English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 201 (7365 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
the f. of a tree U برگهای درخت
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
sageittate leaves U برگهای پیکانی
mercantile papers U برگهای بهاداربازرگانی
flaggy U دارای برگهای شمشیری
acinceous U دارای برگهای شمشیری
heterophyllous U دارای برگهای جوربجور
yellowing leaves U برگهای زرد شونده
gigas U برگهای ضخیم تر و تیره تر
stringing U نخ کشیدن برگهای توتون وامثال ان
acutifoliate U دارای برگهای نوک تیز
dialysepalous U دارای کاس برگهای جدا
process server U مامور ابلاغ برگهای قانونی
half evergreen U دارای برگهای نیمه سبز درفصل زمستان
interleaf U برگ سفید که لای برگهای کتابی بگذارند
rootery U توده ریشه وکنده درخت درباغها که درخت روی ان میکارند
papaw U درخت پاپااو یا درخت نخل امریکای جنوبی
ceiba U درخت گل ابریشم گرمسیری درخت پنبه هندی
ivy geranium U یکجور شمعدانی عطر که برگهایی مانند برگهای پاپیتال دارد
pot pourri U کوزهای که برگهای چندین جورگل رابا ادویه خوشبوامیخته دران میریزند
debenture bond U برگهای که پشتوانه ان فقط اعتبار صادر کننده است سهم قرضه
underbrush U درخت کوچک روینده درزیر درخت
myrica U درخت شیشعان درخت موم
serrate leaves U برگهای ارهای یا دندانه دندانه
gambier U درخت کاد هندی درخت کاد اصفر
gambir U درخت کاد هندی درخت کاد اصفر
Cypress design U طرح درخت سرو [سرو بعنوان اسطوره سرسبزی و سرافرازی و قامت بلند در اکثر طرح های ایران خصوصا فرش، جای خاص خود را داشته و عده ای طرح بته جقه را جلوه ای از درخت سرو دانسته اند.]
tamarisk U درخت گز
thick with trees U پر از درخت
quinces U درخت به
tree U درخت
copaiba U درخت
vines U درخت مو
quince U درخت به
treeless U بی درخت
vine U درخت مو
abat U سد درخت
xyloid U پر درخت
woody U پر درخت
quincunx U درخت به
butt U ته درخت
butted U ته درخت
butts U ته درخت
flower U درخت گل
flowers U درخت گل
cherry tree U درخت گیلاس
gum trees U درخت صمغ
dendroid U بشکل درخت
date palm U درخت خرما
cassia U درخت فلوس
cotton plant U درخت پنبه
dendroidal U درخت وار
chocolate tree U درخت کاکائو
coco U درخت کاکائو
feller U درخت انداز
gum tree U درخت صمغ
coconut palm U درخت نارگیل
cocoanut palm U درخت نارگیل
balsa U درخت بالسا
decision tree U درخت تصمیم
cocoa pulm درخت نارگیل
coffee tree U درخت قهوه
datepalm U درخت خرما
coco U درخت نارگیل
dendriform U مانند درخت
cocoa palm U درخت نارگیل
caraway U درخت زیره
arboraceous U درخت نشین
arboraceous U بشکل درخت
arboreous U درخت وار
arborescent U درخت وار
arboresous U درخت وار
arboriculturist U درخت کار
arborist U درخت شناس
arborist U درخت نشان
date tree U درخت خرما
areca U درخت فوفل
apricottree U درخت زردالو
apple tree U درخت سیب
stump U کنده درخت
acajou U درخت بلا
almond tree U درخت بادام
coffees U درخت قهوه
aloe U درخت صبر
an a tea U درخت کهن
an abun dant f. U درخت پرگل
anil U درخت نیل
betel nut palm U درخت فوفل
aspen U درخت اشنگ
binary tree U درخت دودوئی
box tree U درخت شمشاد
boxtree U درخت شمشاد
caber U تنه درخت
cakamander U درخت خرماندو
binary tree U درخت دودویی
betel palm U درخت فوفل
balsam U درخت گل حنا
balsam tree U درخت بلسان
barren tree U درخت بی میوه
bast U لیف درخت
bast U پوست درخت
bean tree U درخت خرنوب
before the tree U جلو درخت
camelia U درخت و گل کاملیا
dendrologist U درخت شناس
knur U گره درخت
long tom U درخت الواراسترالیایی
lote U درخت کنار
lote U درخت سدر
lotos U درخت کنار
lotos U درخت سدر
madrepore U درخت مرجان
savanna U دشت بی درخت
saltwort U درخت اشنان
maythorn U درخت گویج
shadblow U درخت ازگیل
locust tree U درخت اقاقیا
knurr U گره درخت
sorrel tree U درخت ترشک
soapbark U درخت صابون
silver bell U درخت لعل
leatherwood U درخت میشن
lentisk U درخت مصطکی
shadbush U درخت ازگیل
locus tree U درخت اقاقیا
locus tree U درخت خرنوب
mastic shrub U درخت بنه
mastic shrub U درخت چاتلنغوش
mastic tree U درخت بنه
redbud U درخت ارغوان
parse tree U درخت تجزیه
peach tree U درخت هلو
pear tree U درخت گلابی
pepper plant or vine U درخت فلفل
pistachio U درخت پسته
planer tree U درخت ازاد
platan U درخت چنار
plum tree U درخت الو
rhytidome U پوست درخت
oliver U درخت زیتون
mastic tree U درخت چاتلنغوش
maybush U درخت گویج
medlar U درخت ازگیل
mimosa U درخت گل ابریشم
russian olive U درخت سنجد
royal poinciana U درخت گل طاووس
ross U پوست درخت
nuttree U درخت گردو
nuttree U درخت فندق
plum tree U درخت گوجه
dendrology U درخت شناسی
fevertree U درخت اکالیپتوس
fig tree U درخت انجیر
filbert U درخت فندق
fir tree U درخت صنوبر
foliage leaf U برگ درخت
foresttree U درخت جنگلی
leavulose U درخت میوهfructose
fruiter U درخت میوه
tree structure U ساختار درخت
mulberry tree U درخت توت
elemi U درخت لامی
dendrometer U درخت پیما
dendrophilous U درخت دوست
dendrophilous U درخت پیچ
diclinous U درخت دوپایه
woodless U بی درخت بی جنگل
withy U درخت بید
dogwood U درخت سرخک
unordered tree U درخت نامرتب
duramen U میان درخت
tree of heaven U درخت عرعر
tree farm U خزانه درخت
tree diagram U نمودار درخت
ironwood U درخت اهن
staddle U درخت کوچک
jacaranda U درخت جوالدوز
spanning tree U درخت پوشا
judas tree U درخت ارغوان
jujube U درخت عناب
sour orange U درخت نارنج
sour gum U درخت ترشک
kapur U درخت کافور
sugarberry U درخت ازگیل
sweetsop U درخت ات هندی
til U درخت کنجد
the root of a tree U ریشه درخت
the pith of a tree U مغز درخت
haematoxylon U درخت بقم
hautbois U درخت جنگلی
hautboy U درخت جنگلی
terebinth U درخت بنه
teakwood U درخت ساج
humification U تولیدخاک درخت
sour cherry U درخت گیلاس
coffee U درخت قهوه
nutmeg U درخت جوز
date U درخت خرما
dates U درخت خرما
ebony U درخت ابنوس
cocoa U درخت کاکائو
cocoa U درخت نارگیل
Recent search history Forum search
0معادل انگلیسی بچه تیر که تیری است به اندازه نصف و یا کمتر از نصف تیر معمولی برای پرتاب با کمان به کمک یک ساقه نیم استوانه ای بریده شده از درخت بامبو به اندازه طول یک تیر معمولی برای زدن هدفی در دوردست
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com