English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 204 (3928 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
heap U درخت دودویی
heaping U درخت دودویی
heaps U درخت دودویی
binary tree U درخت دودویی
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
two's complement U افزودن یک به متمم یک یک عدد دودویی , برای نمایش اعداد دودویی منفی
masks U الگوی ارقام دودویی برای انتخاب بیتهای مختلف از کلمه دودویی
mask U الگوی ارقام دودویی برای انتخاب بیتهای مختلف از کلمه دودویی
inverting U تغییر تمام یکهای دودویی به صفر و صفرهای دودویی به یک
invert U تغییر تمام یکهای دودویی به صفر و صفرهای دودویی به یک
inverts U تغییر تمام یکهای دودویی به صفر و صفرهای دودویی به یک
dyadic operation U عمل دودویی با استفاده از دو عملوند دودویی
bipolar U روش ارسال که از سطح ولتاژهای متفاوت مثبت و منفی برای نمایش دودویی استفاده میکند و صفر دودویی در سطح صفر نمایش داده میشود
rootery U توده ریشه وکنده درخت درباغها که درخت روی ان میکارند
papaw U درخت پاپااو یا درخت نخل امریکای جنوبی
ceiba U درخت گل ابریشم گرمسیری درخت پنبه هندی
underbrush U درخت کوچک روینده درزیر درخت
myrica U درخت شیشعان درخت موم
non return to zero U سیستم ارسال سیگنال که ولتاژ مثبت نشان دهنده یک عدد دودویی و ولتاژ منفی عدد دیگر باشد. نمایش عدد دودویی که سیگنال در آن وقتی وضعیت داده تغییر میکند تغییر کند و پس از هر بیت داده به ولتاژ صفر برنگردد
gambier U درخت کاد هندی درخت کاد اصفر
gambir U درخت کاد هندی درخت کاد اصفر
binary U دودویی
two scale U دودویی
Cypress design U طرح درخت سرو [سرو بعنوان اسطوره سرسبزی و سرافرازی و قامت بلند در اکثر طرح های ایران خصوصا فرش، جای خاص خود را داشته و عده ای طرح بته جقه را جلوه ای از درخت سرو دانسته اند.]
binary coded U به رمز دودویی
binary counter U شمارنده دودویی
binary deck U دستینه دودویی
binary number U عدد دودویی
binary code U رمز دودویی
binary chop U جستجوی دودویی
binary cell U سلول دودویی
binary cell U یاخته دودویی
binary card U کارت دودویی
row binary U دودویی سطری
binary digit U رقم دودویی
binary loader U انباشتگر دودویی
binary arithmetic U حساب دودویی
pure binary U دودویی محض
binary tape U نوار دودویی
binary operation U عمل دودویی
binary numeral U رقم دودویی
bits U رقم دودویی
binary variable U متغیر دودویی
column binary U دودویی ستونی
binary point U ممیز دودویی
bit U رقم دودویی
chinese binary U دودویی چینی
binary number system U سیستم عددنویسی دودویی
binary coded decimal U دهدهی به رمز دودویی
binary arithmetic operation U عملکرد ریاضی دودویی
binary notation U نشان گذاری دودویی
binary synchronous communication U ارتباطات همزمان دودویی
complements U معکوس یک عدد دودویی
row binary card U کارت دودویی سطری
sequences U مجموعهای از ارقام دودویی
equivalent binary digits U ارقام دودویی هم ارز
complement U تبدیل یک عدد دودویی
complement U معکوس یک عدد دودویی
one's complement U معکوس یک عدد دودویی
complemented U تبدیل یک عدد دودویی
equivalent binary digits U ارقام دودویی معادل
complemented U معکوس یک عدد دودویی
complementing U تبدیل یک عدد دودویی
complementing U معکوس یک عدد دودویی
complements U تبدیل یک عدد دودویی
sequence U مجموعهای از ارقام دودویی
bisync U synchronouscommunication binaryارتباطات همزمان دودویی
bsc U SynchronousCommunication Binaryارتباطات هماهنگ دودویی
invert U تغییر اعداد در محیط دودویی
reflected binary code U رمز دودویی منعکس شده
inverts U تغییر اعداد در محیط دودویی
inverting U تغییر اعداد در محیط دودویی
complements U رقم دودویی که مکمل شده است
complementing U رقم دودویی که مکمل شده است
complemented U رقم دودویی که مکمل شده است
packs U دو رقم دهدهی با کد دودویی در یک کلمه کامپیوتری
complement U رقم دودویی که مکمل شده است
pack U دو رقم دهدهی با کد دودویی در یک کلمه کامپیوتری
logic U سیستم کاهش نتیجه از داده دودویی
ebcdic U سیستم کد گذاری حروف دودویی هشت بیتی
one to zero ratio U نرخ بین نوسان خروجی دودویی یک و صفر
double dabble U روش تبدیل اعداد دودویی به معادل دهدهی
dibit U عددی که از دو بیت دودویی تشکیل شده است
decoder U نرم افزاری که دستورات کد ماشین را دودویی عمل میکند
eight bit system U بایتی که از هشت عدد دودویی تشکیل شده است
symbolic U دستوری که در قالب نشانهای است و نه به صورت اعداد دودویی
direct objects U که دودویی که مستقیما واحد پردازش مرکزی را عمل میکند.
objected U که دودویی که مستقیما واحد پردازش مرکزی را عمل میکند.
objecting U که دودویی که مستقیما واحد پردازش مرکزی را عمل میکند.
bit U کوچکترین واحد در نمایش اعداد دودویی که مقدار 0 یا 1 دارد
bits U کوچکترین واحد در نمایش اعداد دودویی که مقدار 0 یا 1 دارد
symbolically U دستوری که در قالب نشانهای است و نه به صورت اعداد دودویی
object U که دودویی که مستقیما واحد پردازش مرکزی را عمل میکند.
indirect objects U که دودویی که مستقیما واحد پردازش مرکزی را عمل میکند.
boolean operation U جدول نمایش دو کلمه دودویی عملوند عمل و نتیجه
objects U که دودویی که مستقیما واحد پردازش مرکزی را عمل میکند.
checked U یک بیت از کلمه دودویی که برای بررسی هر بیتی به کار می رود
check U یک بیت از کلمه دودویی که برای بررسی هر بیتی به کار می رود
checks U یک بیت از کلمه دودویی که برای بررسی هر بیتی به کار می رود
odd U روش بررسی صحت و عدم خرابی داده دودویی ارسالی
odder U روش بررسی صحت و عدم خرابی داده دودویی ارسالی
oddest U روش بررسی صحت و عدم خرابی داده دودویی ارسالی
encoding U ذخیره سازی سیگنالهای داده دودویی روی رسانه مغناطیسی
bcd U نمایش ارقام دهدهی به صورت الگویی از چهار رقم دودویی
American Standard Code for Information Interchange U کدی که حروف الفبا عددی را به صورت کد دودویی بیان میکند
bipolar U استفاده از سط وح ولتاژ مثبت و منفی برای نمایش اعداد دودویی
filters U الگی اعداد دودویی برای انتخاب بیتهای مختلف از کلمه دو دویی
parity U برای خطاها و اینکه داده دودویی ارسالی آسیب ندیده است
constants U کد نمایش حروف که حاوی یک عدد ثابت دودویی در هر طول کلمه است
filter U الگی اعداد دودویی برای انتخاب بیتهای مختلف از کلمه دو دویی
constant U کد نمایش حروف که حاوی یک عدد ثابت دودویی در هر طول کلمه است
basic U کد دودویی که مستقیماگ و فقط با استفاده از آدرس ها و مقادیر مطلق در CPU عمل میکند.
even U روش بررسی خطا که فقط اعداد دودویی زوج را در هر کلمه ارسال میکند
boolean operation U کلمه دودویی که در آن هر بیت نشان دهنده درست یا نادرست است با استفاده از اعداد 0 و 1
complements U 1-تبدیل یک رقم دودویی 2-نتیجه ناشی از تفریق یک عدد از یکی کمتر از پایه
complementing U 1-تبدیل یک رقم دودویی 2-نتیجه ناشی از تفریق یک عدد از یکی کمتر از پایه
complemented U 1-تبدیل یک رقم دودویی 2-نتیجه ناشی از تفریق یک عدد از یکی کمتر از پایه
complement U 1-تبدیل یک رقم دودویی 2-نتیجه ناشی از تفریق یک عدد از یکی کمتر از پایه
basics U کد دودویی که مستقیماگ و فقط با استفاده از آدرس ها و مقادیر مطلق در CPU عمل میکند.
mos U حافظه با وضعیت ثابت که از MOSFET برای ذخیره داده دودویی استفاده میکند
logic U تخته مدار چاپ شده حاوی دروازههای منط قی دودویی و نه قط عات آنالوگ
one level address U کد دودویی که مستقیما CPU را اجرا کند و فقط از مقادیر آدرس مطلق استفاده میکند.
telephones U استفاده از مودم برای ارسال داده دودویی به صورت سیگنال صوتی روی خط تلفن
telephone U استفاده از مودم برای ارسال داده دودویی به صورت سیگنال صوتی روی خط تلفن
loader U بخش کوچکی از کد برنامه که به برنامههای به صورت دودویی اجازه بار شدن در حافظه میدهد.
odd U سیستم بررسی خطا که هر مجموعه بیتهای آن باید تعداد فردی کی دودویی داشته باشند.
odder U سیستم بررسی خطا که هر مجموعه بیتهای آن باید تعداد فردی کی دودویی داشته باشند.
oddest U سیستم بررسی خطا که هر مجموعه بیتهای آن باید تعداد فردی کی دودویی داشته باشند.
telephoning U استفاده از مودم برای ارسال داده دودویی به صورت سیگنال صوتی روی خط تلفن
telephoned U استفاده از مودم برای ارسال داده دودویی به صورت سیگنال صوتی روی خط تلفن
decisions U مدار منط قی که روی داده دودویی کار میکند و خروجی طبق عمل خواهد بود
decision U مدار منط قی که روی داده دودویی کار میکند و خروجی طبق عمل خواهد بود
specific code U کد دودویی که مستقیماگ واحد پردازش مرکزی را هدایت می کنند و فقط از آدرس ها مقادیر مطلق استفاده میکند
absolute address U کد دودویی که مستقیما در واحد پردازش مرکزی اجرا میشود و فقط به مقادیر و آدرسهای مطلق نیاز دارد.
excesses U کدی که اعداد دهدهی به صورت معادل دودویی نمایش داده می شوند و سه واحد بزرگتر ازعدد است
parity U سیستم بررسی خطا که هر مجموعه بیتهای ارسالی باید تعداد یکهای دودویی زوج داشته باشند
parity U سیسم برسی خطا که هر سری بیتهای ارسالی باید تعداد یکهای دودویی فرد داشته باشند
excess U کدی که اعداد دهدهی به صورت معادل دودویی نمایش داده می شوند و سه واحد بزرگتر ازعدد است
actual address U کد دودویی که مستقیما در واحد پردازش مرکزی اعمال میشود و فقط از آدرس ها و مقادیر مطلق استفاده میکند.
coincidence circuit U مدار الکترونیکی که یک سیگنال خروجی تولید میکند وقتی که دو ورودی همزمان اتفاق میافتد یا دو کلمه دودویی معادل باشند
coincidence element U مدار الکترونیکی که یک سیگنال خروجی تولید میکند وقتی که دو ورودی همزمان اتفاق میافتد یا دو کلمه دودویی معادل باشند
circuit U مدار منط قی که روی ورودیهای دودویی برای تولید خروجی طبق مجموعه توابع سخت افزاری عملیات انجام میدهد
circuits U مدار منط قی که روی ورودیهای دودویی برای تولید خروجی طبق مجموعه توابع سخت افزاری عملیات انجام میدهد
least significant bit U رقم دودویی در سمت راست یک کلمه که کمترین توان کلمه را می گیرد.
false U 1-اشتباه نه درست و نه صحیح . 2-اصط لاح منط قی معادل دودویی مخالف درست
M out of N code U هر حرف معتبر که طول 2 بیت دارد باید حاوی M بیت دودویی "یک " باشد
unipolar U که پاس ولتاژ مثبت و ولتاژ صفر با اعداد دودویی نشان داده می شوند
dump U بخشی از حافظه که ریو رسانه دیگر تط بیق شود یا به حالت دودویی چاپ شود
left shift U تغیر مکان به چپ ریاضی یک بیت از داده در کلمه . عدد دودویی با هر تغییر مکان دوبرابر میشود
gray code U سیستم کدگذاری که نمایش دودویی اعداد ورودی فق با یک بیت از یک عدد به عدد دیگر در زمان تغییر میکند
blob U بخشی در رکورد پایگاه داده که میتواند یک حجم بالا از داده دودویی معمولاگ تصویر را شامل میشود
blobs U بخشی در رکورد پایگاه داده که میتواند یک حجم بالا از داده دودویی معمولاگ تصویر را شامل میشود
left justification U تغییر مکان عدد دودویی به سمت چپ عدد
point U نقط های که تقسیم بین بیتهای عدد کامل و بخش کسری آنرا از عدد دودویی نشان میدهد
butts U ته درخت
butted U ته درخت
flowers U درخت گل
butt U ته درخت
quinces U درخت به
copaiba U درخت
quince U درخت به
treeless U بی درخت
flower U درخت گل
vine U درخت مو
vines U درخت مو
xyloid U پر درخت
quincunx U درخت به
abat U سد درخت
tree U درخت
thick with trees U پر از درخت
woody U پر درخت
tamarisk U درخت گز
bubble memory U روش ذخیره سازی داده دودویی با استفاده از خصوصیات مغناطیسی رسانه ها تا دادههای با حجم بالا در حافظه اصلی ذخیره شوند
boxtree U درخت شمشاد
long tom U درخت الواراسترالیایی
lote U درخت کنار
arboriculturist U درخت کار
lote U درخت سدر
locus tree U درخت اقاقیا
arborist U درخت شناس
lotos U درخت کنار
platan U درخت چنار
lotos U درخت سدر
arborist U درخت نشان
madrepore U درخت مرجان
plum tree U درخت گوجه
areca U درخت فوفل
peach tree U درخت هلو
locust tree U درخت اقاقیا
locus tree U درخت خرنوب
box tree U درخت شمشاد
tree diagram U نمودار درخت
arboraceous U درخت نشین
redbud U درخت ارغوان
arboraceous U بشکل درخت
leatherwood U درخت میشن
arboreous U درخت وار
arborescent U درخت وار
parse tree U درخت تجزیه
lentisk U درخت مصطکی
binary tree U درخت دودوئی
arboresous U درخت وار
apricottree U درخت زردالو
betel nut palm U درخت فوفل
plum tree U درخت الو
Recent search history Forum search
0معادل انگلیسی بچه تیر که تیری است به اندازه نصف و یا کمتر از نصف تیر معمولی برای پرتاب با کمان به کمک یک ساقه نیم استوانه ای بریده شده از درخت بامبو به اندازه طول یک تیر معمولی برای زدن هدفی در دوردست
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com