English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 202 (1945 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
public relations officer U رئیس قسمت روابط عمومی رئیس قسمت امور مطبوعاتی
public relations officers U رئیس قسمت روابط عمومی رئیس قسمت امور مطبوعاتی
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
community relations U قسمت روابط عمومی
surgeon general U رئیس قسمت پزشکی ارتش افسر پزشک
republics U حکومتی که در ان سمت رئیس کشور بالوراثه منتقل نمیشود و مدت ریاست کشور نیز غالب اوقات محدود است و انتخاب رئیس کشور از طریق مراجعه به اراء عمومی صورت می گیرد
republic U حکومتی که در ان سمت رئیس کشور بالوراثه منتقل نمیشود و مدت ریاست کشور نیز غالب اوقات محدود است و انتخاب رئیس کشور از طریق مراجعه به اراء عمومی صورت می گیرد
lord high stew of england U رئیس تشریفات تاجگذاری رئیس دادگاه دادرسی
paymaster general U رئیس سررشته داری رئیس کارپردازی
air branch U قسمت امور هوایی
letter of recall U نامهای است که رئیس یک کشور به رئیس کشور دیگرنوشته و از او تقاضای مرخص کردن سفیری را که کارش در مملکت مرسل الیه پایان یافته میکند
deck department U قسمت اداره امور باربری و کالای ناوگان
emcees U بعنوان رئیس تشریفات عمل کردن رئیس تشریفات شدن
emcee U بعنوان رئیس تشریفات عمل کردن رئیس تشریفات شدن
parol arrest U جلب و توقیف فردی که درحضور رئیس دادگاه بخش مرتکب اخلال نظم عمومی شده است
butt U ضربه با سر به حریف سرشاخ انتهای چوب هاکی قسمت انتهایی چوب گلف قسمت انتهای راکت تنیس قسمت انتهای چوب بیلیارد تپه یا برامدگی پشت زمین هدف
butted U ضربه با سر به حریف سرشاخ انتهای چوب هاکی قسمت انتهایی چوب گلف قسمت انتهای راکت تنیس قسمت انتهای چوب بیلیارد تپه یا برامدگی پشت زمین هدف
butts U ضربه با سر به حریف سرشاخ انتهای چوب هاکی قسمت انتهایی چوب گلف قسمت انتهای راکت تنیس قسمت انتهای چوب بیلیارد تپه یا برامدگی پشت زمین هدف
ecphora U پیش آمدگی [طرحی که یک قسمت روی قسمت دیگر قرار بگیرد.]
quartersaw U الوار رابچهار قسمت بریدن چوپ را بچهار قسمت اره کردن
terne U ورق الیاژی مرکب از چهار قسمت سرب ویک قسمت قلع
terneplate U ورق الیاژی مرکب از چهار قسمت سرب ویک قسمت قلع
shuttling U حمل قسمت به قسمت یکانها ووسایل با استفاده از تعدادمعینی خودرو
plank U قسمت مهم مرام سیاسی قسمت اصلی یک روش فکری
long bone U که شامل یک قسمت استوانهای و دو قسمت برجسته در انتها میباشند
base section U رسد مبنا قسمت پایه قسمت تحتانی
cross disbursing U انتقال اعتباراز یک قسمت به قسمت دیگرتبدیل اعتبارات
section U قسمت قسمت کردن برش دادن
sections U قسمت قسمت کردن برش دادن
service peculiar U امور اختصاصی یک قسمت یایک نیرو مخصوص یک نیرو
fanfold U یک قسمت به یک جهت قسمت دیگر در جهت مخالف تا کاغذ به طور مناسب در چاپگر قرار گیرد
shuttle U حمل کردن قسمت به قسمت
shuttled U حمل کردن قسمت به قسمت
shuttled U قسمت قسمت حرکت کردن
executing agency U قسمت اجراکننده قسمت اجرایی
shuttle U قسمت قسمت حرکت کردن
shuttles U قسمت قسمت حرکت کردن
shuttles U حمل کردن قسمت به قسمت
recredential U نامهای است که بعضی اوقات رئیس دولتی که سفیر نزد ان ماموریت دارد در جواب احضار نامه سفیر به رئیس دولت فرستنده سفیر می نویسد و در واقع این نامه پاسخی است به استوار نامهای که سفیر در شروع ماموریتش تقدیم داشته است
detachment U یکان جزء یک قسمت یکان کوچک دسته یا قسمت جدا شده از یکان بزرگترقسمت قرارگاه
detachments U یکان جزء یک قسمت یکان کوچک دسته یا قسمت جدا شده از یکان بزرگترقسمت قرارگاه
army nurse corps U قسمت پرستاری ارتش قسمت پرستاری نیروی زمینی
enlisted section U قسمت مربوط به افراد یاسربازان قسمت اقدام افراد
parts per million U قسمت در میلیون قسمت
shuttled U راهپیمائی قسمت به قسمت
shuttle U راهپیمائی قسمت به قسمت
shuttles U بمباران قسمت به قسمت
shuttled U بمباران قسمت به قسمت
shuttles U راهپیمائی قسمت به قسمت
throttling U عبور قسمت به قسمت
throttles U عبور قسمت به قسمت
shuttle U بمباران قسمت به قسمت
throttled U عبور قسمت به قسمت
to sell in lots U قسمت قسمت فروختن
p.p.m U قسمت در یک میلیون قسمت
throttle U عبور قسمت به قسمت
public relations U روابط عمومی
public affairs U روابط عمومی
forward overlap U پوشش در قسمت جلویی انطباق در قسمت جلویی
cross refer U از یک قسمت کتاب به قسمت دیگر ان مراجعه کردن مراجعه متقابل کردن
superiors U رئیس
mugwump U رئیس
higher up U رئیس
syndic U رئیس
wardens U رئیس
Deans U رئیس
superior U رئیس
Dean U رئیس
head master U رئیس
head U رئیس
rulers U رئیس سر
headsman U رئیس
ruler U رئیس سر
sheik U رئیس
warden U رئیس
leader U رئیس
commandants U رئیس
commandant U رئیس
sheiks U رئیس
leaders U رئیس
headmen U رئیس
sheikhs U رئیس
headman U رئیس
president U رئیس
presidents U رئیس
administers U رئیس
administering U رئیس
administered U رئیس
administer U رئیس
sheikh U رئیس
headers U رئیس
director generals U رئیس کل
director general U رئیس کل
master U رئیس
directors U رئیس
mastered U رئیس
provosts U رئیس
directors general U رئیس کل
administrators U رئیس
header U رئیس
chiefs U رئیس
chairman U رئیس
administrator U رئیس
superintendent U رئیس
chief U رئیس
warden U رئیس
director U رئیس
provost U رئیس
chairmen U رئیس
masters U رئیس
superintendents U رئیس
sheikh U رئیس خانواده
vice president U نایب رئیس
the pro tem chief U رئیس موقت
harbour master U رئیس بندر
sheik U رئیس قبیله
surgeon U رئیس بهداری
surgeons U رئیس بهداری
sheikhs U رئیس قبیله
Prime Minister U رئیس الوزرا
Prime Ministers U رئیس الوزرا
staff manager U رئیس کارگزینی
vice chairman U نایب رئیس
sheik U رئیس خانواده
veep U نایب رئیس
First Lady U زن رئیس جمهور
chairperson U رئیس جلسه
wharfmaster U رئیس بندر
wharfmaster U رئیس اسکله
anchor man U رئیس گروه
abbot U رئیس راهبان
sheikh U رئیس قبیله
anchor men U رئیس گروه
patriarchs U رئیس خانواده
anchormen U رئیس گروه
wagon master U رئیس قطار
First Ladies U زن رئیس جمهور
abbots U رئیس راهبان
patriarch U رئیس خانواده
chairpersons U رئیس جلسه
office manager U رئیس اداره
premieres U مهمتر رئیس
premiering U مهمتر رئیس
magistrate U رئیس کلانتری
arches U موذی رئیس
magistrates U رئیس کلانتری
prefects U رئیس فرمانده
prefect U رئیس فرمانده
arch- U موذی رئیس
arch U موذی رئیس
chief of police U رئیس شهربانی
office manager U رئیس دفتر
speaker of parliament U رئیس مجلس
speaker of parliament U رئیس پارلمان
chief of state U رئیس دولت
premiere U مهمتر رئیس
premiered U مهمتر رئیس
chief of protocol U رئیس تشریفات
shipmaster U رئیس کشتی
social secretary U رئیس دفتر
wardens U رئیس زندان
site manager U رئیس کارگاه
warden U رئیس زندان
Chiefs of Staff U رئیس ستاد
postmasters U رئیس پست
postmaster U رئیس پست
chieftains U رئیس قبیله
dominie U رئیس اموزشگاه
beach master U رئیس بارانداز
premier U مهمتر رئیس
mint master U رئیس ضرابخانه
bossing U رئیس کارفرما
premiers U مهمتر رئیس
mess president U رئیس باشگاه
chieftain U رئیس قبیله
Chief of Staff U رئیس ستاد
vice-chancellors U نایب رئیس
post general U رئیس کل پست
hierarch U رئیس روحانی
vice president U معاون [رئیس]
figureheads U رئیس بی نفوذ
figureheads U رئیس پوشالی
figurehead U رئیس بی نفوذ
heresiarch U رئیس رافضیون
communication chief U رئیس ارتباطات
podesta U رئیس شهربانی
masters of ceremonies U رئیس تشریفات
master of ceremonies U رئیس تشریفات
emcees U رئیس تشریفات
principal U رئیس مدیر
phylarch U رئیس قبیله
emcee U رئیس تشریفات
heguman U رئیس دیر
subprincipal U نایب رئیس
bosses U رئیس کارفرما
gun captain U رئیس توپ
gun captain U رئیس قبضه
station master U رئیس ایستگاه
stationmaster U رئیس ایستگاه
stationmasters U رئیس ایستگاه
vice chancellor U نایب رئیس
vice-chancellor U نایب رئیس
bossed U رئیس کارفرما
Recent search history Forum search
119 hrs · Sometimes the good you try to do to help others, ends up being thrown back at your face. Do things for Allah's sake, not to please people.
1کارشناس حقوق ثبت اسناد و املاک-مشاور امور ملکی و ثبتی وقیمت گذاری -
1time is prceious it has great
1This clause summarizes general aspects on AT commands and issues related to them. For further information, refer to ITU-T Recommendation V.25ter
1اجزای تشکیل دهنده سازمان
1Profiles are unique pages where one can ‘‘type oneself into being’’
1رئیس ارگان
1Open the "Wind Farm" subsystem and in the Timer blocks labeled "Wind1" and "Wind2", Wind3" temporarily disable the changes of wind speed by multiplying the "Time(s)" vector by 100.
1اوباما چندمین رئیس جمهور آمریکا است؟
1ریاست عمومی اداره خدمات ملکی
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com