروکه یک بخش از بازی بولینگ
charlatanic U امیخته بازبان بازی یاچاچول بازی
harlepuinade U نمایش لال بازی ودلقک بازی
crampet game U بازی خفه بازی کم فضای شطرنج
Bureaucracy . Red tape . U کاغذ بازی ( قرطاس بازی )
batting order U ترتیب ورود توپزنها به بازی بیس بال ترتیب ورود توپزنهابه بازی کریکت
round robin (tournament or contest) <idiom> U بازی که درآن یک بازیکن یا تیم درمقابل یک بازیکن یا تیم بازی کند
billiard point U در بازی بیلیارد انگلیسی 2امتیاز برای کارامبول و 3امتیاز برای کیسه انداختن در بازی امریکایی 1 امتیازبرای کارامبول و امتیازهای دیگر برای کیسه انداختن
set the game U افزودن بر طول بازی افزودن بر طول بازی اسکواش
set the score U افزودن بر طول بازی افزودن بر طول بازی اسکواش
playing U بازی
plays U بازی
played U بازی
play U بازی
grey hound U سگ بازی
watermanship U اب بازی
actions U بازی
hopscotch U بازی لی لی
falconine U بازی
dibasic U دو بازی
partie U بازی
solitaire U تک بازی
plain dealing U بازی
solitaires U تک بازی
patulousness U بازی
sportiveŠetc U بازی کن
fun U بازی
slackness U بازی
action U بازی
game U بازی
basics U بازی
openness U بازی
homes U بازی
home U بازی
basic U بازی
gaming U بازی
clearance U بازی
cock fighting U خروس بازی
fireworks U اتش بازی
conjury U شعبده بازی
computer game U بازی کامپیوتری
crampet game U بازی شطرنج
firework آتش بازی
paperwork U کاغذ بازی
skating U اسکیت بازی
cunningly U به حیله بازی
dangerous play U بازی خطرناک
dib U قاپ بازی
bonfires U اتش بازی
choose up game U بازی غیررسمی
billiard U بازی بیلیارد
monkey business U کچلک بازی
bosh U حقه بازی
box score U حساب بازی
buggery U بچه بازی
cats cradle U نخ بازی سرانگشت
centre game U بازی مرکزی
gaming U قمار بازی
charlatanism U چاچول بازی
charlatanism U زبان بازی
charlatanry U زبان بازی
bonefire U اتش بازی
sand lot U بازی غیررسمی
chuck farthing U بازی شیریاخط
dib U تیله بازی
flimflam U حقه بازی
twiddle U بازی کردن
footballs U بازی فوتبال
football U بازی فوتبال
fornication U جنده بازی
rinks U یخ بازی کردن
rink U یخ بازی کردن
four handed game U بازی چهارنفره
free handedness U دست بازی
free play U بازی ازاد
game ball U توپ بازی
game cycle U دوره بازی
game of chance U بازی قمار
game plan U استراتژی بازی
game theory U نظریه بازی
twiddled U بازی کردن
twiddles U بازی کردن
playthings U اسباب بازی
dibs U بازی نرد
plaything U اسباب بازی
doll play U عروسک بازی
double dealing U حقه بازی
fences U شمشیر بازی
favoritism U پارتی بازی
field of play U زمین بازی
closed game U بازی بسته
fence U شمشیر بازی
first hand U نخستین بازی کن
footballers U فوتبال بازی کن
fitting clearance U بازی مناسب
footballer U فوتبال بازی کن
twiddling U بازی کردن
game theory U تئوری بازی
chicaneries U حیله بازی
cogs U حقه بازی
hustle U بازی هشیارانه
hustled U بازی هشیارانه
hustles U بازی هشیارانه
hustling U بازی هشیارانه
cage U بازی بسکتبال
cages U بازی بسکتبال
rugby U بازی رگبی
factionalism U فرقه بازی
power game U بازی قدرتی
power games U بازی قدرتی
doubled U بازی دوبل
double U بازی دوبل
stanza U بخشی از بازی
cog U حقه بازی
polo U چوگان بازی
handouts U نوبت بازی
bandying U چوگان بازی کچ
bandy U چوگان بازی کچ
chicanery U حیله بازی
bandies U چوگان بازی کچ
bandied U چوگان بازی کچ
fencing U ششمشیر بازی
golfing U بازی گلف
doubled up U بازی دوبل
trick U شعبده بازی
tricked U شعبده بازی
bonfire U اتش بازی
tricking U شعبده بازی
sporting U بازی دوست
handout U نوبت بازی
stanzas U بخشی از بازی
hanky-panky U روباه بازی
hanky-panky U حقه بازی
basketball U بازی بسکتبال
achate U مهرهء بازی
acrobacy U بند بازی
acrobatism U ریسمان بازی
playfully U با خنده و بازی
pantomimes U لال بازی
active sodomy U بچه بازی
actuble U بازی کردن
pantomime U لال بازی
agiotage U سفته بازی
basic dye U رنگینه بازی
basic salt U نمک بازی
basicity U قدرت بازی
basification U بازی شدن
winners U برنده بازی
winner U برنده بازی
playgrounds U زمین بازی
charade U نوعی بازی
skiing U اسکی بازی
full-time U 09 دقیقه بازی
skate U بازی تهاجمی
speculation U سفته بازی
skated U بازی تهاجمی
skates U بازی تهاجمی
video game U بازی دیدنی
video games U بازی دیدنی
sharp practice U حقه بازی
hawking U قوش بازی
swordplay U فن شمشیر بازی
playground U زمین بازی
basket ball U یکجورتوپ بازی
the social evil U جنده بازی
jiggery-pokery U حقه بازی
party politics U حزب بازی
play-act U بازی کردن
play-act U تو بازی رفتن
play-acted U بازی کردن
play-acted U تو بازی رفتن
play-acting U بازی کردن
play-acting U تو بازی رفتن
play-acts U بازی کردن
play-acts U تو بازی رفتن
To be acting. To put it on . U رل بازی کردن
play on words <idiom> U بازی با کلمات
football game U بازی فوتبال
holdouts U خودداری از بازی
three knights' game U بازی سه اسب
to keep score U بازی رانگاهداشتن
to make a goal U یک بازی بردن
tooth clearance U بازی دندانه
trapze U بند بازی
trickiness U حقه بازی
tricksy U بازی کن خنده کن خنده و بازی کن
wargaming U بازی جنگ
war game U بازی جنگ
Recent search history Forum search
1i have a dare foryou.are you willing to take it?
1i wish to wish the wish the wish you wish to wish the wish
1playing the game در مورد انجام ورزش چه معنی میدهد
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com