English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 306 (8737 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
foliaceous U برگ مانند
foliar U برگ مانند
leaflike U برگ مانند
foliate U برگ مانند
frondose U برگ مانند
phyline U برگ مانند
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Search result with all words
lord U مانند لردرفتار کردن
lords U مانند لردرفتار کردن
unequalled U بی مانند
unparalleled U بی مانند
shelf U هرچیز تاقچه مانند
airy U هوا مانند
coronaries U تاج مانند
coronary U تاج مانند
mossy U خزه مانند
simulate U مانند بودن
simulates U مانند بودن
simulating U مانند بودن
blindly U مانند کورها
aggregate U مصالح ریزدانه مانند ماسه وشن یا مخلوطی از انها که به منظور تهیه بتن با سیمان مخلوط می شوند
aggregates U مصالح ریزدانه مانند ماسه وشن یا مخلوطی از انها که به منظور تهیه بتن با سیمان مخلوط می شوند
foul U فول مانند چنگ زدن هل دادن دویدن یا پریدن غیرمجاز لغزیدن و زدن بازیگر مقابل و مجازات این خطاها اخطار و اخراج موقت یا دیسکالیفه و اکسکلود است نقض مقررات
fouled U فول مانند چنگ زدن هل دادن دویدن یا پریدن غیرمجاز لغزیدن و زدن بازیگر مقابل و مجازات این خطاها اخطار و اخراج موقت یا دیسکالیفه و اکسکلود است نقض مقررات
fouler U فول مانند چنگ زدن هل دادن دویدن یا پریدن غیرمجاز لغزیدن و زدن بازیگر مقابل و مجازات این خطاها اخطار و اخراج موقت یا دیسکالیفه و اکسکلود است نقض مقررات
foulest U فول مانند چنگ زدن هل دادن دویدن یا پریدن غیرمجاز لغزیدن و زدن بازیگر مقابل و مجازات این خطاها اخطار و اخراج موقت یا دیسکالیفه و اکسکلود است نقض مقررات
fouls U فول مانند چنگ زدن هل دادن دویدن یا پریدن غیرمجاز لغزیدن و زدن بازیگر مقابل و مجازات این خطاها اخطار و اخراج موقت یا دیسکالیفه و اکسکلود است نقض مقررات
service U شرکتی که سرویس خاص مانند خارج کردن فایلهای DTP به مجموعههای تایپ , تبدیل فایلها یا ایجاد اسلاید از فایلهای گرافیکی را بر عهده دارد
serviced U شرکتی که سرویس خاص مانند خارج کردن فایلهای DTP به مجموعههای تایپ , تبدیل فایلها یا ایجاد اسلاید از فایلهای گرافیکی را بر عهده دارد
mesh U شبکه تور مانند یا مشبک کردن
meshes U شبکه تور مانند یا مشبک کردن
meshing U شبکه تور مانند یا مشبک کردن
wing U بال مانند زائده حبابی
winging U بال مانند زائده حبابی
string U نخ مانند
analogue U مانند
analogue U خط وط ارتباطی که سیگنالهای آنالوگ مانند خط تلفن را منتقل می کنند
analogue U خط وط ارتباطی که سیگنالهای آنالوگ مانند صوت را منتقل می کنند
analogues U مانند
analogues U خط وط ارتباطی که سیگنالهای آنالوگ مانند خط تلفن را منتقل می کنند
analogues U خط وط ارتباطی که سیگنالهای آنالوگ مانند صوت را منتقل می کنند
carrier U 1-هر رسانه یا وسیلهای که قادربه ذخیره سازی داده است . 2-سیگنالهای دادهارسالی موج مانند
carrier U داده ارسالی موج مانند
carriers U 1-هر رسانه یا وسیلهای که قادربه ذخیره سازی داده است . 2-سیگنالهای دادهارسالی موج مانند
carriers U داده ارسالی موج مانند
equalised U مساوی و مانند کردن یکنواخت کردن
equalises U مساوی و مانند کردن یکنواخت کردن
equalising U مساوی و مانند کردن یکنواخت کردن
equalize U مساوی و مانند کردن یکنواخت کردن
equalized U مساوی و مانند کردن یکنواخت کردن
equalizes U مساوی و مانند کردن یکنواخت کردن
equalizing U مساوی و مانند کردن یکنواخت کردن
unique U بی مانند
uniquely U بی مانند
comparable U قابل مقایسه مانند کردنی
gritty U ریگ مانند با جرات
similarities U مانند بودن همگونگی
similarity U مانند بودن همگونگی
dualism U مانند فقر شدید ووفور نعمت بخشهای مدرن و سنتی اقتصادی
utilities U تسهیلات زندگی مانند اب
fruitier U میوه مانند
fruitiest U میوه مانند
fruity U میوه مانند
fives U هندبال انگلیسی انفرادی یا دونفره با سه یاچهار دیوار که هر گیم 51امتیاز دارد که مانند والیبال اگردو تیم درامتیاز 41مساوی شوند بازی به 61ختم میشود
foggier U مانند مه
foggiest U مانند مه
foggy U مانند مه
sportsmanlike U مانند ورزشکار
thunderclap U صدای صاعقه مانند
thunderclaps U صدای صاعقه مانند
memoranda U برگ خلاصه یادداشت مانند
memorandum U برگ خلاصه یادداشت مانند
memorandums U برگ خلاصه یادداشت مانند
willowy U بید مانند
scabbier U جرب دار دارای خالهای جرب مانند
scabbiest U جرب دار دارای خالهای جرب مانند
scabby U جرب دار دارای خالهای جرب مانند
dreamlike U خواب مانند
icily U یخ مانند
as U مانند
near U مانند
near- U مانند
neared U مانند
nearer U مانند
nearest U مانند
nearing U مانند
nears U مانند
fingered U انگشت مانند
ghostly U روح مانند
jazzier U جاز مانند
jazziest U جاز مانند
jazzy U جاز مانند
furriest U خزدار خز مانند
furry U خزدار خز مانند
castellated U دژ مانند
rattier U موش مانند
rattiest U موش مانند
ratty U موش مانند
rubbery U لاستیک مانند
rubbery U کائوچو مانند
thornier U تیغ تیغی خار مانند
thorniest U تیغ تیغی خار مانند
thorny U تیغ تیغی خار مانند
powdery U گرد مانند
powdery U پودر مانند
boyish U پسر مانند
boyishly U پسر مانند
Other Matches
bushbabies U گونههای نخستیان میمون مانند جنگلهای حارهی افریقا از تیرهی Galagidae که شبگرد هستند و چشمان درشت و دم پرپشت و جارو مانند دارند
bushbaby U گونههای نخستیان میمون مانند جنگلهای حارهی افریقا از تیرهی Galagidae که شبگرد هستند و چشمان درشت و دم پرپشت و جارو مانند دارند
fossiliferous U فسیل مانند سنگواره مانند
lamellate U لایه مانند ورقه مانند
adjustable wheel U چرخ تنظیم پذیر [مانند بلندی] [چرخ تطبیق پذیر] [مانند نوع جاده]
myrtle formed U اس مانند
analogous U مانند
impish U جن مانند
unequaled U بی مانند
gypsiferous U گچ مانند
arundinaceous U نی مانند
argillaceous U رس مانند
etcetera U و مانند ان
etc U و مانند آن
vide U مانند
capillaceous U مانند نخ
capitate U مانند سر
unapproachable U بی مانند
tendinous U بی مانند
fulidal U اب مانند
frothy U کف مانند
threadlike U نخ مانند
fluty U نی مانند
floriform U گل مانند
plumelike U پر مانند
plumose U پر مانند
penniform U پر مانند
goatish U بز مانند
filiform U نخ مانند
womanlike U زن مانند
blotchy U لک مانند
thready U نخ مانند
argillaceous U گل مانند
toughest U پی مانند
and so on U و مانند ان
analog U مانند
liplike U لب مانند
unprecedentedly U بی مانند
similiar U مانند
reedy U نی مانند
reediest U نی مانند
tougher U پی مانند
mammilary U مانند
mammilliform U مانند
tough U پی مانند
lambdoid U مانند
after the example of U مانند
reedier U نی مانند
anthoid U گل مانند
inapproachable U بی مانند
unprecedented U بی مانند
encephaloid U مخ مانند
simulant U مانند
pipelike U نی مانند
incomparable U بی مانند
feathery U پر مانند
aquiform U اب مانند
similar U مانند
without an e. U بی مانند
inimitable U بی مانند
coralloid U مانند مرجان
coralline U مرجان مانند
pterygoid U بال مانند
columniform U ستون مانند
porky U مانند خوک
collective goods U مانند جاده
digitiform U انگشت مانند
cloistral U دیر مانند
sacciform U کیسه مانند
corpuscular U گویچه مانند
pituitous U مخاط مانند
pouchy U کیسه مانند
prurigmous U مانند خنش
corneous U شاخ مانند
dermoidal U پوست مانند
dermoid U پوست مانند
coriaceous U چرم مانند
deltoid U مانند دال
cuticular U پوست مانند
deltoideus U مانند دال
platelike U بشقاب مانند
culicoid U پشه مانند
cucullated U مانند خودیاباشلق
ctenoid U شانه مانند
cryptand U حجره مانند
dendriform U مانند درخت
dermatoid U پوست مانند
parchmenty U پوست مانند
crinoid U زنبق مانند
cystoid U مانند مثانه
cowish U گاو مانند
corvine U کلاغ مانند
coroniform U تاج مانند
leatheroid U چرم مانند
deiform U خدا مانند
scopulate U کلاله مانند
aphthoid U برفک مانند
saddlebacked U زین مانند
arborescent U شاخه مانند
arciform U قوس مانند
argillaceous U مانند خاک رس
as ever U مانند همیشه
saclike U کیسه مانند
as usual U مانند همیشه
saccate U کیسه مانند
rodlike U میله مانند
rocklike U خاره مانند
asteroidal U مانند ستاره
auriform U گوش مانند
apelike U میمون مانند
sagittary U مانند تیر
sanguineous U خون مانند
actiniform U پرتو مانند
adenoid U غده مانند
sciuroid U سنجاب مانند
aeriform U هوا مانند
sciurine U سنجاب مانند
albuminoid U مانند البومین
scalelike U ترازو مانند
amoeboid U مانند امیب
scalelike U فلس مانند
scabious U دله مانند
anguine U مار مانند
annular U حلقه مانند
anthracoid U مانند گنده
baccate U توت مانند
rhizoid U ریشه مانند
rheumatoid U مانند روماتیسم
carneous U گوشت مانند
carunculate U مانند لحیمه
ceraceous U مانند موم
ceratoid U شاخ مانند
rattish U موش مانند
charry U زغال مانند
ramiform U شاخه مانند
racemiform U خوشه مانند
chondroid U غضروف مانند
pyramidic U اهرام مانند
puriform U چرک مانند
cicatricial U مانند اثرزخم
cinderous U خاکستر مانند
cancellate U شبکه مانند
canaliculate U ابراه مانند
campanulate U زنگ مانند
benzenoid U بنزن مانند
billowy U موج مانند
boll U برامدگی مانند
bosomy U پستان مانند
reniform U کلیه مانند
boxy U جعبه مانند
brach U تازی مانند
reeding U طرح نی مانند
ravined U کلاغ مانند
bursiform U کیسه مانند
bursiform U کیف مانند
butyric U کره مانند
cadaveric U لاشه مانند
puppyish U توله سگ مانند
disclike U صفحه مانند
ochry U مانند گل پرش
grasslike U علف مانند
graniform U دانه مانند
granuliform U دانه مانند
granitic U خارا مانند
nephroid U گرده مانند
gummiferous U صمغ مانند
negroid U زنگی مانند
guttiform U قطره مانند
haematoid U خون مانند
haemoid U خون مانند
hamiform U قلاب مانند
nebulose U ابر مانند
myrrhy U مانند مرمکی
mitral U مانند تاج
niveous U برف مانند
graminaceous U علف مانند
ochraceous U مانند گل اخری
ghostlike U شبح مانند
ghostlike U روح مانند
ghosty U شبح مانند
ghosty U روح مانند
giantlike U غول مانند
gladiate U شمشیر مانند
nymphlike U حور مانند
nymphish U حور مانند
nunlike U راهبه مانند
nummular U سکه مانند
nummary U سکه مانند
godlike U خدا مانند
herbescent U گیاه مانند
herblike U گیاه مانند
mattery U ماده مانند
manlike U مرد مانند
lamblike U بره مانند
lamblkin U بره مانند
lactescent U شیر مانند
lam dacism U مانند لام
lanceolate U نیشتر مانند
malty U مالت مانند
maddish U دیوانه مانند
Recent search history Forum search
4واژه ی مناسب فارسی برای Archetype??
4واژه ی مناسب فارسی برای Archetype??
4واژه ی مناسب فارسی برای Archetype??
4واژه ی مناسب فارسی برای Archetype??
3as red as a rose
1معنی کلمه outliner در مکانیک خودرو (اتوبوس)
1wildlike
0coopling
0نحوه کار با نرم افزار waze
0 دستگاه یو پی اس چیست و چه وظیفه ای در سازمان دارد؟
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com