English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 201 (4047 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
leaf U برگی شکل برگ دادن
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
diphyllous U دو برگی
phyline U برگی
foil U سه برگی
leaflessnes U بی برگی
trifoliate U سه برگی
fronds U ساقه برگی
dodecapetalous U دوازده برگی
phyllotaxis U ارایش برگی
phyllotaxy U ارایش برگی
frond U ساقه برگی
to inset a sheet in a book U برگی را در کتابی گذاشتن
cross-quarter U [آرایش گل چهار برگی]
to palm a card U برگی را در دست غیباندن
quire U ورق هشت برگی
foliaceous U برگه دار برگی
octodecimo U قطع هیجده برگی
sixteenmo U ورق شانزده برگی
sixteenmo U کتاب شانزده برگی
f. plant U گیاه برگی یابرگ دار
column caelata U [ستون های شاخ و برگی]
octavo U ورق بزرگ کاغذ هشت برگی
ream U یک بند کاغذ 084 برگی یا 615برگی
perfoliate U درباب برگی گفته میشود که ساقه اش فاهرا ازتوی ان رد میشود
reducing U تحویل دادن کاهش دادن تنزل دادن تقلیل دادن
reduces U تحویل دادن کاهش دادن تنزل دادن تقلیل دادن
reduce U تحویل دادن کاهش دادن تنزل دادن تقلیل دادن
consenting U اجازه دادن رضایت دادن و پذیرفتن در مورد کارانجام شده و یا رضایت دادن به اینکه کاری انجام بشود
consent U اجازه دادن رضایت دادن و پذیرفتن در مورد کارانجام شده و یا رضایت دادن به اینکه کاری انجام بشود
consents U اجازه دادن رضایت دادن و پذیرفتن در مورد کارانجام شده و یا رضایت دادن به اینکه کاری انجام بشود
consented U اجازه دادن رضایت دادن و پذیرفتن در مورد کارانجام شده و یا رضایت دادن به اینکه کاری انجام بشود
ferried U گذر دادن ازیک طرف رودخانه بطرف دیگر عبور دادن
ferry U گذر دادن ازیک طرف رودخانه بطرف دیگر عبور دادن
ferries U گذر دادن ازیک طرف رودخانه بطرف دیگر عبور دادن
ferrying U گذر دادن ازیک طرف رودخانه بطرف دیگر عبور دادن
to put any one up to something U کسیرا از چیزی اگاهی دادن کسیرادر کاری دستور دادن
to sue for damages U عرضحال خسارت دادن دادخواست برای جبران زیان دادن
example is better than precept U نمونه اخلاق از خود نشان دادن بهترازدستوراخلاقی دادن است
defining U 1-ثبت دادن یک مقدار به متغیر. 2-نسبت دادن خصوصیات پردازنده یا داده به چیزی
define U 1-ثبت دادن یک مقدار به متغیر. 2-نسبت دادن خصوصیات پردازنده یا داده به چیزی
defined U 1-ثبت دادن یک مقدار به متغیر. 2-نسبت دادن خصوصیات پردازنده یا داده به چیزی
defines U 1-ثبت دادن یک مقدار به متغیر. 2-نسبت دادن خصوصیات پردازنده یا داده به چیزی
conducts U هدایت کردن انتقال دادن انجام دادن رفتار
conducted U هدایت کردن انتقال دادن انجام دادن رفتار
formation U سازمان دادن نیرو تشکیل دادن صورت بندی
televised U درتلویزیون نشان دادن برنامه تلویزیونی ترتیب دادن
shift U انتقال دادن اتش تغییرمکان دادن اتشها و یایکانها
conduct U هدایت کردن انتقال دادن انجام دادن رفتار
shifted U انتقال دادن اتش تغییرمکان دادن اتشها و یایکانها
conducting U هدایت کردن انتقال دادن انجام دادن رفتار
expanding U توسعه دادن و افزایش دادن حجم یا مقدار چیزی
televise U درتلویزیون نشان دادن برنامه تلویزیونی ترتیب دادن
expands U توسعه دادن و افزایش دادن حجم یا مقدار چیزی
televises U درتلویزیون نشان دادن برنامه تلویزیونی ترتیب دادن
shifts U انتقال دادن اتش تغییرمکان دادن اتشها و یایکانها
expand U توسعه دادن و افزایش دادن حجم یا مقدار چیزی
televising U درتلویزیون نشان دادن برنامه تلویزیونی ترتیب دادن
adjudges U با حکم قضایی فیصل دادن فتوی دادن
outdoes U بهتر از دیگری انجام دادن شکست دادن
outdoing U بهتر از دیگری انجام دادن شکست دادن
adjudging U با حکم قضایی فیصل دادن فتوی دادن
developments U گسترش دادن یکانها توسعه دادن نمو
development U گسترش دادن یکانها توسعه دادن نمو
shifting U حرکت دادن تغییر سمت دادن لوله
adjudged U با حکم قضایی فیصل دادن فتوی دادن
outdo U بهتر از دیگری انجام دادن شکست دادن
to picture U شرح دادن [نمایش دادن] [وصف کردن]
greaten U درشت نشان دادن اهمیت دادن
promulge U انتشار دادن بعموم اگهی دادن
organization of the ground U سازمان دادن یا ارایش دادن زمین
allowances U جیره دادن فوق العاده دادن
allowance U جیره دادن فوق العاده دادن
advances U ترقی دادن ترفیع رتبه دادن
square away U سروسامان دادن به دردسترس قرار دادن
organization U سازمان دادن ارایش دادن موضع
organisations U سازمان دادن ارایش دادن موضع
indemnify U غرامت دادن به تامین مالی دادن به
organizations U سازمان دادن ارایش دادن موضع
drags U حرکت دادن mouse هنگام پایین نگهداشتن دکمه برای حرکت دادن یک تصویر یا نشانه روی صفحه
dragged U حرکت دادن mouse هنگام پایین نگهداشتن دکمه برای حرکت دادن یک تصویر یا نشانه روی صفحه
drag U حرکت دادن mouse هنگام پایین نگهداشتن دکمه برای حرکت دادن یک تصویر یا نشانه روی صفحه
mouse U وسیله نشانه گر که با حرکت دادن آنرا روی سطح مسط ح کار میکند. و با حرکت دادن آن
mouses U وسیله نشانه گر که با حرکت دادن آنرا روی سطح مسط ح کار میکند. و با حرکت دادن آن
dynamically U اختصاص دادن حافظه به یک برنامه در صورت نیاز به جای اختصاص دادن بلاکهایی پیش از اجرا
dynamic U اختصاص دادن حافظه به یک برنامه در صورت نیاز به جای اختصاص دادن بلاکهایی پیش از اجرا
triple option U بازی تهاجمی با3 اختیار دادن توپ به مدافع پرتاب بازیگرمیانی حفظ توپ و دویدن باان یا پاس دادن
organises U سازمان دادن ارایش دادن
organising U سازمان دادن ارایش دادن
relate U گزارش دادن شرح دادن
organizing U سازمان دادن ارایش دادن
to switch on U اتصال دادن جریان دادن
organizes U سازمان دادن ارایش دادن
houses U منزل دادن پناه دادن
promoted U ترفیع دادن درجه دادن
housed U منزل دادن پناه دادن
effectuate U انجام دادن صورت دادن
pronounces U حکم دادن فتوی دادن
empowering U اختیار دادن وکالت دادن
empowered U اختیار دادن وکالت دادن
lend U عاریه دادن اجاره دادن
empower U اختیار دادن وکالت دادن
judge U حکم دادن تشخیص دادن
judged U حکم دادن تشخیص دادن
judges U حکم دادن تشخیص دادن
pronounce U حکم دادن فتوی دادن
loaning U قرض دادن عاریه دادن
loans U قرض دادن عاریه دادن
purging U غرامت دادن جریمه دادن
loan U قرض دادن عاریه دادن
circulates U انتشار دادن رواج دادن
circulated U انتشار دادن رواج دادن
circulate U انتشار دادن رواج دادن
empowers U اختیار دادن وکالت دادن
judging U حکم دادن تشخیص دادن
massages U ماساژ دادن تغییر دادن
mitigate U تخفیف دادن تسکین دادن
massaging U ماساژ دادن تغییر دادن
develop U بسط دادن پرورش دادن
direct U دستور دادن دستورالعمل دادن
directed U دستور دادن دستورالعمل دادن
garnishing U زینت دادن لعاب دادن
to follow up U ادامه دادن قوت دادن
relates U گزارش دادن شرح دادن
mitigated U تخفیف دادن تسکین دادن
assign U نسبت دادن تخصیص دادن
massaged U ماساژ دادن تغییر دادن
massage U ماساژ دادن تغییر دادن
insult U فحش دادن دشنام دادن
insulted U فحش دادن دشنام دادن
mitigates U تخفیف دادن تسکین دادن
assigning U نسبت دادن تخصیص دادن
assigned U نسبت دادن تخصیص دادن
assigns U نسبت دادن تخصیص دادن
individualizing U تمیز دادن تشخیص دادن
promote U ترفیع دادن ترویج دادن
inform U اطلاع دادن گزارش دادن
informing U اطلاع دادن گزارش دادن
illustrate U شرح دادن نشان دادن
prefer U ترجیح دادن برتری دادن
promote U ترفیع دادن درجه دادن
illustrates U شرح دادن نشان دادن
informs U اطلاع دادن گزارش دادن
promotes U ترفیع دادن درجه دادن
preferring U ترجیح دادن برتری دادن
illustrating U شرح دادن نشان دادن
incised U چاک دادن شکاف دادن
expand U توسعه دادن بسط دادن
promotes U ترفیع دادن ترویج دادن
irritate U خراش دادن سوزش دادن
pottion U بهره دادن از جهاز دادن به
promoted U ترفیع دادن ترویج دادن
individualizes U تمیز دادن تشخیص دادن
directs U دستور دادن دستورالعمل دادن
instructs U دستور دادن اموزش دادن
individualized U تمیز دادن تشخیص دادن
individualize U تمیز دادن تشخیص دادن
incise U چاک دادن شکاف دادن
instructing U دستور دادن اموزش دادن
incises U چاک دادن شکاف دادن
individualising U تمیز دادن تشخیص دادن
individualises U تمیز دادن تشخیص دادن
individualised U تمیز دادن تشخیص دادن
give security for U تامین دادن ضامن دادن
instructed U دستور دادن اموزش دادن
instruct U دستور دادن اموزش دادن
irritated U خراش دادن سوزش دادن
house U منزل دادن پناه دادن
promoting U ترفیع دادن درجه دادن
promoting U ترفیع دادن ترویج دادن
embellish U ارایش دادن زینت دادن
decern U تشخیص دادن تمیز دادن
embellished U ارایش دادن زینت دادن
organize U سازمان دادن ارایش دادن
embellishes U ارایش دادن زینت دادن
order U سفارش دادن دستور دادن
embellishing U ارایش دادن زینت دادن
compensates U پاداش دادن عوض دادن
cure U شفا دادن بهبودی دادن
lends U عاریه دادن اجاره دادن
compensated U پاداش دادن عوض دادن
cures U شفا دادن بهبودی دادن
compensate U پاداش دادن عوض دادن
to set forth U شرح دادن بیرون دادن
slashes U چاک دادن شکاف دادن
develops U بسط دادن پرورش دادن
expands U توسعه دادن بسط دادن
cured U شفا دادن بهبودی دادن
slashed U چاک دادن شکاف دادن
prefers U ترجیح دادن برتری دادن
expanding U توسعه دادن بسط دادن
slash U چاک دادن شکاف دادن
irritates U خراش دادن سوزش دادن
plating U اب دادن روکش فلز دادن
flags U 1-روش نشان دادن انتهای فیلد یا یک چیز مخصوص در پایگاه داده ها. 2-روش گزارش دادن وضعیت ثبات پس از یک عمل ریاضی یا منط قی
flag U 1-روش نشان دادن انتهای فیلد یا یک چیز مخصوص در پایگاه داده ها. 2-روش گزارش دادن وضعیت ثبات پس از یک عمل ریاضی یا منط قی
skulls U حرکت دادن پارو یا دست در اب حرکت دادن قایق بجلو یا عقب
skull U حرکت دادن پارو یا دست در اب حرکت دادن قایق بجلو یا عقب
classify U در یک کلاس قرار دادن یا در زیر مجموعههای مختلف قرار دادن
disciplines U نظم دادن ادب کردن تربیت کردن انضباط دادن
classifies U در یک کلاس قرار دادن یا در زیر مجموعههای مختلف قرار دادن
discipline U نظم دادن ادب کردن تربیت کردن انضباط دادن
Recent search history Forum search
1To be capable of quoting
2دلیل قرار دادن no1 بجای number 1
2دلیل قرار دادن no1 بجای number 1
2من نمیتونم از دیکشنری فارسی به انگلیسی استفاده کنم چرا
1Profiles are unique pages where one can ‘‘type oneself into being’’
1to take a spell at whell
1Poked back
4express, overexpression
2and had to spend a good hour tidying it up!!
2and had to spend a good hour tidying it up!!
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com