English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 201 (10020 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
parse tree U درخت تجزیه
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
rootery U توده ریشه وکنده درخت درباغها که درخت روی ان میکارند
ceiba U درخت گل ابریشم گرمسیری درخت پنبه هندی
papaw U درخت پاپااو یا درخت نخل امریکای جنوبی
underbrush U درخت کوچک روینده درزیر درخت
myrica U درخت شیشعان درخت موم
analysis staff U ستاد تجزیه و تحلیل کننده گروه تجزیه و تحلیل کننده
gambir U درخت کاد هندی درخت کاد اصفر
gambier U درخت کاد هندی درخت کاد اصفر
spectrophotometry U اسپکتروفتومتر [در این روش با تجزیه رنگ ها و مقایسه آن نمونه های مرجع، نوع رنگینه بکار رفته مشخص می شود. این روش خصوصا در تجزیه رنگ های فرش های قدیمی و شناخت رنگینه های آن مورد استفاده قرار می گیرد.]
Cypress design U طرح درخت سرو [سرو بعنوان اسطوره سرسبزی و سرافرازی و قامت بلند در اکثر طرح های ایران خصوصا فرش، جای خاص خود را داشته و عده ای طرح بته جقه را جلوه ای از درخت سرو دانسته اند.]
crater analysis U تجزیه و تحلیل قیف انفجار تجزیه و تحلیل قیف حاصله از انفجار گلوله ها
decaying U تجزیه
decays U تجزیه
decayed U تجزیه
decoupling U تجزیه
cracking U تجزیه
dissection U تجزیه
disintegration U تجزیه
dissolution U تجزیه
analyzer U تجزیه گر
separated U تجزیه
resolutions U تجزیه
resolution U تجزیه
break down U تجزیه
separate U تجزیه
analysis U تجزیه
break up U تجزیه
catalysis U تجزیه
dissociation U تجزیه
separates U تجزیه
segregation U تجزیه
severance U تجزیه
parsing U تجزیه
shake down U تجزیه
dialysis U تجزیه
decomposition U تجزیه
separations U تجزیه
breaks U تجزیه
separation U تجزیه
break U تجزیه
sequestration U تجزیه
anatomies U تجزیه
anatomy U تجزیه
decay U تجزیه
osmose U نفوذ کردن در بوسیله تراوش تجزیه کردن بوسیله نفوذ تجزیه کردن
partings U تقسیم تجزیه
explore U تجزیه کردن
dispersion U تجزیه نور
examine U تجزیه کردن
enquire into U تجزیه کردن
chemical analyse U تجزیه شیمیایی
evaluate U تجزیه کردن
parting U تقسیم تجزیه
chemical analysis U تجزیه شیمیایی
capillarity analysis U تجزیه مویینهای
analysis U تجزیه و تحلیل
bolt [examine] U تجزیه کردن
study U تجزیه کردن
parsing U تجزیه کردن
check U تجزیه کردن
disintegrate U تجزیه کردن
decompose U تجزیه شدن
decomposed U تجزیه شده
acid decomposition U تجزیه اسیدی
parses U تجزیه شدن
parses U تجزیه کردن
parsed U تجزیه شدن
parsed U تجزیه کردن
parse U تجزیه شدن
decompose U تجزیه کردن
analytical balance U ترازوی تجزیه
atomic U تجزیه ناپذیر
detachable U قابل تجزیه
analytically U بطور تجزیه
analytically U از راه تجزیه
secessionists U تجزیه طلب
secessionist U تجزیه طلب
decomposes U تجزیه کردن
decomposes U تجزیه شدن
parse U تجزیه کردن
dismembers U تجزیه کردن
analitics U علم تجزیه
analytical chemistry U شیمی تجزیه
analyze U تجزیه کردن
liberating U تجزیه کردن
liberates U تجزیه کردن
liberate U تجزیه کردن
analyse [British] U تجزیه کردن
analyze [American] U تجزیه کردن
assay U تجزیه کردن
analitical U مربوط به تجزیه
disintegrate U تجزیه شدن
dismembering U تجزیه کردن
dismembered U تجزیه کردن
dismember U تجزیه کردن
disintegrating U تجزیه کردن
disintegrating U تجزیه شدن
disintegrates U تجزیه کردن
disintegrates U تجزیه شدن
dissect [analyse] U تجزیه کردن
analysis U شی تجزیه شده
ultimate analysis U تجزیه نهایی
thermal decomposition U تجزیه گرمایی
syllabicity U تجزیه هجایی
syllabi U تجزیه هجائی
market segmentation U تجزیه بازار
motion analysis U تجزیه حرکت
splitting a cause of action U تجزیه دعوی
parser U تجزیه کننده
analyzing U تجزیه کردن
parting of metals U تجزیه فلزات
analyzes U تجزیه کردن
job analysis U تجزیه کار
refraction U تجزیه انحراف
homolysis U تجزیه شیمیایی
hydrolysis U تجزیه بوسیله اب
hydrolyze U تجزیه شدن
image resolution U تجزیه تصویر
indiscerptibility U تجزیه ناپذیری
infrangible U تجزیه ناپذیر
inseparability U تجزیه ناپذیری
instrumental analysis U تجزیه دستگاهی
ionization U تجزیه اتمها
irrefrangible U غیرقابل تجزیه
irresolvable U تجزیه ناپذیر
spectrum analysis U تجزیه بیناب
analyzed U تجزیه کردن
quantitative analysis U تجزیه کمی
research and analysis U تجزیه و تحلیل
resoluble U تجزیه شدنی
resolution of forces U تجزیه نیروها
resolvable U تجزیه شدنی
separator U دستگاه تجزیه
secessionism U تجزیه طلبی
segregative U تجزیه طلب
separatist U تجزیه طلب
qualitative analysis U تجزیه چونی
spectrum analysis U تجزیه طیف
analysing U تجزیه کردن
photodecomposition U تجزیه نوری
analyses U تجزیه کردن
physical analysis U تجزیه فیزیکی
analysed U تجزیه کردن
analyse U تجزیه کردن
prescind U تجزیه کردن
proximate analysis U تجزیه گروهی
qualitative analysis U تجزیه کیفی
inverse segregation U تجزیه وارونه
volumetric analysis U تجزیه حجمی
electrolysis U تجزیه الکتریکی
disintegrable U تجزیه پذیر
dissociative U تجزیه کننده
dissoluble U تجزیه پذیر
dissolvable U تجزیه شدنی
double decomposition U تجزیه مضاعف
break down <idiom> U تجزیه وتحلیل
electrolytic decomposition U تجزیه الکترولیت
electron decay U تجزیه الکترون
indissoluble U تجزیه نا پذیر
elemental analysis U تجزیه عنصری
dispersion of light U تجزیه نور
disembody U تجزیه کردن
disassemble U تجزیه کردن
inspect U تجزیه کردن
investigate U تجزیه کردن
look into U تجزیه کردن
decomposable U قابل تجزیه
decomposer U تجزیه کننده
microcomoser U تجزیه کننده
microconsumer U تجزیه کننده
scrutinize U تجزیه کردن
survey U تجزیه کردن
dialyze U تجزیه کردن
dialyze U تجزیه شدن
elution analysis U تجزیه شویشی
frequency analysis U تجزیه هارمونی ها
fractionating column U ستون تجزیه
frequency analysis U تجزیه فرکانس
fibrinolysis U تجزیه فیبرین
gas analysis U تجزیه گاز
isolation U تجزیه جداسازی
gasometry U تجزیه گازی
determine U تجزیه کردن
gravimetrical analysis U تجزیه وزنی
stripping analysis U تجزیه عریانساز
gravimetric analysis U تجزیه وزنی
psycho analysis U تجزیه و تجلیل روحی
regression analysis U تجزیه و تحلیل رگرسیون
contour analysis U تجزیه و تحلیل کرانهای
analyte U ماده مورد تجزیه
hydrolyze U بوسیله اب تجزیه شدن
depth psychology U تجزیه و تحلیل روانی
correlation analysis U تجزیه و تحلیل همبستگی
d.t.a U تجزیه گرمایی تفاضلی
self analysis U تجزیه وتحلیل خویشتن
sedimentation analysis U تجزیه بروش ته نشینی
separative U فاضل تجزیه طلب
cost analysis U تجزیه و تحلیل قیمت
cryptanalysis U تجزیه و تحلیل رمز
dataflow analysis U تجزیه و تحلیل داده
Recent search history Forum search
0تجزیه نوری
0معادل انگلیسی بچه تیر که تیری است به اندازه نصف و یا کمتر از نصف تیر معمولی برای پرتاب با کمان به کمک یک ساقه نیم استوانه ای بریده شده از درخت بامبو به اندازه طول یک تیر معمولی برای زدن هدفی در دوردست
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com