English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 84 (6792 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
martyrdom U شهادت
evidence U شهادت
testimonies U شهادت
testimony U شهادت
testimonial U شهادت
testimonials U شهادت
witness U شهادت
witnessed U شهادت
witnesses U شهادت
witnessing U شهادت
attestation U شهادت
certification U شهادت
martyry U شهادت
oral evidence U شهادت
testis U شهادت
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
hearsay evidence U شهادت بر شهادت
parol evidence U شهادت شفاهی
passionary U شهادت نامه
certificate U شهادت نامه
perpetuting testtimony U حفظ شهادت
testable U شهادت پذیر
giving evidence U اداء شهادت
to bear testimony U شهادت دادن
witness U شهادت دادن
witnessed U شهادت دادن
deponont U شهادت دهنده
hearsay evidence U شهادت سماعی
call to witness U به شهادت طلبیدن
bear witness U شهادت دادن
bear testimony U شهادت دادن
acknowledgment U شهادت نامه
witnessing U شهادت دادن
witnesses U شهادت دادن
oral evidence U شهادت شفاهی
false testimony U شهادت کذب
forefinger U انگشت شهادت
evidence U شهادت دادن
attest U شهادت دادن
attested U شهادت دادن
attesting U شهادت دادن
affirms U شهادت دادن
attests U شهادت دادن
affirming U شهادت دادن
vouchers U شهادت دادن
forefingers U انگشت شهادت
voucher U شهادت دادن
certificates U شهادت نامه
affirm U شهادت دادن
perjury U شهادت کذب
the first or index finger U انگشت شهادت
affidavit شهادت نامه
martyr U به شهادت رساندن
martyrs U به شهادت رساندن
affirmed U شهادت دادن
affidavy U شهادت نامه استشهاد
affidavits U شهادت نامه استشهاد
to bear witness to U شهادت دادن نسبت به
perjuring U شهادت دروغ دادن
perjure U شهادت دروغ دادن
perjures U شهادت دروغ دادن
tested U شهادت گواهی بازرسی کردن
tests U شهادت گواهی بازرسی کردن
warrantable U دارای ارزش برای شهادت
test U شهادت گواهی بازرسی کردن
testate U وصیت کردن شهادت دادن
testified U شهادت دادن تصدیق کردن
testifies U شهادت دادن تصدیق کردن
testify U شهادت دادن تصدیق کردن
witnessed U گواه شاهد شهادت دادن
witnesses U گواه شاهد شهادت دادن
witnessing U گواه شاهد شهادت دادن
testifying U شهادت دادن تصدیق کردن
witness U گواه شاهد شهادت دادن
Two witnesses should testify. U دو شاهد باید شهادت بدهند
witness stand U محلی که شاهد درانجا ایستاده و شهادت میدهد
certify U صحت وسقم چیزی را معلوم کردن شهادت کتبی دادن
certifying U صحت وسقم چیزی را معلوم کردن شهادت کتبی دادن
certifies U صحت وسقم چیزی را معلوم کردن شهادت کتبی دادن
voir dire U سوالاتی که پیش از پرس ازمایی اصلی از شاهد میشود و هدف از ان احرازصلاحیتش برای ادای شهادت است
perjurer U کسی که سوگند دروغ می خورد یا شهادت دروغ میدهد
purgation U روش باستانی دادرسی در CL که به موجب ان متهم بایستی دوازده تن ازهمسایگان را به بیگناهی خود به شهادت می گرفت ویااز طریق رفتن در اب جوش یا اب یخ یا اتش بیگناهی خودرا ثابت می کرد
certificates U رضایت نامه شهادت نامه
affidavits U شهادت نامه قسم نامه
certificate U رضایت نامه شهادت نامه
Recent search history Forum search
There is no search result on forum.
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com