English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 201 (3415 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
Full phrase not found.
Full phrase Google translation result
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
paper birch U توس
birch U درخت غوشه
birch U درخت غوشه
birch U درخت فان
birch U غان
birch U توس
silver birch U رجوع شود به birch paper
paper U چاپ کردن
paper U روی کاغذاوردن
paper U درکاغذ پیچیدن
paper U ورقه مشخصات کشتی
paper U روشی که در آن نوار کاغذ وارد ماشین میشود
paper U روش حرکت دادن کاغذ به جلو
paper U کاغذ طولانی که داده روی آن ضبط میشود به صورت نقاط پانچ شده
paper U وسیلهای که سوارخ ها را در نوار کاغذ پانچ میکند تا داده را منتقل کند
paper U محفظهای که کاغذ چاپگر را در خود نگه می دارد
paper U حرکت عمودی سریع کاغذ در چاپگر
paper U ماده باریک برای ساخت کتاب یا روزنامه یا صفحات کاغذ کار روزمره
on paper U ازروی حساب یا قلم و کاغذ بافرض
paper U سفته برات
paper U اوراق بهادار
paper U ورقه
paper U کاغذ
paper U روزنامه
paper U وسیلهای که نوار کاغذ پانج شده را می پذیرد و اطلاعات پانج شده و ذخیره شده روی آن را به سیگنال هایی تبدیل میکند که کامپیوتر میتواند پردازش کند
paper U مقاله
paper U جواز پروانه
paper U یادداشت کردن با کاغذ پوشاندن
paper U روی کاغذ نوشتن
paper U اوراق
paper U ورق کاغذ
the daily paper U روزنامه
the daily paper U جریده یومیه
the paper is written all over U همه جای کاغذ نوشته شده است که
sand paper U کاغذ سنباده
plotting paper U کاغذ نقشه کشی
plain paper U کاغذ بی نقش
parcel paper U یکجور کاغذ خرمایی رنگ ومخکم که برای پیچیدن بستههای پستی بکارمیرود
plain paper U کاغذ ساده
parchment paper U کاغذ پوستی
plotting paper U کاغذشطرنجی
rag paper U کاغذی که ازپارچه بسازند
roll paper U کاغذ لولهای
test paper U کاغذ مخصوص ازمایش ورقه امتحان
stencil paper U کاغذ ضخیم پارافین دارمخصوص استنسیل
tar paper U کاغذ قیر اندود
single name paper U سفته دارای یک امضاء
send in one's paper U استعفای خود را دادن
scratch paper U کاغذ مسوده کاغذ سیاهه
scratch paper U کاغذ یادداشت
satined paper U گاغذ مهره کشیده
sand paper U کاغذ سنباده زدن به
test paper U ازمون برگ
paraffined paper U کاغذ پارافینی
paper work U تکالیف درسی
paper mill U ماشین کاغذسازی
paper knife U کارد کاغذبری
paper hangings U کاغذ دیواری
paper hanger U کاغذ دیواری چسبان
paper gold U منظور حق برداشت مخصوص است
paper gold U طلای کاغذی
paper feer U تغذیه کاغذ
paper feed U خورش کاغذی
paper fed U که وقتی فعال میشود که کاغذ وارد آن شود
paper electrophoresis U الکتروفورز کاغذی
paper rack U جاکاغذی
paper stainer U کاغذ رنگ کن
paper work U کارنوشتنی
paper work U کار روی کاغذ
paper work U نوشته
paper weight U وزنه
paper weight U کاغذ نگهدار
paper tape U نوار کاغذی
paper standard U پول رایج مملکت
paper stainer U کتاب نویس
paper stainer U سازنده کاغذهای دیواری
paper currency U اسکناس پول کاغذی
tissue paper U دستمال کاغذی نازک
cartridge paper U کاغذ مخصوصنقاشی
ballot paper U ورقهرایگیری
sheet of paper U برگهکاغذ
paper trays U سینیکاغذ
paper tray U سبدمخصوصکاغذ
paper support U ورقه
paper support U پشتیبان
paper punch U کاغذسوراخکن
paper in reserve U کاغذذخیرهای
paper guide U راهنمایورقه
cigarette paper U کاغذ سیگار
greaseproof paper U صفحهضدگریس
paper cup U لیوان کاغذی
paper plate U بشقاب کاغذی
It is only a scrap of paper . U یک تیکه ورق پاره است
writing paper U کاغذمرغوبمخصوصنوشتننامه
wrapping paper U کاغذکادو
silver paper U کاغذفویلشده
paper round U فردیکهدریکمسیرخاصبهدرخانههاروزنامهمیرساند
lavatory paper U کاغذتوالت
Green Paper U برگهنظرخواهی
paper fasteners U اتصالدهندهکاغذ
paper clamp U گیرهورقه
paper catcher U جایورق
working paper U ورقهء استخدام کارگر
waxed paper U کاغذ مومی
wall paper U کاغذ دیواری
vellum paper U کاغذمهره کشیده
varnish paper U کاغذ لاک دار
useless paper U کاغذ بیمصرف
two reams of paper U دو بند کاغذ
tons of paper U خروارها کاغذ
to paste something with paper U کاغذ روی چیزی چسباندن
to commit to paper U نوشتن ثبت کردن
working paper U تعرفهء کار
paper boy U روزنامه فروش
paper bail U ضامنورقه
correction paper U غلطگیرنواری
paper tigers U پهلوان پنبه
paper tigers U ببر کاغذی
paper tiger U پهلوان پنبه
paper tiger U ببر کاغذی
paper clip U گیرهی کاغذ
paper boys U روزنامه رسان
paper boys U روزنامه فروش
paper boy U روزنامه رسان
to commit to paper U روی کاغذاوردن
paper curency U پول کاغذی
flock paper U پارچه نما
coordinate paper U کاغذ مختصاتی
continuous paper U کاغذ پیوسته
commercial paper U سند تجارتی
commercial paper U اوراق و اسناد بهادار قابل انتقال
bank paper U سفته
bank paper U چک تضمین شده سفته بانکی
bank paper U اسکناس
absorbent paper U کاغذ خشک کن
absorbency of paper U جذب پذیری کاغذ
abrasive paper U کاغذ سنباده
crown paper U کاغذی که 38/10سانتیمتردر50/80سانتیمترباشد
detector paper U کاغذ حساس دستگاه اکتشاف ش م ر
fish paper U عایق کاغذی
filter paper U کاغذ صافی
fanfole paper U کاغذ با تای بادبزنی
fanfold paper U کاغذ با تای به شکل بادبزن
fanfold paper U کاغذ تاشو
emporetic paper U پاپیروس بارپیچی
emery paper U کاغذ سمباده
elephant paper U کاغذی که اندازه ان 72 در 56سانتیمتراست
electrosensitive paper U کاغذ حساس الکترونیکی
abrasive paper U کاغذ سمباده
graph paper U کاغذ گراف
graph paper U کاغذ میلیمتری
paper-knives U کاغذ بر
paper-knife U کاغذ بر
crepe paper U کاغذ الیاف درشت
paper money U اسکناس
paper money U پول کاغذی
paper money U اسکناس پول کاغذی
White Paper U کتابی که حکومت یک کشور جهت تشریح یااعلام بعضی مسائل منتشرمیکند
White Paper U کتاب سفید
White Paper U گزارش هیئت دولت نامه سفید
toilet paper U طهارت
rice paper U کاغذ برنج
rice paper U کاغذ نازک
graph paper U کاغذ شطرنجی
term paper U رساله کوتاه
wax paper U کاغذ مومی
touch paper U فتیله
blotting paper U کاغذ خشک کن
carbon paper U کاغذ کاربن
tracing paper U کاغذ رسم
litmus paper U اغشته است
litmus paper U کاغذی که بماده
litmus paper U کاغذ تورنسل
toilet paper U کاغذ
paper chromatography U کروماتوگرافی کاغذی
NCR paper U کاغذ خاص تلقیح شده با مواد شیمیایی که به صورتهای مختلف استفاده میشود. پس از چاپ گرفتن این کاغذ با چاپگر impact
mourning paper U کاغذ ویژه عزاداری
milimetre paper U کاغذ میلیمتری
mica paper U کاغذ میکا
manila paper U کاغذ مانیلا
manila paper U یک نوع کاغذ محکم برنگ زرد مایل به قهوهای
manila paper U کاغذ مانیل
NCR paper U REQUIRED CARBON NO
locker paper U کاغذ بسته بندی اغذیه
local paper U روزنامه محلی
NCR paper U نوشته هم روی کاغذ نمایان میشود
note paper U کاغذ نویسی
paper card U کارت کاغذی
paper condenser U خازن کاغذی
paper capacitor U خازن کاغذی
paper blockade U محاصره بی حاصل
paper advance U جلو رفتن کاغذ
paper blockade U محاصره کاغذی
oiled paper U کاغذ روغنی
oil paper U کاغذ مومی
oil paper U کاغذ روغنی
note paper U کاغذ رقعهای
letter paper U کاغذ نویسی
laid paper U کاغذی که در متن اصلی ان خطوط موازی وجود داشته باشد
kraft paper U کاغذ ضخیم
Recent search history Forum search
1معنی لغوی کیسینگ در رشته مهندسی آب چیست؟
1مقاله در مورد اندازه گیری شیفت فرکانسی
4express, overexpression
4express, overexpression
4express, overexpression
4express, overexpression
1دستمال کاغذی بدین
2ظروف یکبار مصرف بصورت عامیانه به انگلیسی چی میشه
1When you need advice, who do you go to?
1See further down for the mixture choiceمعنی جمله؟
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com