English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 201 (5632 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
He is a corrupt official . U مأمور فاسدی است ( رشوه می گیرد وغیره )
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
corrupts U معیوب کردن رشوه خوار رشوه دادن رشوه خواری
corrupting U معیوب کردن رشوه خوار رشوه دادن رشوه خواری
corrupt U معیوب کردن رشوه خوار رشوه دادن رشوه خواری
corrupted U معیوب کردن رشوه خوار رشوه دادن رشوه خواری
To lead a dissolute life . U زندگی فاسدی داشتن
barrator U قاضی رشوه گیر رئیس یامتصدی کشتی که رشوه بگیرد
He is open to bribery. U اهل رشوه (رشوه گیری) است
corrupted U رشوه دادن رشوه خوار
corrupting U رشوه دادن رشوه خوار
corrupt U رشوه دادن رشوه خوار
corrupts U رشوه دادن رشوه خوار
countershaft U محور رابطه در یک رشته محور که بین محور ومتحرک قرار می گیرد تا نسبت سرعت زیادی را بوجود اوردو یا در محلی قرار گیرد که در ان اتصال مستقیم مشکل باشد
blackmailed U رشوه
baksheesh U رشوه
backhander U رشوه
bribing U رشوه
bribery U رشوه
bribes U رشوه
bodle U رشوه
boodle U رشوه
blackmails U رشوه
blackmail U رشوه
blackmailing U رشوه
palmoil U رشوه
bribed U رشوه
corruption U رشوه
payola U رشوه
bribe U رشوه
gifts and favours U رشوه
the golden U رشوه
manure U رشوه
venality U رشوه گیری
barrator U رشوه خوار
receive a bribe U رشوه گرفتن
itchless U رشوه نخور
give a bribe to U رشوه دادن به
briber U رشوه دهنده
corruptible U رشوه گیر
tamper with U رشوه دادن
superi or to bribery U رشوه با ارتشا
bribee U رشوه گیرنده
bribable U رشوه گیر
corruptness U رشوه خواری
get at U رشوه دادن
clean fingered U رشوه نگرفته
bribe U رشوه دادن
bribes U رشوه دادن
bribed U رشوه دادن
corruption U رشوه خواری
pull strings <idiom> U رشوه دادن
pay-off <idiom> U رشوه دادن
kickback <idiom> U رشوه دادن
bribing U رشوه دادن
cottuptness U رشوه خواری
tamper U رشوه دادن
to get at U رشوه دادن
bribery U رشوه خواری
bribery U رشوه دادن
bribery U رشوه خورای
palms U کش رفتن رشوه دادن
rake off U رشوه یا پول غیرمشروع
rake-off U رشوه یا پول غیرمشروع
bribed U تطمیع کردن رشوه
palm U کش رفتن رشوه دادن
venal U فروتن رشوه خوار
bribes U تطمیع کردن رشوه
bribing U تطمیع کردن رشوه
bribable U قابل رشوه بودن
corruptible U رشوه خوار مرتشی
bribe U تطمیع کردن رشوه
buy over U با رشوه راضی کردن
itching palm U دست رشوه گیر
the judgewas corrupted U داور به رشوه تطییع شد
superi or to bribery U رشوه یا ارتشا مستغنی
to oil one's hand U به کسی رشوه دادن
greased U چرب کردن رشوه دادن
grease U چرب کردن رشوه دادن
bribe U رشوه پردازی پرداخت نامشروع
greasing U چرب کردن رشوه دادن
bribes U رشوه پردازی پرداخت نامشروع
bribed U رشوه پردازی پرداخت نامشروع
bribery U رشوه خواری پاره ستانی
bribing U رشوه پردازی پرداخت نامشروع
embracery U اعمال نفوذاز راه رشوه یا تهدیدوغیره
To oil someones palm. U سبیل کسی را چرب کردن ( رشوه دادن )
incorruptibly U با ازادگی رشوه خواری بطور غیر قابل تطمیع
Every man has his price . U هر کسی یک قیمتی دارد ( قابل تطمیع وپذیرفتن رشوه )
bit mapped screen U RA قرار گیرد
it gives me the hump U جرم می گیرد
breadboard U می صورت گیرد
treating U جمع اوری اراء با رشوه یا غذا و مشروب دادن به رای دهندگان
bow arm U بازویی که کمان را می گیرد
The fortune teller tells fortunes . U فالگیر فال می گیرد
Our affairs are shaping well. U کارها داردسروصورت می گیرد
what p do you receive? U چند درصد می گیرد
penful U انچه در یک قلم جا گیرد
what p do you receive? U صدی چندمی گیرد
laughter is infectious U خنده همه را می گیرد
slush funds U بودجه یا پولیکه برای رشوه دادن یا تطمیع و غیره کنار گذاشته میشود
slush fund U بودجه یا پولیکه برای رشوه دادن یا تطمیع و غیره کنار گذاشته میشود
privat docent or zent U اموزگارمجازدردانشگاه که که مواجب ازدانشجویان می گیرد
footprints U فضایی که یک کامپیوتر در میز می گیرد
footprint U فضایی که یک کامپیوتر در میز می گیرد
He does not bite. U او [مرد] گاز نمی گیرد.
she is too p about her dress U زیاد درلباس دقت می گیرد
magnum U بطری که دو باده در ان جای گیرد
magnums U بطری که دو باده در ان جای گیرد
manager U و بخشهای فایل را در نظر می گیرد
managers U و بخشهای فایل را در نظر می گیرد
etcaetera U وغیره
And so on and so forth. Etcetera et cetera . U وغیره وغیره
et cetera U وغیره
The poor fellow ( guy ) is restless. U بیچاره قرار نمی گیرد ( ندارد )
pyrophorus U چیزی که در مجاورت هواخودبخود اتش گیرد
heuristic U آنچه از تجربیات گذشته درس گیرد
deforciant U کسی که مالی را از دیگری بزور می گیرد
palmful U انقدرکه دریک کف دست جای گیرد
foundation pile U میله هایی که در فونداسیون قرار می گیرد
classes U محدود مقدار هایی که در یک کلاس جا می گیرد
wind gauge U دستگاهی که سرعت باد را اندازه می گیرد
Our organization is just standing on its own feet. U تشکیلات ما تازه دارد جان می گیرد
classed U محدود مقدار هایی که در یک کلاس جا می گیرد
classing U محدود مقدار هایی که در یک کلاس جا می گیرد
class U محدود مقدار هایی که در یک کلاس جا می گیرد
Unless the dog is trodden on the tail , it will no. <proverb> U تا پا روى دم سگ نگذارى گاز نمى گیرد .
sheeting U ملافه وغیره
snaps U قفلکیف وغیره
snapping U قفلکیف وغیره
snapped U قفلکیف وغیره
snap U قفلکیف وغیره
piled U پرزقالی وغیره
dales U خلیج وغیره
pile U پرزقالی وغیره
dale U خلیج وغیره
What is worth doing is worth doing well . <proverb> U کارى ارزش دارد که خوب انجام گیرد .
Barking dogs seldom bite. <proverb> U سگى که پارس مى کند بندرت گاز مى گیرد.
He is giving her French lessons in exchange for English lessons U به اودرس فرانسه می دهد ودرعوض انگیسی می گیرد
transmitters U وسیلهای که سیگنال ورودی را می گیرد , پردازش میکند
nuclear equipoise U گلوله اتمی که نبایستی مورداستفاده قرار گیرد
trainbearer U کسیکه دنباله لباس دیگری رامی گیرد
tenor U بازاری که در ان معامله برای اینده صورت می گیرد
advisee U کسی که از مشاور در مدرسه یا دانشگاه کمک می گیرد
tenors U بازاری که در ان معامله برای اینده صورت می گیرد
priority U شینالی به کامپیوتر که از سایر کارها پیش می گیرد
birthright U حقوقی که در اثر تولد بخص تعلق می گیرد
priorities U شینالی به کامپیوتر که از سایر کارها پیش می گیرد
transmitter U وسیلهای که سیگنال ورودی را می گیرد , پردازش میکند
point four U رهبری این گونه ممالک را به دست گیرد
desktop U سیستم کامپیوتر کوچک که روی میز جا می گیرد
cartridges U درایوی که یک دیسک یا نوار را در کارتریج به کار می گیرد
cartridge U درایوی که یک دیسک یا نوار را در کارتریج به کار می گیرد
muck rack U کسی که عادتا" می خواهدکارمندان خدمات عمومی و یاجمیع مردم را به رشوه خواری و فساد و خلافکاری متهم کند
tamp U سوراخی را با شن وغیره پرکردن
tube U لوله خمیرریش وغیره
furnace U تون حمام وغیره
propeller U پروانه هواپیماوکشتی وغیره
pillbox U قوطی حب دارو وغیره
subsidence U تخفیف درد وغیره
ratoon U نهال موز وغیره
To score a goal . U گل زدن ( درفوتبال وغیره )
propellor U پروانه هواپیماوکشتی وغیره
dollops U دسته علف وغیره
dollop U دسته علف وغیره
station U ایستگاه اتوبوس وغیره
stationed U ایستگاه اتوبوس وغیره
stations U ایستگاه اتوبوس وغیره
pillboxes U قوطی حب دارو وغیره
Dont move . Hold it. Keep stI'll. U بی حرکت ( در عکاسی وغیره )
tubes U لوله خمیرریش وغیره
service charge U سرویس مهمانخانه وغیره
clop U لنگی اسب وغیره
dossel U پشتی صندلی وغیره
dossal U پشتی صندلی وغیره
curlicue U تزئینات خطاطی وغیره
sash U حمایل نظامی وغیره
sashes U حمایل نظامی وغیره
shells U پوست فندق وغیره
shelling U پوست فندق وغیره
frontlet U پیشانی اسب وغیره
shell U پوست فندق وغیره
vases U گلدان نقره وغیره
vase U گلدان نقره وغیره
snout U لوله کتری وغیره
coronel U هاله خورشید وغیره
seance U جلسه احضارارواح وغیره
coequal U درشان ومقام وغیره
trap U زانویی مستراح وغیره
furnaces U تون حمام وغیره
dower U لانه خرگوش وغیره
snouts U لوله کتری وغیره
coronal U هاله خورشید وغیره
cpi U تعداد حروف چاپ شده که در فضای یک اینچ جا می گیرد
rent U ان چه که به زمین به عنوان یکی ازعوامل تولید تعلق می گیرد
dutiable goods U کالایی که حقوق گمرکی یاعوارض دیگربدان تعلق می گیرد
cycles U زمانی که بین دو باس ساعت متمادی صورت می گیرد
cycled U زمانی که بین دو باس ساعت متمادی صورت می گیرد
dioptometer U اسبابی که قدرت تطابق وانکسار چشم را اندازه می گیرد
object ball U گویی که با گوی اصلی بیلیاردمورد ضربت قرار می گیرد
cycle U زمانی که بین دو باس ساعت متمادی صورت می گیرد
Known and unknown . U معلوم ومجهول ( درریاضیا ؟ وغیره )
Recent search history Forum search
1range check
1In dubio mitius
0 دستگاه یو پی اس چیست و چه وظیفه ای در سازمان دارد؟
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com